Bjørnhøiene
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130210-45

Fredningsnr.
160679

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/6 1897. Husmand Erik Jensen, Kybe Diplom Afmærkn.: MS. 1898, lærer Krogh Høj, 2,5 x 15 m, med mindre, ældre gravning i midten og en lignende i vest. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 45-48] Tæt Sydvest for disse 9 [sb. 68-71, 79-84] ligge 4 andre Höie, som kaldes Björnhöiene. I en af dem, som blev udgravet for et Aars Tid siden, fandtes et Gravkammer, som var tæket med Østersskaller. Alle de forannævnte Höie [sb 21-23, sb 34, sb 37, sb 41-42, sb 45-48, sb 58, sb 60, sb 63, sb 68, sb 70-71, sb 77, sb 79-87] ligge i en udyrket Hede og ere lyngklædte, med Undtagelse af Hvashöi [sb 87] og Tobakshöi [sb 86], omkring hvilke to Jorden er plöiet. Her er nemlig i de sidste 40-50 Aar fremstaaet en lille By af Fiskerhuse langs med Stranden paa den vestre Ende af de til Vile By hörende Hedelodder (paa No 27a, 4, 5, 10a, 2b, 8 og 7), som kaldes Kyf, men som skrives Kybe. Navnet er rimeligviis kommen af Ordet "Kjöbe", som i Havboernes (Agger og Thyborönboernes) Mund lyder som "kyhef", og det er meest Havboer, der have bosat sig der fra först af. Det er ellers et gammelt Drætte [?]- og Fiskehandelssted, og man seer endnu Levninger af Fiskernes Knaldhytter paa et Par Steder i Bakkerne. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 463/10
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 16.50 i Tværm., 2.90 h. Höjt oppe paa Siden mod Ø en 4.00 l., 2.00 br., indtil 0.75 d. Indgravning, tilgroet, fört forbi Toppen. I den nogle större Stene og nedad Ø-Siden noget Udkast fra den. Midt paa Siden mod V en ret frisk Nedgravning, 3.00 l., 1.25 br. Nedad Siden Udkast herfra. Foden mod V. gaaet for nær ved Plöjning. Lynggroet i Ager. Höjen besaas 12/7 1910, og Markstenen, der var anbragt godt midtvejs paa N-Siden, fandtes da afbrud c. 10 cm. over den ubanede Ende. Den afbrudte Stump laa ved Foden ved Siden af en stor Sten, hvis Stödmærker viste, at den havde været Værktöj ved Hærværket. Dette mentes af Ejeren, Husmand Erik Jensen, Kybe, at være forövet for nogen Tid siden af nogle Vagabonder. Efter at Sagen var indberettet til Nationalmuseet (Brev af 13/7 1910) modtoges herfra en ny Mærkesten, der d. 30/7 anbragtes paa Höjens N-Side. Halvdelen af den knækkede Mærkesten nedgravedes paa Stedet, den anden Halvdel andetsteds. Intet videre foretoges i Sagen. (Journ. 463/10). Höjene [sb.] 45-48 ere fredlyste af Husmand Erik Jensen, Kybe (Dekl. thingl. 4/6 1897). S 1869: Björnshöjene, 4 Höje. En af dem udgravedes for et Aars Tid siden, hvorved fandtes et med Østersskaller tækket Gravkammer. [sb 67-68, 70-71 og 79-84] (Generalstaben bruger (1882) Navnet "Björnshöje" ikke blot om Höjene 45-48, men tillige om 67-8 & 70-1 og 79-84, for hvilke Strandgaard intet Navn har. Alle 14 Höje danne dog én, nu fuldstændig fredlyst Gruppe). Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj Græs og Lyngklædt Høj i Ager 2½ x 15 m med en mindre og ældre Gravning i Midten og en lille i Nordsiden. Fredningsstenen i Nordsiden. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 15 m, med mindre ældre gravning i midten og en lignende i V. Græs i ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Mindre gravninger i top, samt mod V og S. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i indhegnet areal med off. adgang, afgræsses formentlig af får. Fin højgruppe, fra toppen af højene fin udsigt over fjorden og Mors' østkyst.

Litteraturhenvisninger  (0)