Koksnapsdige
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130612-184

Fredningsnr.
230816

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Forsvarsvold, Middelalder (dateret 1067 - 1199 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Del af KONGSNABDIGET eller BÆKMARKSDIGET Bækgård, matr.nr.1 tingl. 5/9 1879 Bækgård, matr.nr.1f tingl. 25/8 1893 Bækgård, matr.nr. 1: "Kongsnab-digets" østlige del, i en længde af 200 fod fra digets yderste, østlige ende at regne henimod vest indtil skæringspunktet for vejen mod syd og nord - og i en bredde overalt 30 fod. Diget løber på denne strækning i retning øst til syd - vest til nord. Østligst strækker det sig i en længde af 63 fod over bakkeflade; derefter følger det skråningen imod vest i en længde af 40 fod, hvorefter den sidste strækning på 97 fod er over lav og jævn flade. Den hele bredde af 30 fod er således fordelt: Fra voldens yderste kant imod nord, der hæver sig 3 - 4 fod over jordoverfladen, regnes 6 fod ud for volden; Voldens flade overdel måler 10 fod; den sænker sig med en 8 fod bred skråning mod syd ned til bunden af graven, der ligger 3 - 4 fod under voldens overflade; herfra måles 6 fod udover jordfladen mod syd, der ligger omtrent 2 fod over gravens bund. Vold og grav skulle således til begge sider være beskyttet ved en urørt strimmel land. Det afslåede stykke af diget er i sin hele længde og bredde dækket af lyng og er ikke på noget sted beskadiget ved gravning eller på anden måde. Bækgård, matr.nr. 1f: Den del af "Kongsnab-diget", som ikke er fredlyst samtidig med, at den østlige del fredlystes ved deklaration, tinglæst den 2. september 1879, hvilken deklaration i alle måder skal stå ved magt. Den nu fredlyste del begynder i fortsættelse af hin på den anden side af den 10 favne brede vejskæring i N-S og strækker sig på det første stykke henimod laden til det på lodden byggede sted 33 favne i 2,5 favns bredde til hver side for voldens rygning. Efter at være afbrudt ved den nævnte ladebygning begynder diget igen 9 favne vestlig for bygningen og strækker sig 114 favne i N-V, indtil det taber sig mod et bakkedrag. De 30 favne længst mod vest er meget udjævnede. I hele strækningen gælder fredningen en bredde af 5 favne (diget med foran liggende grav mod syd).
Undersøgelsehistorie  (4)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det saakaldte "Koksnapsdigt", hvor ifølge Sagnet Valdevars Stilling var i Slaget med Kong Svens, er en lav Jordvold, som i en Længde af omtrent 700 F. strækker sig i Sydøst-Nordvest tværs over en Lavning imellem to Bakker og opad begge Bakkeskraaningen. Umiddelbart vestlig for Volden løber en lav Grav, dannet ved at Jorden er udgravet for at danne Volden. Østlig for Volden skraanes Terrainet med mod Haller Aa, som her dannes en lille Sø; mod vest bag Volden hæver Fladen sig jævnt op mod Bakker. Hele den nordvestlige Del af Volden over Største Delen af Lavninger er overpløiet og stærkt udjævnet. Mod Øst har Volden endnu en Høide af et Par Fod og en Bredde af en halv Snes Fod; Graven er her 3-4 Fod dyb. Se videre i Fredningsdeklarationen over den sydøstligste Del af Diget.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Del af KONGSNABDIGET eller BÆKMARKSDIGET Bækgård, matr.nr.1 tingl. 5/9 1879 Bækgård, matr.nr.1f tingl. 25/8 1893 Bækgård, matr.nr. 1: "Kongsnab-digets" østlige del, i en længde af 200 fod fra di- gets yderste, østlige ende at regne henimod vest indtil skæ- ringspunktet for vejen mod syd og nord - og i en bredde over- alt 30 fod. Diget løber på denne strækning i retning øst til syd - vest til nord. Østligst strækker det sig i en længde af 63 fod over bakkeflade; derefter følger det skråningen imod vest i en længde af 40 fod, hvorefter den sidste strækning på 97 fod er over lav og jævn flade. Den hele bredde af 30 fod er således fordelt: Fra voldens yderste kant imod nord, der hæver sig 3 - 4 fod over jordoverfladen, regnes 6 fod ud for volden; Voldens flade overdel måler 10 fod; den sænker sig med en 8 fod bred skråning mod syd ned til bunden af graven, der ligger 3 - 4 fod under voldens overflade; herfra måles 6 fod udover jordfladen mod syd, der ligger omtrent 2 fod over gra- vens bund. Vold og grav skulle således til begge sider være beskyttet ved en urørt strimmel land. Det afslåede stykke af diget er i sin hele længde og bredde dækket af lyng og er ikke på noget sted beskadiget ved gravning eller på anden måde. Bækgård, matr.nr. 1f: Den del af "Kongsnab-diget", som ikke er fredlyst samtidig med, at den østlige del fredlystes ved deklaration, tinglæst den 2. september 1879, hvilken deklaration i alle måder skal stå ved magt. Den nu fredlyste del begynder i fortsættelse af hin på den anden side af den 10 favne brede vejskæring i N-S og stræk- ker sig på det første stykke henimod laden til det på lodden byggede sted 33 favne i 2,5 favns bredde til hver side for vol- dens rygning. Efter at være afbrudt ved den nævnte ladebygning begynder diget igen 9 favne vestlig for bygningen og strækker sig 114 favne i N-V, indtil det taber sig mod et bakkedrag. De 30 favne længst mod vest er meget udjævnede. I hele strækningen gælder fredningen en bredde af 5 favne (diget med foran lig- gende grav mod syd).

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gl. forsvarsanlæg? Anlæg i forbindelse med studedrift? Anlægget er ikke arkæologisk undersøgt. Diget er ca. 600 m. langt. Syd for diget løber en grav. På diget er opsat tre fredningssten.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Kong Knaps dige.

Litteraturhenvisninger  (0)