Østervang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050112-12

Fredningsnr.
352723

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrav. En ca. 8 m bred og ca. 2 m dyb delvis vandfyldt voldgrav, der i vest, nord og øst omgiver et rektangulært areal. Den vestlige og østlige grav er ca. 160 m lang, den nordlige ca. 100 m. Gravens kanter er træbevoksede. Fredningsgrænsen forløber langs gravens øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikva- rens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (3)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldgrav, som beskrevet på blåt kort, dog ikke vandfyldt. Parken meget tilvokset af unge bøgetræer og krat. Dog synes et ca 5 m bredt bælte langs graven i V og N at være friholdt for bevoksning. Den nordlige voldgravs nordlige side er bevokset med krat, bla. nælder. Østlige voldgravs vestre side ligeså, mens dens østre side (yderrids) skæmmes af et par affaldspladser. Nede i selve graven (østre) er kastet en del skrald (et par olietønder og petroleumsdunke, et bildæk,gamle spande m.m. samt grene).

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)