Christian III's kanal
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131202-35

Fredningsnr.
201310

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kanal, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Christian d. III’s kanal samt jernbanedæmning. En ca. 510 meter lang kanal, jordvold og dæmning, der i øst munder ud ved Oust Møllebæk. Selve kanalen er 6-10 meter bred med en 4-5 meter bred jordvold, og kaldes Christian d. III's kanal. Kanalen er nu tør, og dens bund ligger op til 0,75-1,00 meter under det omgivende terræn. Kanalen er synlig på matr.nr. 4a Neder-Hornbæk By, Hornbæk. På kanalens nordside, i kanalen og på jordvolden er anlagt en 10-12 meter bred dæmning. Dæmningen er en nedlagt del af jernbanen Aarhus-Randers (1862-1936). Såvel kanal, vold som dæmning er omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (9)
1964 Tinglysning
Journal nr.: F1516/64
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
En 6-10 m bred kanal og en 4-5 m bred vold. Kanalen, der kaldes Chr. d. III's kanal, er nu tør, og dens bund ligger 0,75-1 m under det omgivende terræn.

1983 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 82/83
Kulturhistorisk Museum Randers
I forbindelse med et stort fællesbyggeri ville en projekteret udvidelse af en allerede eksisterende kloakledning gennemskære den fredede Chr. III's Kanal.

1983 Museal prøvegravning
Journal nr.: 82/83
Kulturhistorisk Museum Randers
Partiel undersøgelse af den fredede Chr. III's Kanal, der er anlagt i 1552-53. Der fandtes velbevarede tømmerrester, måske en "faskine".

1984 Museal udgravning
Journal nr.: 71/84
Kulturhistorisk Museum Randers
Undersøgelse af den fredede kanal. Konklusionen af undersøgelsen er, at kanalen ikke som tidligere antaget har været forstærket i siderne med faskiner af kraftigt tilhuggede fyrretræsstammer og planker (undersøgelsen 1983). Den langsomt flydende vandstrøms ringe erodering har ikke krævet forstærkning af nogen art i siderne. Det synes heller ikke påvist, at man bevidst har opkastet volde langs kanalen. Disse er antagelig nærmest skabte ved tilfældig opsmidning af afgravet materiale. Det synes nærliggende at antage, at den ovennævnte faskine må hidrøre fra et stemmeværk, måske i forbindelse med en vandmølle eller lignende.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Volden: 6 m bred. Kronen indtil 1/2 m over terræn i S. Bred grusvej på volden. Graven: 12 m bred. Fladt rundet bund indtil 1 m dybt under (højereliggende) terræn i N. Skilt (affaldshenkastning forbudt) på grænsen mellem fredede areal og græsplænen il N. Beliggende mellem dyrket mark i S of boligareal med større græsplæner i N. Husene i pæn afstand. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdigt. Offentligt tilgængeligt ad privat (?) grusvej på volden. Parkeringsmulighed på offentlig vej i V. Bevoksning: 1989: Græs

1998 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1189
Kulturhistorisk Museum Randers
I forbindelse med ledningsarbejde blev der foretaget et snit gennem vold og grav. Herved kunne det konstateres at kanalen, der er anlagt i 1550érne, var 1 meter dyb og 10,75 meter bred. Volden var 9 meter høj og 1,25 meter bred. Der blev ikke fundet genstande ved undersøgelsen.

1999 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 961/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Skiltet med henkastning af affald forbudt er dog fjernet. Bebyggelse nord for kanalen, eng syd for kanalen. Græsklædt.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)