Bjørnhøiene
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130210-48

Fredningsnr.
160676

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/6 1897. Husmand Erik Jensen, Kybe Diplom Afmærkn.: MS. 1898, lærer Krogh Høj, 2 x 12 m. I toppen et 1 m dybt hul, i øst et mindre. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravkamret er registreret under sb. 45.

1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 45-48] Tæt Sydvest for disse 9 [sb. 68-71, 79-84] ligge 4 andre Höie, som kaldes Björnhöiene. I en af dem, som blev udgravet for et Aars Tid siden, fandtes et Gravkammer, som var tæket med Østersskaller. Alle de forannævnte Höie [sb 21-23, sb 34, sb 37, sb 41-42, sb 45-48, sb 58, sb 60, sb 63, sb 68, sb 70-71, sb 77, sb 79-87] ligge i en udyrket Hede og ere lyngklædte, med Undtagelse af Hvashöi [sb 87] og Tobakshöi [sb 86], omkring hvilke to Jorden er plöiet. Her er nemlig i de sidste 40-50 Aar fremstaaet en lille By af Fiskerhuse langs med Stranden paa den vestre Ende af de til Vile By hörende Hedelodder (paa No 27a, 4, 5, 10a, 2b, 8 og 7), som kaldes Kyf, men som skrives Kybe. Navnet er rimeligviis kommen af Ordet "Kjöbe", som i Havboernes (Agger og Thyborönboernes) Mund lyder som "kyhef", og det er meest Havboer, der have bosat sig der fra först af. Det er ellers et gammelt Drætte [?]- og Fiskehandelssted, og man seer endnu Levninger af Fiskernes Knaldhytter paa et Par Steder i Bakkerne. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 18.00 i Tværm., 2.00 h. (maalt fra Ø; ligger paa en fra N. mod S. skraanende Bakke). I Top en Sænkning, 3.50 i Tværm., 1.00 dyb. I Siden mod Ø et dybt, rundt Brud, 2.50 i Tværm., hvori en Mængde tildels meget store Stene. Nedad SØ-Siden en Mængde mindre Stene. I siden mod V et större, ret dybt Brud. Alle Beskadigelser gamle og tilgroede Foden rundtom udplöjet. Lynggroet i Ager. Mærkesten mod S. [sb 45-48] Höjene 45-48 ere fredlyste af Husmand Erik Jensen, Kybe (Dekl. thingl. 4/6 1897). S 1869: Björnshöjene, 4 Höje. En af dem udgravedes for et Aars Tid siden, hvorved fandtes et med Østersskaller tækket Gravkammer. [sb 67-68, 70-71 og 79-84] (Generalstaben bruger (1882) Navnet "Björnshöje" ikke blot om Höjene 45-48, men tillige om 67-8 & 70-1 og 79-84, for hvilke Strandgaard intet Navn har. Alle 14 Höje danne dog én, nu fuldstændig fredlyst Gruppe). Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, græsklædt i Ager, 2 x 12 m, med en 1 m dyb ældre Gravning i Midten og en mindre i Østsiden. Fredningsstenen i Sydsiden. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 12 m. I toppen et 1 m dybt hul, i Ø et mindre. Græs i ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Større gravning i højmidte. Mindre gravning i Ø-side. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i indhegnet areal med off. adgang, afgræsses formentlig af får. Fin højgruppe, fra toppen af højene fin udsigt over fjorden og Mors' østkyst.

Litteraturhenvisninger  (0)