Ravnsborg voldsted
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070401-105

Fredningsnr.
432290

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Ravnsborg voldsted. Ravnsborg voldsted består af en borgbanke, der rejser sig til en højde af ca. 17 m over de omgivne graves bund, og hvis største udstrækning i N-S ved foden er ca. 180 m, medens den i Ø-V er ca. 110 m. Borgbanken begrænses mod NV, V, S og SØ af en næsten udtørret voldgrav og mod NV samt mod SV, S og SØ af en udenforliggende jordvold. Den nordvestre vold har ved foden en længde af ca. 105 m, en bredde af ind- til ca. 30 m og en højde af indtil ca. 4 m. Den anden vold- strækning, der krummer sig uden om bankens sydhjørne, har en længde af ialt ca. 200 m. Den største højde er ca. 4 m. Voldstedets samlede udstrækning i N-S er ca. 255 m og i Ø-V ca. 135 m. På borgbankens top forekommer rester af murværk fra borgens bygninger. På voldstedet findes en spredt kratbe- voksning. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedføjede opmå- ling, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Fra stranden i NØ følger den foden af den nordvestre vold, forløber i nord, øst og sydøst om den syd for voldstedet beliggende landbrugs- ejendom hen til den mod voldstedet vendende side af vejen, der går langs den sydvestre vold. Hvor vejen drejer bort fra vold- stedet mod SØ fortsætter fredningsgrænsen mod NØ langs foden af volden ud til stranden. På dette fortidsminde må der så- ledes ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke fjer- nes, udjævnes eller beskadiges ved pløjning, bortførsel af jord eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Matr.nr. 7c, 7d: Ravnsborg voldsted i skel til matr.nr. 4b af Ravnsby.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ravnborg Slotsbanke. Plan og opmaaling vedlagt. Efterretninger om Slottet, samlede af Læge V. Haderup i Nakskov, se Følgeblad til Nakskov Avis 1876 No 16 og 17. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet "Ravnsborg". Forefundet som beskrevet i fredningstekst. Under pleje: der er sket udtynding af træbevoksning på og omkring voldstedet og der er udsat får og geder, som afgræsser dette. ** Seværdighedsforklaring ** Et ualmindelig imponerende voldsted, meget besøgt. God skiltning på stedet oplyser om historikken. Overordentlig smukt beliggende. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)