Bjørnshøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130210-68

Fredningsnr.
160686

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/5 1897. Husmand Ole Olesen Diplom Afmærkn.: MS. 1898, lærer Krogh Høj, 4 x 22 m, med et 1,5 m dybt hul i toppen med åbning mod SV. Lyng i ager. I skel til matr.nr. 16g af Vile. Vile, matr.nr. 16g: Høj i skel til matr.nr. 12k af Vile.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vest for denne Höi [sb 77] ligge 9 Höie [sb 68, 70-71, 79-84], som ikke have noget Navn. I den störste og höiestliggende [sb 68] af dem var det at Huusmand Lars Clemmesen af Vile ifjor fandt en Guldfingerring, et Broncesværd og et Spænde, som bleven sendte til Museet af Pastor Konradsen i Nautrup. Gjendstandene laa i et stort Gravkammer temmelig höit oppe i Höien hos et Liig, hvoraf Beenraden endnu laa heel fra Hoved til Födderne, da Graven aabnedes. (Dette Fund har jeg nærmere omtalt i et Brev til Museet.) Alle de forannævnte Höie [sb 21-23, sb 34, sb 37, sb 41-42, sb 45-48, sb 58, sb 60, sb 63, sb 68, sb 70-71, sb 77, sb 79-87] ligge i en udyrket Hede og ere lyngklædte, med Undtagelse af Hvashöi [sb 87] og Tobakshöi [sb 86], omkring hvilke to Jorden er plöiet. Her er nemlig i de sidste 40-50 Aar fremstaaet en lille By af Fiskerhuse langs med Stranden paa den vestre Ende af de til Vile By hörende Hedelodder (paa No 27a, 4, 5, 10a, 2b, 8 og 7), som kaldes Kyf, men som skrives Kybe. Navnet er rimeligviis kommen af Ordet "Kjöbe", som i Havboernes (Agger og Thyborönboernes) Mund lyder som "kyhef", og det er meest Havboer, der have bosat sig der fra först af. Det er ellers et gammelt Drætte [?]- og Fiskehandelssted, og man seer endnu Levninger af Fiskernes Knaldhytter paa et Par Steder i Bakkerne. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 23.50 i Tværm., 3.10 h. Top ödelagt, idet et svært Skaar, 3.50 vidt, 1.00 d., er fört op gjennem S-Siden og som en rund Sænkning, 7.00 vid, 1.75 d., indtager hele det indre. Opad V- Siden et ret dybt, 2.00 br. Skaar, opad Ø-Siden et fladere, 2.50 br. I Fod mod SV og S to Huller; rundtom Höjens östre Halvdel gravet efter Randsten i en Rende. Alle Beskadigelser gamle og tilgroede. Lynggroet i Hede; nær N-Siden lidt Krat. Mærkesten mod N. Fredlyst af Husmændene Klemmen Larsen og Ole Olesen (Dekl. thingl. 4/6 & 28/5 97). B 212-14, et Stykke Guldtraad samt Sværd, Dobbeltknap og Brudstykke af Böjlenaal, alt af Bronze, indsendt 1868 som fundet i en godt mandslang Stenkiste med ubrændt Skelet midt i en Höj (der ved Hjælp af Strandgaards Oplysninger kan bestemmes som denne). - Et samtidig indsendt Flintblad (A 573; i 1873 sendt til Island) er sikkert fundet i samme Höj. [sb 67-68, 70-71 og 79-84] (Generalstaben bruger (1882) Navnet "Björnshöje" ikke blot om Höjene 45-48, men tillige om 67-8 & 70-1 og 79-84, for hvilke Strandgaard intet Navn har. Alle 14 Höje danne dog én, nu fuldstændig fredlyst Gruppe). Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj Lyngklædt Høj i Ager 4 x 22 x 24 m med ca 1 m dyb Gravning i Midten ført ud til Vestsiden. Fredningsstenen i Nordsiden. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 22 m, med et 1½ m dybt hul i toppen med åbning mod SV. Lyng i ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 4,0 x 22,0 x 19,0 m. Ældre beskadigelser: Større gravning i højmidte, samt en mindre mod S. (Gravning i højmidte ca. 1,5 m. dyb). Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. På nordsiden ekstensivt dyrket areal, på sydsiden ager.

Litteraturhenvisninger  (0)