Svens Høi
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070405-160

Fredningsnr.
43221

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Nord for godset Pederstrup på Lolland lå der oprindelig en gruppe på ca. otte dysser og jættestuer. I dag er der kun jættestuen Kong Svends Høj tilbage. De øvrige er sløjfet. Den første arkæologiske udgravning af Kong Svends Høj fandt sted allerede i 1780 på initiativ af Pederstrups ejer, grev Reventlow. Mere end 200 år senere, i 1991, blev Kongs Svends Høj igen undersøgt i forbindelse med en tiltrængt restaurering. Det gav arkæologerne megen ny viden om, hvordan stenalderbønderne har bygget deres imponerende gravanlæg. Kammeret i Kong Svens Høj er 12,5 m langt og rektangulært. Væggene består af store stenblokke, og i mellemrummene er der opstablet flade sandstensfliser, såkaldt "tørmur", for at gøre kammeret tæt. På samme måde er der også sandstensfliser (tørmur) mellem de 40 store randsten, der omgiver jordhøjen. Ved undersøgelsen blev der uden for jættestuen fundet en mængde lerkarskår på begge sider af indgangen. Skårene stammer fra krukker og skåle, som stenalderfolkene har stillet på eller ved randstenene, sikkert fyldt med mad og drikke til forfædrene. Skikken kendes tilsvarende fra mange andre jættestuer. Efter restaureringen i 1991 stod Kong Svens Høj omtrent, som da den blev bygget for 5000 år siden.
Anlæg og datering  (3)
Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/2 1924, C.E.F.L.E. Reventlow Afmækn.: MS 1924, Hans Kjær. Jættestuen "Kong Svends Høj". Højen 2,5 x 23 m. Kammeret 12 x 2 m, af 17 bæresten (1 i Ø, 1 i V, 8 i N, 7 i S), 6 dæksten; gang af 6 par bæresten og 1 par karmsten. Randsten : V 3, S 11, Ø 9 (heraf 3 meget store), N 12.
Undersøgelsehistorie  (12)
1780 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Svens Høi, et stort Stenkammer, omgivet af en Indfatning af store Stene. Vedlagte Tegning viser Grundplan og Maal. En Beskrivelse findes i Nakskov Avis 1875 No 108; vedlagt. Ved en den 6 Juli 1876 foretagen, kortvarig Gravning viste det sig, at Fylden indeni det store Kammer er Lerjord, som nedad mod Bunden er stærkt blandet med Kul og enkelte Stene. Gulvet, som begynder i en Dybde af 4 1/2 Fod, bestaar af ildskørnede Flintestene, som hvile paa et Undergulv af tæt til hinanden passende og omhyggelig sammenlagte, flade Stene af 3/4 Tommes Tykkelse og forskjellig Længde og Brede. En var 10 Tommer lang, 8 Tommer bred. Nogle vare af regelmæssig firsidet og tresidet Form. Under disse Stene var den ublandede Jord. I den fandtes, lige under Gulvet, et par Stumper af Ravperler. Lige over Gulvet i urørt Fyld en Stump af et Dyrs Kjæbeben. Bevoksning: 1976: Græs og Løvtræer

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal restaurering
Journal nr.: 158/42
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kammer og gang tømt for fyld.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue, "Kong Svens Høj". Højen 2 1/2 x 23 m. Kamret 12 x 2 m, af 17 Bæresten (1 i Ø., 1 i V., 8 i N., 7 i S.), 6 Dæksten. Gang af 6 Par Bæresten og 1 Par Karmsten. Randsten: V. 3, S. 11 Ø. 9 (hvoraf 3 meget store), N. 12.

1976 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i høj ("Kong Svends Høj") Højen måler 2,5 x 23,0 x 20,0 m. Beskrivelse: Randsten: (31 stk.) markerer højens kant. De tegner en firkantet grundplan. Især i den S-lige ende når randstenene anselige dimensioner (især 3 er store, 1 af disse over 2 m.). Kammeret: Orientering N-S (med en lille drejning mod NV-SØ). Længde: 12,45 m. (indvendigt mål). Form: Trapezformet. Bredde i N: 2 m. Bredde i S: 1,45 m. Bæresten: Der er 2 sten i begge kammerets kortender. Den Ø-lige langvæg: 9 sten. Den V-lige langvæg: 9 sten, heraf 5 sten N-ligt for gangåbnin- gen, 4 S-ligt for. Dæksten: 7 stk. Nuværende højde fra gulv til loft: ca. 1,25 m. Gangen: Udgår fra kammerets V-side. Den er orienteret VSV. Længde: 6 m. Bestanddele: 5 stenpar danner gangen, samt 1 ydre og 1 indre karm. Ingen dæksten er her bevaret. Ydre karmstenpar sidder efter 1. sæt gangsten. Af indre karm er kun bevaret 1 karmsten i gangens N-lige side. Byggemateriale: Både kammer og gang er bygget af kløvede sten, med en plan side indad. Fin tørmur mellem sten både i kammer og gang. Bevaringstilstand/beskadigelser: Selve kammeret synes velbevaret, men højen virker en kende forslidt. Jordskridning ses udenfor randstenenes kant. Dækstenen lige over døren er revnet og dens yderste del behøver afstivning. I øjeblikket balancerer den kun fint. ** Seværdighedsforklaring ** Anlægget er på én gang et typisk Østersø-anlæg og unikt ved sin størrelse. Spændende forskningshistorie - ligeledes typisk for Lollands arkæologihistorie. Bevoksning: 1976: Græs og Løvtræer

1976 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Museal restaurering
Journal nr.: F550-62
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Opsætning af ny afstivning i kammeret.

1991 Museal restaurering
Journal nr.: NM 7327/91 (SN 613-275)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
To bæresten hældede kraftigt ind i jættestuens kammer. Der blev gravet ned bag de hældende bæresten og to dæksten blev fjernet, så bærestenene kunne rejses op. De fjernede dæksten lagt på plads , og nedgravningerne bag de hældende bæresten blev genopfyldt, og jættestuens kammer og gang blev tætnet og dækket af et tyndt lag jord. En væltet dør-/randsten blev delvis frilagt. Jættestuens gang blev oprenset ned til oprindelig brolægning, mens kammeret kun delvist blev oprenset. Den sydvestlige facade blev oprenset for nedfalden højfyld og restaureret ved at nye tørmure blev opbygget udenpå de originale (undtagen én). Jættestuens tørmure blev restaureret, og manglende tørmur erstattet med ny. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM-sten sat i fortidsmindets nordøst-side.

Litteraturhenvisninger  (0)