Skibshøie
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130203-6

Fredningsnr.
15062

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejer: Glynge, matr.nr. 7bg: Sallingsund kommune, Anlægsgade, Durup, 7870 Roslev Tingl.: 4/6 1897. Gdr. Hans Mortensen 23/4 1975 på matr.nr. 7v Afmærkn.: MS. 1898, lærer Krogh Matr.nr. 7v: Den vestlige halvdel af "Skyhøj", 2,5 x 18 m. Stor sænkning i top, mindre i SØ-foden og NV-siden. Højens østlige del ligger på matr.nr. 7bg af Glynge. Matr.nr. 7bg: Den østlige del af en gravhøj, "Skyhøj", hvis vestlige halv- del ligger på matr.nr. 7v af Glynge.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 1-6] Vest for disse Høie [130206] sænker Heden sig og i Lavningen findes en lille Sø, som kaldes "Kratermues". Men Vest herfor hæver en vældig Hedebakke sig med særejne storladne Formationer baade mod Øst til Dalen og mod Vest ned mod Fjorden og Glyngøre. Paa Toppen af denne Bakkes langagtige Aas ligge to større Høie, en paa hver Ende, som Kupler paa en vældigt Nutids-Krigs-Skib, tillige med 4 smaa Høie, som Luger mellem dem - idethele et prægtigt Hvilested for en vældig Søkonge. Man kalder dem Skibshøie og Skibhøie-Bakker. Der er en Udsigt over den halve Deel af Liimfjordens Udstrækning derfra saa skjøn og storladen som kun faa Steder. Man kan tælle 36 Kirker fra Toppen af een ene Høi. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 22.00 i Tværm., 3.00 h. Op gjennem Siden mod Ø et 5.00 vidt, 1.25 d. Brud, mod N et lignende, 3.50 vidt, 0.65 d; i Siden mod S et mindre og fladere Brud. Alle tre Brud stöde sammen i Toppen og danne her en 1.10 d. Sænkning. I Siden mod SØ et 2.50 vidt, 0.65 d. Brud, der ikke naar Toppen. I Siden mod NV en ret stor og dyb Kartoffelkule. Foden mod S, V og N ödelagt ved dybe Gravninger efter Randstene. Alle Beskadigelser gamle og tilgroede. Lynggroet i Hede (tildels beplantet). Mærkesten. Fredlyst af Gaardejer Hans Mortensen. (Dekl. thingl. 4/6 1897). Kaldes i Dekl. "Skyhöj". Höjene 18-22 [sb. 1-2, 4-6] samt 31 [sb. 3] beskrives af Strandgaard som 2 större og 4 smaa Höje, Skibhöje, liggende paa en vældig, langstrakt Hedebakke, Skibhöjebakker. Det opfattes af ham som et samlet Anlæg, "en vældig Sökonges sidste Hvilested" (mrk. Navnet). Generalstaben Skriver (paa Maalebordsblad M 23) "Skivhöjbakker", men ogsaa (paa Atlas bladet Nykjöbing (Mors)) "Skibhöjebakker". Strandgaard skriver forövrigt selv i Saml. t. jydsk Hist. Bd. 5, 1874-75 "Skivhöje" (ligesom R. H. Kruse sammesteds, Bd. III, 1870-71.). Stedet kaldes paa Egnen "Skyv'höj", som det siges, fordi man derfra skal kunne se Skive (Afstand i Luftlinie godt 3 Mil; Strandgaard fremhæver den vide Udsigt fra Höjene). Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skyhøj" 2½ x 18 m, stor sænkning i top, mindre i SØ-foden og NV-siden. Græs i plantage.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skyhøj", 2½ x 18 m. 2 Sænkninger i Toppen; (Nautr. 22). Brud i NV-Siden. FM 1897 MS. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Mindre huller i højmidte og flere steder i højside og højfod. Nyere beskadigelser: Højen slides ved færdsel. Bør plejes. SMS kontakter ejer. ** Seværdighedsforklaring ** Højtbeliggende. Kaldes "Skyhøj". Vid udsigt over dele af Salling og Mors. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, ligger i skovareal i Glyngøre. FMsten mod vest. .

Litteraturhenvisninger  (0)