Bogø skanse

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050501-63

Fredningsnr.
422721

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Jordskanse En kvadratisk jordskanse, der udvendigt måler ca. 25 x 25 m. Skansens sydvestre side ligger helt ud til havet. Langs skan- sens sydøstre og nordvestre sider er der tørre grave, der ud- munder i havskrænten, og som indad mod land aftager i dybde og bredde for helt at forsvinde på midten af skansen. Skansens volde hæver sig 2-3 m over den omgivende mark og er ca. 8 m brede ved foden. Den nordøstre vold har en ca. 3 m bred gennem- brydning. Pladsen indenfor voldene har til havsiden et ca. 5 m bredt plateau, kanonbænken, der forløber langs den sydvestre vold, der hæver sig over plateauet som et ca. 0,75 m højt brystværn. Kanonbænken hæver sig ca. 1,5 m over bunden af skansens indre flade, der iøvrigt næsten udfyldes af en jord- dynge. Skansen er græsklædt. Fredningsgrænsen forløber i sydvest langs strandkanten, i nord- vest og sydøst, hvor gravene findes, langs disses ydre overkant. Iøvrigt går grænsen for det fredede areal ved skansens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kvadratisk jordskanse, hvis SV-side ligger helt ud til kystskrænten. Mål: 3 x 25 m Tørre grave mod SØ og NV. Omgivet af 2-3 m høje volde med en gennembrydning mod NØ. Skansens indre delvis udfyldt med en jorddynge. Skansen er delvis overgroet med slåen. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

7854 grav i NV. Set fra NØ.
7850 top af skanse med travers tv, kanonbænken midt for. Set fra NNØ.
7849 top af skanse med travers i midten, kanonbænken th. Set fra V.
7832 oversigt. Set fra NØ.
7870 oversigt