Toftholm voldgrav
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030708-42

Fredningsnr.
322320

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Toftholm voldgrav Af den vandfyldte voldgrav, som har omgivet en firesidet ca. 65 x 70 m stor banke, er bevaret den østre og søndre grav i fuld udstrækning, og de sydligste 40 m af den vestre grav (udvendig mål), endvidere ca. 20 m af den østligste del af den nordre grav (ligeledes udvendig mål). Gravens bredde va- rierer fra 9 til 12 m, og dens skråninger er græs-og busk- klædte bortset fra den østlige kant af den vestre grav, som er stensat ved vandspejlet. I nord og øst fører træbroer over graven. Fredningsgrænsen forløber 1 m fra gravens øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, henlæggel- se af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyr- res. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vand- standen må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (3)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Toftholm, 3,0 x 94,0 x 89,0 m. Voldgraven fremtræder som beskrevet på kartotekskort med en næsten firkantet borgbanke, der måler ca. 3 x 70 x 65 m. (N-S) omgivet af vand som skitseret. Numrene 1) -4) henviser til skitse: 1) Skel i terræn, borgbanken markeret. 2) Stensætning i kant af banken. 3) Kloak fra Mørkøv, ca. 2 m. fra voldgrav. 4) Vandfyldt voldgrav. På 4 cm.-kort er den V-lige del af voldgraven ikke indtegnet. Ejer fortalte, at kloakledningen fra byen var gammel - så også sådan ud. I yderkanten af anlægget vokser gamle løvtræer og buskads. Banken er græsbevokset (bliver jævnligt klippet) - indgår i parken til nuværende hovedbygning NV for banken. Voldstedet ligger umiddelbart Ø for alleen og indkørslen til nuværende gods, ret lavt i et bølget landskab ved Kobbelå enge. Da det ligger i park med gamle løvtræer og underskov, ses det ikke på afstand. Jeg har alligevel givet det en landskabelig virkning p.g.a. sin (lave) beliggenhed - muligvis bedre udsyn efter løvfald. Omtrent 2 m. fra allé og 300 m. til offentlig vej. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret voldsted med græsbevokset banke. Næsten omgivet af vandfyldt grav. Lavt i terræn. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Banke 65 x 70 m omgivet af voldgrav, fredet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)