Kongenshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130210-77

Fredningsnr.
160689

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/8 1910. Boelsmand Knud Chr. Hansen Diplom Afmærkn.: MS. 1920, lærer Krogh "Kongenshøj", 3,25 x 27 m. Stor sænkning i top med åbning mod øst. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd herfor [sb 21, 22 og 23 i Glyngøre Sogn] ligger Kongenshöi, en særdeles stor og höitliggende Höi. For en Deel Aar siden blev den udgravet af nogle Folk fra Nykjöbing; nu er Aabningen atter fyldt, og der er indrettet en Slags Have der eller Indhegning paa Toppen af den med Flagstang mod Øst og et Jorddige rundt om. Der er en overordentlig skjön Udsigt fra dens Top. Alle de forannævnte Höie [sb 21-23, sb 34, sb 37, sb 41-42, sb 45-48, sb 58, sb 60, sb 63, sb 68, sb 70-71, sb 77, sb 79-87] ligge i en udyrket Hede og ere lyngklædte, med Undtagelse af Hvashöi [sb 87] og Tobakshöi [sb 86], omkring hvilke to Jorden er plöiet. Her er nemlig i de sidste 40-50 Aar fremstaaet en lille By af Fiskerhuse langs med Stranden paa den vestre Ende af de til Vile By hörende Hedelodder (paa No 27a, 4, 5, 10a, 2b, 8 og 7), som kaldes Kyf, men som skrives Kybe. Navnet er rimeligviis kommen af Ordet "Kjöbe", som i Havboernes (Agger og Thyborönboernes) Mund lyder som "kyhef", og det er meest Havboer, der have bosat sig der fra först af. Det er ellers et gammelt Drætte [?]- og Fiskehandelssted, og man seer endnu Levninger af Fiskernes Knaldhytter paa et Par Steder i Bakkerne. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kongenshöj", 27.00 i Tværm., 3.25 h. Top ödelagt; en rund Sænkning, 9.00 - 10.00 i Tværm., skraanende fra V mod Ø, hvor den er 1.20 d. Omtrent i dens Midte en rund Nedgravning, 3.00 i Tværm., 0.50 d.; heri en Del mindre Stene. Over Foden mod Ø en större Dynge Udkast; herfra en Sti opad Siden mod V. Siden iövrig stejl og velbevaret. Foden mod N afgravet, mod SV, S, SØ plöjet for nær. I Foden mod V 3 smaa Kartoffelkuler, nær Foden mod Ø et Par andre. Nær Foden mod N en Vej. Sænkning og Udkast græsgroet; iövrigt lynggroet i Ager. Trods Beskadigelserne endnu meget anselig. - G 1882: "Kongeshöj". S 1869: Kongenshöj, særdeles stor, udgravet for en Del Aar siden; Aabningen fyldt og en slags Have, omgivet af et Jorddige og med Indgang fra Ø, indrettet paa Toppen. Fredlystes, [1910], se under Höjene 80-81. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, græsklædt i Ager, 5 x 27 x 28 med en ældre større Udgravning i Midten indtil 1½ m dyb. Mærkestenen paa Midten af Østsiden stod hældende nu rettet op (lod staa ovenpaa). Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kongenshøj" 3 1/4 x 27 m. Stor sænkning i top med åbning mod Ø. Græs i ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 4,5 x 27,0 x 25,0 m. Ældre beskadigelser: Gravning i højtop. Herfra spor mod Ø. Græsklædt jorddynge ved højfod antagelig stammende fra disse ødelæggelser. Nye beskadigelser: Udrangeret køretøj m.v. på højside. (Senere tilføjelse: Omtalte køretøj er fjernet. JØD). ** Seværdighedsforklaring ** Meget stor høj med vid udsigt over Salling og østkysten på Mors. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)