Lille Skovgård
Anlæg og datering  (9)
Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)
Boplads fra ældre romersk jernalder

Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Hegn/gærde, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Affaldsgrube, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Affaldsgrube, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Ovnanlæg (uspecificeret), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Affaldsgrube, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (9)
2008 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: HBV 274
Museet på Sønderskov
Planlagt udstykning til industri.

2008 Museal forundersøgelse
Journal nr.: HBV 274
Museet på Sønderskov
Forundersøgelse, aug. 2008, på et ca. 5 ha. stort areal (HBV 274). Tidligere samme år var et ca. 10 ha. stort areal lige N for sb. 165 blevet forundersøgt i forb. med en udvidelse af Solar A/S (også registreret under jour. nr. HBV 274), her fremkom bopladsaktivitet fra yngre jernalder (ca. 175 - 750 e. Kr.) hvilket resulterede i udgravningen af et ca. 8 ha. stort areal, som allerede var påbegyndt da Vejen kommune planlagde udstykningen af HBV 1340 - Lille Skovgård. I forb. m. forundersøgelsen på Lille Skovgård påvistes en intensiv bopladsaktivitet fra ældre jernalder i form af huse, hegn og gruber.

2009 Museal udgravning
Journal nr.: HBV 1340
Museet på Sønderskov
I forbindelse med en industriudstykning og en forlængelse af Industrivej Vest på Vejen Vestermark, foretog Museet på Sønderskov en arkæologisk udgravning af et 3,7 ha stort areal ud af et samlet areal på 6,3 hektar opdelt i tre etaper (etape 1, 2 og 3). Der fremkom aktivitetsspor fra tre perioder. De ældste fund er fra bondestenalderen og den tidlige bronzealder, og omfatter en flintøkse (løsfund) og én grube med keramik. Den første omfattende forhistoriske bebyggelse er dateret til førromersk jernalder, periode I og II, (ca. 500 f. Kr. - 150 f. Kr.) og består af en ovn og 18 affaldsgruber. På den største del af undersøgelsesarealet fremkom en bebyggelse dateret til ældre romersk jernalder (ca. 50 f. Kr. - 175 e. Kr.) bestående af 128 hustomter og dertil mange hegn i forskellige længder. Der var tale om en såkaldt rækkelandsby, som omfattede mindst 16 en- eller flerfasede gårdsanlæg. Desuden fandtes over 50 samtidige affaldsgruber. Der fremkom også en stor, men plyndret, jordfæstegrav, som var samtidig med landsbyen.

2014 Museal forundersøgelse
Journal nr.: HBV 1491
Museet på Sønderskov
Museet på Sønderskov har foretaget en større arkæologisk forundersøgelse forud for etableringen af en ny vejbro og ledningsføring, der skal forbinde Industrivej Vest og Estrupvej. Forundersøgelsen blev foretaget under journalnr. HBV 1491 Ny Industrivej Vest (190308-184). På et areal af 2930 m2, umiddelbart nord for jernbanen, fremkom bebyggelsesspor som kan relateres direkte til den ældre romersk jernalder rækkelandsby, som blev erkendt ved den større systematiske udgravning HBV 1340 Lille Skovgård I-III (190308-165). Der fremkom én hel gårdsanlæg og den vestlige halvdel af en gårdsanlæg som var delvis undersøgt under den tidligere undersøgelse.

2014 Museal udgravning
Journal nr.: HBV 1340
Museet på Sønderskov
Museet på Sønderskov har foretaget en mindre systematisk udgravning ved lokaliteten Lille Skovgård. Det undersøgte areal var på i alt 3100 m². Der fremkom spor efter bosættelse fra ældre romersk jernalder i form af en brønd, to formodede ovnanlæg, fem gruber, tre hovedhuse, ti udhuse samt fire hegnsforløb. Konstruktionerne udgør to gårde, der ligger i direkte forlængelse af en rækkelandsby der er undersøgt i perioden 2008-2009. Rækkelandsbyen udgøres af 10 samtidige gårde og ser med den seneste undersøgelse ud til at være afgrænset mod vest. Der er indsamlet et relativt stort fundmateriale, hovedsageligt i form af keramik fra de to formodede keramikbrændingsovne samt brønden.

2020 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: HBV 1340
Museet på Sønderskov
Bygherre ønsker den resterende del af industriområdet ved Norgesvej forundersøgt for at udrede tilstedeværelsen af væsentlige fortidsminder i området.

2021 Museal forundersøgelse
Journal nr.: HBV 1340
Museet på Sønderskov
Et areal på 90.000 m2 blev forundersøgt forud for en kommunal industriudstykning omkring Norgesvej ved Industrivest på Vejen Vestermark (HBV 1340 etape V). Den primære opdagelse var to faser af det rækkelandsbykompleks – dateret til ældre romersk jernalder – som allerede blev opdaget og delvist udgravet i 2008-10. Derudover blev der erkendt tre aleneliggende gårde, som bredt dateres til romersk jernalder samt spredte førromerske affaldsgruber. Samlet indstiller museet efter den nærværende forundersøgelse 24.300 m2 til en egentlige undersøgelse på matrikel 9bæ og 9cc. Dertil ligger der i alt et 9050 m2 stort areal vest for denne undersøgelseskampagne på matrikel 9bæ, som endnu ikke er frigivet. Dette areal blev forundersøgt i 2008 (HBV 1340 etape II).

2021 Museal udgravning
Journal nr.: HBV 1340
Museet på Sønderskov
Vejen kommune ønsker at sælge matrikel 9bæ, som er en 90.000 m2 stor grund beliggende på nordsiden af Norgesvej. Kommunen ønsker derfor en egentlig undersøgelse af de indstillede arealer på matrikel 9bæ. Disse undersøgelsesarealer omfatter 9.050 m2, som blev indstillet i 2008 (HBV 1340 - etape II) og 16.200 m2, som blev indstillet i 2021 (HBV 1340 - etape V).

2021 Museal udgravning
Journal nr.: HBV 1340
Museet på Sønderskov
Vejen Kommune har planlagt at sælge matrikel 9cc beliggende på sydsiden af Norgesvej i industrikvarteret ved Vejen Vestermark. Kommunen ønsker derfor en egentlig undersøgelse af de indstillede arealer på matrikel 9cc. Det indstillede samlede areal er i alt 8000 m2 stort. Forundersøgelsen af arealet blev gennemført i 2021.

Litteraturhenvisninger  (0)