Huelhyv

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130211-20

Fredningsnr.
15072

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)
Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 4 x 20 m, stærkt afgravet i NØ og herfra en 4 m bred udgravning til midten. Mindre gravninger i S og N. Vestfo- den nedtrampet af kreaturer. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie

1867 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af H.C. Strandgaard indsendtes en guldring og et bronzesværd, der var fundet på gårdmand Niels Sørensens mark i en høj ved navn "Huelhyv". Højen havde en stor fordybning i toppen, deraf navnet. Stenkisten bestod af flade sidesten og var brolagt i bunden. Den lå i retning N-S og målte 4 alen i længde og 1 alen i bredden. Sammen med guldringen og bronzesværdet lå opløste ben.

1867 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1867 Køb af genstand til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1867 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1869 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den störste af dem alle [højene i Åsted Sogn] er store Huulhöi paa Gaardmand Niels Sörensens Mark (No. 6.) i Aasted By. I den östlige Side af den blev i Foraaret 1867 funden et Gravkammer, hvori var et Broncesværd og en Guldarmring, hvilke ere indsendte til Museet tilligemed en nærmere Beretning om Fundet og selve Höien. I Efteraar har Eieren begyndt at lade den udgrave, idet han har ladet gjöre et Spor af 1 1/2 Alens Brede fra Øst ind til Midten og ligesaa fra nordre Side. Men der er Intet funden i den siden og der er hverken Steen eller Kammer I Midten af den.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Höjrest. Af den oprindelig 28.00 br. Höj ca. en Tredjedel bortgravet mod NØ. Höjens Midte desuden udgravet ved en nu 2.00 d., 9.00 vid, tilgroet Sænkning. Tilbage kun en halvrund Kam, 26.00 br. i NV-SØ, 20.00 br. i NØ-SV, 4.15 h. Siden mod Ø og SØ stærkt afgravet i ny Tid. Fod mod S bortplöjet. Mod V og S to smalle Render opad Siden. Lyng- og græsgroet i Ager. Herfra B 130-33: Sværd, Kniv, Böjlenaal, Pincet, af Bronze, samt Guldarmring, f. i "Huulhyv", en stor Höj med korsformede Stier over og et mandsdybt Hul i Toppen, hvorfor det fortælles, at der i gamle Dage boede Ellefolk i Höjen, men da Korset gravedes over den, droge de væk, Höjen sank og Hullet fremkom. - B 130-33 laa i en godt mandslang Gravkiste, ompakket med Ler og Stene, med Dæksten og brolagt. Kisten, der stod yderlig i Siden mod SØ, var krum. Ubrændte Ben. Ved en senere Udgravning har Ejeren intet fundet.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Delvis lyng- og græsklædt Høj bredere Ø-V 21 m S-N 20 m. Stærkt afgravet i nordøstlig Side og derfra en 4 m bred Udgravning til Bund indtil Centret. Mindre Gravninger i Syd og Nordside og staar med Skred. Geodætisk Mærkesten staa paa Højen. Lærer Strandgaard haar i 70.erne i Østsiden af Højen fundet en Stenkiste, hvoi en et Bronzesværd. nærmere Oplysninger kan ikke gives. (Natm. B 130-33) (se årbøger f.n. o. 1868 side 107).

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 20 m, stærkt afgravet i NØ og herfra en 4 m br. udgravning til midte. Mindre gravninger i S og N. V-foden nedtrampet. Græs i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I ager. Bevkset med spredte træer. Rævegrav på vestsiden.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i dyrket mark. Bevokset med en del løvtræer og en enkelt gran. En dyregang (ræv?) i nordsiden


Billeder

Oversigt fra vest
Oversigt fra nord
Oversigt fra øst
Oversigt fra syd
Oversigt fra syd, sydvest