Hvashøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130210-87

Fredningsnr.
1606114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2,5 m høj, 19 m i nord-syd og 19 m i øst-vest i firkant. Lidt øst for midten ses forneden i sydlige del af højen en stensat gang, ca. 4 m lang og ca. 0,7 m bred, ori- enteret nordøst-sydvest. I vestsiden af denne gang er 3 sten synlige på oprindelig plads; en stor, aflang sten lig- ger skråt over gangens vestside. I østsiden er der 3 sten. Mod nord er gangen lukket af en stor sten. Sydvest for gan- gens afslutning udefter ligger 3 store stenblokke, muligvis randsten på plads. Syd for gangen og i fortsættelse af gan- gens østre side ligger en svær sten, og 4 m øst for denne anes overfladen af en stor stenblok. Ca. 1 m syd for midten af de 3 randsten ligger en ret svær sten, og 2 m sydvest for vestre randsten ligger en stor stenblok; ca. 13 m nord for denne ligger en ret svær sten, som ligner en randsten. På højens område er i gammel tid foretaget større afgrav- ninger, således at højens område mod syd er ret lavt. Mod nord er højsiden skråt afgravet. (Det kan antages, at der under højens toppede del ligger et gravkammer, og at det, der nu ses mod syd, er gangen hertil. Dog kan gangen også være resten af en stenkiste). Højen er græsgroet med lidt buske.
Undersøgelsehistorie  (12)
1869 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hvashøi er jevnet ud i Toppen, og der er indrettet en Kaalgaard oven i den med Dige om. Manden, som eier den, siger, at han overalt i Kaalgaarden støder mod Steen, naar han graver dybt og tror, at der er et stort Gravkammer i Høien. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1888 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ca. 1 alen nede i højen stødte ejeren, Mikkel Pedersen, på en stenkiste, der indeholdt en flintdolk og to små lerkar samt nogle ubrændte knogler. Graven var tydeligvis forstyrret i nyere tid. Tæt op til det nordøstlige hjørne fandtes to spiralfingerringe af guld og to bronzearmringe sammen med nogle brændte ben. Brandgraven (ældre bronzealder, per. III) var dækket af to flade sten. Længere inde i højen stod en større urne, kun indeholdende brændte ben, men den gik i stykker. Genstandene indsendtes til Museet af gårdejer Kristen Strandgaard, ledsaget af udførlige fundoplysninger.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj, 20.00 i Tværm., 2.25 h (maalt fra S.; ligger paa en fra Ø mod V faldende Bakkeskraaning). Top ødelagt ved en rund, indtil 1.50 d. Nedgravning, 6.00 i Tværm., ført ind fra SØ; heri en Del Stene, deriblandt en overordentlig stor, godt 1.50 l. Siden mod V afgravet. I Foden mod NV et mindre Brud. Alle disse Beskadigelser forlængst tilgroede. Fornylig er derimod næsten hele Ø-Siden bortgravet. Foden rundtom afpløjet. I Foden mod S 2, mod V 1 jordfast Sten (rimeligvis Randstene). - Græs- og lynggroet i Ager. - Efter Sigende skal her engang ved en Udgravning været fundet noget. S [= H.C. Strandgaard] 1869: "Hvashøj" ... "er jevnet ud i Toppen, og der er indrettet Kaalgaard oven i den med Dige om. Ejeren siger, at han overalt i Kaalgaarden støder mod Sten, naar han graver dybt og tror, at der er et stort Gravkammer i Højen." A 8370-72: et Flintblad og to smaa Lerkar, fundne midt i en Høj i et Gravkammer med Længderetning NØ-SV, sat af 1 Sten for hver Ende, tre for Hver Side, hvoraf den midterste paa hver Side tidligere var fjernet. Kamret var dækket af en 8' l., 5' bred, 1½' tyk Sten, hvoraf et Stykke i ny Tid var bleven bortsprængt, ligesom hele Stenen var flyttet fra sin oprindelige Plads. Sidestenene vare indtil 6' h., nedgraved indtil 2' dybt. Kamrets Bund var brolagt med Smaasten; herunder Undergrundssand. Kamrets indvendige Maal vare: Længde 8' forneden, 7' foroven - Bredde mod NØ 3' & 2½', mod SV 2½' & 2' - Højde mod NØ 4', mod SV 3½'. Det indre var muldfyldt; heri laa A 8370-72 ved NØ-enden sammen med ubrændte Knogler. - Umiddelbart udenfor Foden af den nø. Endesten laa løst i Jorden et Lag brændte Ben, dækket af to flade Stene; mellem Benene fandtes B 4014-15, to (itubrudte) Haandledsringe af Bronze samt to Spiralfingerringe af Guldtraad. - Længere oppe i Højen stod en større Lerurne med brændte Ben; den gik itu. A 8370-72 & B 4014-15 indsendtes 1888 af Finderen, Gaardejer Kristen Strandgaard, Vile (jvnf. under Høj 72-73), hvis Beskrivelse af Højen, hvor Sagerne fandtes, tillader at bestemme den med Sikkerhed som Høj 87 (uagtet den angives at ligge paa nyt Matr. Nr. 14c, Kybe). Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1935 Privat udgravning
Journal nr.: 48/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I en svær stenkiste med dæksten, ca. midt i højen, fandtes nogle velbevarede bronzegenstande fra yngre bronzealder. Fundet, der består af en kniv, en pincet, dekoreret med tre bukler på bladet, en dragtnål og en lille tutulus, indlemmedes i gårdejer Reffsgaards privatsamling.

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet og ødelagt Høj. kaldes (Kvonshøj)? for ca 10 Aar siden fandtes i en svær Stenkiste midt i Højen S-Nord en Bronzepilespids og en Dolkknap en Naal og en Pincet. 65-65a65b65c i min nye Samling. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1949 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 48/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nationalmuseet køber M. Reffsgaards privatsamling.

1961 Tinglysning
Journal nr.: 1170/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1170/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2,5 m høj, 19 m i nord-syd og 19 m i øst-vest i firkant. Lidt øst for midten ses forneden i sydlige del af højen en stensat gang ca 4 m lang og ca. 0,7 m bred, orienteret nordøst-sydvest. I vestsiden af denne gang er 3 sten synlige på oprindelig plads; en stor, aflang sten ligger skråt over gangens vestside. I østsiden er der 3 sten. Mod nord er gangen lukket af en stor sten. Sydvest for gangens afslutning udefter ligger 3 store stenblokke, muligvis randsten på plads. Syd for gangen og i fortsættelse af gangens østre side ligger en svær sten, og 4 m øst for denne anes overfladen af en stor stenblok. Ca. 1 m syd for midten af de 3 randsten ligger en ret svær sten, og 2 m syd-vest for vestre randsten ligger en stor stenblok; ca. 13 m nord for denne ligger en ret svær sten, som ligner en randsten. På højens område er i gammel tid foretaget større afgravninger, således at højens område mod syd er ret lavt. Mod nord er højsiden skråt afgravet. Det kan antages, at der under højens toppede del ligger et gravkammer, og at det, der nu ses mod syd, er gangen hertil. Dog kan gangen også være resten af en stenkiste. Højen er græsgroet med lidt buske. J. 1170/61 om fredningen.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,5 x 17,0 x 17,0 m. Ældre beskadigelser: Som angivet på fredningskort. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Noget ujævn form jvf. fredningsteksten, nogle af de nævnte sten kan erkendes. Højen tæt bevokset med hybenroser.

Litteraturhenvisninger  (0)