Overdrevsbakken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030610-123

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Grube (uspecificeret funktion), Stenalder (dateret 3700 - 3501 f.Kr.)

Stolpehul m. uvis funktion, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Kogegrube, Bronzealder (dateret 1300 - 501 f.Kr.)
Der er foretaget C-14 dateringer af ni kogegruber. Heraf ligger otte i perioden ca. 1200-900 f. Kr. mens en enkelt er lidt yngre og dateres til ca. 800-550 f. Kr.

Grube (uspecificeret funktion), Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Kogegrubekompleks, Bronzealder (dateret 1300 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2019 Museal prøvegravning
Journal nr.: MVE3541
Museum Vestsjælland
Mindre, afklarende forundersøgelse af et 407 kvm stort areal umiddelbart nord for Overdrevsbakken ved Birkendegård. På stedet observerede Thorkild Ramskou for 50 år siden cirkler af markpletter på et luftfoto, som han tolkede som kulturhistoriske stenspor. Den mindre arkæologiske undersøgelse er iværksat for at belyse karakteren af kulturhistoriske spor på stedet, da der ikke er udarbejdet/bevaret rapporter over de to udgravninger Ramskou iværksatte i 1969 og 1970. Ved den aktuelle undersøgelse blev der registreret i alt 38 anlæg, først og fremmest gruber, rodvæltere, stolpehuller samt både kulturhistoriske og naturlige stenspor. I to af anlæggene blev der fundet slebne afslag fra neolitikum, og i endnu et anlæg en lille skiveøkse, ligesom der fandtes keramik, flintafslag og brændt flint i et par anlæg. Ved en georefereret plet ved den midterste cirkel på luftfoto, blev der erkendt et aflangt kulturhistorisk anlæg med et keramikskår og to stenspor. En hasselnøddeskal fra anlægget er C-14 dateret til tidligneolitisk tragtbægerkultur (ca. 3700-3600 f.Kr). Det er muligt, at de kulturhistoriske stenspor afspejler rester af et mindre gravanlæg. Undersøgelsen viser, at der er forhistorisk aktivitet på stedet, hvoraf en del kan dateres til neolitikum, men ikke om denne aktivitet ligger i et cirkelforløb, eller er udtryk for en bebyggelse eller anden forhistorisk aktivitet ved foden af bakken. Desuden har undersøgelsen vist, at der på arealet er en del både naturlige og kulturhistoriske stenspor, samt at lokaliteten er stærkt præget af dyrkning, men at anlæggene endnu er bevaret. For yderligere at belyse eller afkræfte Ramskous teori, vil det være nødvendigt at foretage en fladeafrømning af et noget større areal.

2021 Museal udgravning
Journal nr.: MVE03541
Museum Vestsjælland
Arkæologisk udgravning på kulturarvsarealet Overdrevsbakken øst for Kalundborg. Bakken er registreret som et ”stone- eller woodhenge” i Fund og Fortidsminder på baggrund af observationer på luftfoto og udgravninger i 1960’erne og 70’erne. I kombination med den arkæologiske udgravning blev der foretaget en georaderundesøgelse af et areal på knap to hektar nordvest for bakken (Stamnes 2021). Undersøgelserne er foretaget med henblik på at afklare, om der kan iagttages cirkelstrukturer af forhistoriske anlæg omkring bakken eller ej. På baggrund af udgravningens- og georaderundersøgelsens resultater kan det konkluderes, at der ikke er tale om et ekstraordinært anlæg i form af stenspor eller gruber i cirkelstruktur omkring bakken, men almindeligt forekommende forhistoriske aktiviteter, i form af blandt andet spredte gruber og klynger af kogegruber, der ikke ligger i cirkelstrukturer. Overflyvningsfotos af bakken under udgravningen i 1970 viser, at pletterne på luftfotoet fra 1965 tilsyneladende afspejler dyrkningsrelaterede aktiviteter i toppen af muldlaget.

Litteraturhenvisninger  (0)