Riishøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130210-55

Fredningsnr.
160697

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 30 m, ret flad, lille hul i top, lidt af vestfoden beskadiget. Kartoffelkule i sydfoden. Lyng, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd herfor [sb 49] henad mod Kirken ligger en Gruppe af 10 Höie [sb. 52-59 og 73]; 5 af dem kaldes Riishöie [sb 52-56], fordi der omkring og mellem dem vaxer nogle Riis og Egebuske. De to sydligste kaldes Baunshöie [sb 59], hvorpaa der har været reist Baun i gamle Dage og sidste Gang i Slavejagtens Tid 1848. De ligge höit og frit og kunne omtrent sees fra alle Gaarde og Steder i hele Sognet. For nogle Aar siden skal Eieren af dem have funden en Øxe og nogle andre Sager i en af dem. Men, da han nogentid efter kom kjörende hjem, syntes han, at Gaarden stod i Lue. Han troede, at det var et Varsel om, hvad de Underjordiske havde isinde med den, og skyndte sig at nedlægge Sagerne igjen. Øst herfor ligge den fornævnte særegne Oldtidslevning, som kaldes Breieshöi [sb 58]. Den hæver sig en 5 i 6 Alen over Marken, er rund, flad ovenpaa og 42 Alen i Gjennemsnit. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omdannet Höj. En rund, flad Höjning, 33.00 i Tværm, c. 2.00 h. mod SV, 3.35 h. mod NØ. Siden staar ret stejl, hvad der er sket ved Afgravning (særlig mod S.). Foden er rundtom afplöjet, saa Höjens oprindelige Tværmaal har været op mod 40.00. Mod SØ en jevn Opgang i Siden. Overfladen skraaner fra NØ mod SV. Mod SV og navnlig mod S. pletvis en Del Ris og Egepur. Iövrigt lynggroet i Ager. S 1869: 5 Höje [sb. 52-56] kaldes Rishöje, fordi der omkring den voxer nogle Ris og Egebuske. B 1563-67: 1876 indsendte Strandgaard to Smykkenaale, den ene med guldbelagt Hoved, en Synaal, en Syl i Ravskaft samt en itubrudt Benaal (de övrige Sager af Bronze), alt fundet af hans Broder Kristen Strandgaard, Vile, i en af ham omtalt, nu overplöjet Höj nær "Bryeshöj" (se Höj 58) paa Matr. Nr. 9. - Dette maa da være Höj 53 eller 54. Sagerne laa i en stendækket Urne med brændte Ben i Höjens nø. Del. Strandgaard afsætter her [sb. 59] to Höje (der kunde nu hverken ses Spor af eller indhentes Oplysninger om en anden Höj). Kaldte "Baunehöje". (Generalstaben bruger dette Navn om alle de 8 Höje 52-59) fordi der rejstes Baun paa dem sidste gang i Slavejagtens Tid 1848. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Ager, paa Sydsiden Egepur 3 3/4 x 30 x 32 m. med en ældre Gravning i Sydsiden ned til Højfoden hvor der er funden ca 5 Lerkar med br. Ben, og nogle mindre Bronzegenstande nu Nr 60, 60 a, 60 b og 61-61a-61b i min Samling, ogsaa er her ved Lerkarene funden en Helleristningssten med ca 60 a 70 smaa Skaalfordybninger i. Nu ligger den i Gaardejer Klausens Have i Vile. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 30 m, ret flad, lille hul i top, lidt af vestfoden beskadiget. Kartoffelkule i sydfoden, Lyng i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,5 x 34,0 x 28,0 m. Ældre beskadigelser: Mindre gravning i top. Nye beskadigelser: Der pløjes hen over højfod. Bør påtales. (Senere tilføjelse: Såvidt det kan vurderes, er der ingen nye pløjeskader. Højfoden er pænt tilgroet og den nyeste pløjning ligger i god afstand fra højfoden. JØD). Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2003 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Sydsiden fundet 5 Bronzealders Lerkar med brændte Ben og Smaasager af Bronze (Refsgaards ny Saml. 60-61).

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor høj i ager, bevokset med løvtræer, der giver højen karakter.

Litteraturhenvisninger  (0)