Holbækgård Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140802-16

Fredningsnr.
181513

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
VOLDGRAVE VED HOLBÆKGÅRD De vandfyldte voldgrave henholdsvis vest og øst for Holbækgård: 1. En halvrund, ca. 70 m lang og ca. 16 m bred grav, hvis nordre østende afsluttes med den stensætning, medens der ved sydenden findes et stemmeværk. Graven, hvis skrænter er indtil 2 m høje over vandspejlet, ligger vest for den i henhold til bygnings- fredningsloven i kl.B fredede hovedbygning. 2. En ca. 80 m lang og 6,5 m bred grav, hvis kanter er stensatte. Den overskæres af en ca. 10 m bred vejdæmning. Graven ligger ca. 50 m øst for ovennævnte hovedbygning. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigsanti- kvaren.
Undersøgelsehistorie  (3)
1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helt som beskrevet i fredningstext. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i sammenhæng med den fredede hovedbygning samt øvrige park- og bygningsmiljø. Dog ingen off. adgang.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grave.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Den østlige grav fundet som beskrevet. Rimelig høj og stabil vandstand. En del alger/grøde pga. meget nedbør. Den vestlige grav fundet som beskrevet. Rimelig høj og stabil vandstand. Klart vand. Flotte stensætninger langs kanterne.

Litteraturhenvisninger  (0)