Brattingsborg
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130803-120

Fredningsnr.
2109157

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Området ved Hald Sø sydvest for Viborg er ganske enestående. Gletsjerstrømmene mødtes på dette sted under sidste istid, og smeltevandet formede et næsten dramatisk landskab med bakker, skrænter, slugter og en meget dyb sø. På en lille ø i søen ligger i dag ruinerne af et senmiddelalderligt borganlæg, Bispens Hald. Fra anlæggets tårn kan man se områdets to ældste voldsteder: Brattingborg og Niels Bugges Hald. Alle tre voldsteder fremstår klart og tydeligt med borgbanker omgivet af voldgrave. Det ældste af voldstederne, Brattingborg, er formentlig opført i 1200-tallet. Borganlægget ligger på en bakkeskråning og består af to firsidede banker. Den ene banke har sandsynligvis været beregnet til forsvar, og den anden til beboelse. Brattingborg blev formentlig opgivet, da Niels Bugge i midten af 1300-tallet opførte sin borg nogle hundrede meter sydvest herfor. Der findes i dag ingen synlige bygningsrester på dette voldsted.
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldstedet ”Brattingsborg”. Voldstedet er anlagt på et let skrånende terræn. Voldstedet består af to banker, der indbyrdes er adskilt ved en lav sænkning og hele voldstedet omkranses af en delvist opfyldt tør grav. Voldstedet samlede udstrækning er ca. 112 x 66 m og er græsklædt med enkelte træer. Den nordlige banke hæver sig 4-5 m over det omgivende terræn, og dens kuperede topflade måler ca. 18 x 23 m. Den sydlige banke hæver sig 2-3 m over det omgivende terræn, og dens ujævne topflade måler ca. 25 x 20 m og skråner jævnt mod syd. Voldstedets form og udstrækning samt grænsen for det fredede areal fremgår af vedlagte kort. Ovennævnte fortidsminde må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beska-diges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskrivelse af Voldstederne ved Hald. [Sb. 119-121]. Det saakaldet "Brattingsborg" eller "Valdemarskandsen", som traditionene vistnok urigtigt angiver at være anlagt af Kong Valdemar Atterdag mod Niels Bugges Borg Øst derfor, er et dobbelt Voldsted angivne af tørre Grave. [skitse] Som det fremgaar af ovenstaaende løst skitserede Grundplan dannes Voldstedet af en nordre og søndre Voldfirkant. Den nordre Voldfirkants Sider ere fra 110 til 120 Fod lange. Maalene tagen i Bunden af Graven. Voldens Overflade hæver sig en 15 Fod over Gravens nuværende Bund og er, som det sees af Skitzen, noget udgravet paa Siderne, hvorved de fire Hjørner og Midten af den sydlige (egentlig Sydøstlige) Front træde skarpt frem. Den søndre Voldfirkant har form af et Rektangel hvis Længdesider ere c 120 Fod lange medens Breddesiderne er i Nord 65' og i Syd c 80 Fod lange. Højden over Graven varierer en Del paa Grund af Gravens ulige Dybde samt fordi Terrainet falder temmelig stejlt fra Nord til Syd. I Modsætning til den nordre Voldfirkants Overflade der, tilnærmelsesvis er vandret falder den søndres 6 Fod i Nord Syd og ligger i det hele betydeligt lavere end den nordre saaledes som det ses af ovenstaaende Profil. Gravene, der ikke mere have deres oprindelige Dimensioner, variere i Dybden mellem 5-6' og 10-18 (størst mod Syd) medens Bredden i Nord er højst 40' og i Syd mindst dobbelt saa stor; Længdegravene ere mindst 25 Fod brede.[skitse]. Den nordre og søndre Voldfirkant ere formede ved to smaa meget lave Volde mellem hvilke findes en lille Grav (see Grundplanen). Hele Voldstedet ligger paa den temmelig stejle Skraaning ned mod Hald Sø og kan umulig paa Grund af det stærke Fald have haft vaade Grave. Levninger fra Voldstedet bestaaende af Mursten eller tilhugne Granitblokke vides ingensinde at være fundne. Voldstedet synes dynget op ved uddybning af de omliggende Grave.

1982 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2008 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2010 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VSM 10321
Viborg Museum
Geofysiske undersøgelser af den sydlige borgbanke med magnetometer, georadar og geoelektrik.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VSM 10178
Viborg Museum
Geofysiske undersøgelser af voldstedet Hald I med georadar.

2014 Museal prøvegravning
Journal nr.: VSM 10178
Viborg Museum
I forbindelse med pilotprojektet ”Middelalderborge i Region Midtjylland” gennemførte Viborg Museum begrænsede arkæologiske undersøger på det fredede voldsted Hald I/Brattingsborg/Valdemars Skanse i oktober 2014. Der blev fundet spor af den opfyldte voldgrav, hvis bundkote befinder sig mere en 2 m under eksisterende overflade. I voldgraven fandtes ingen spor efter græstørvs- eller tømmerforstærkninger, ligesom der ikke kunne påvises vandafsatte lag på voldgravens bund. Derfor antages voldgraven hurtigt at være blevet sløjfet. Datering er usikker. Der fandtes enkelte fragmenter af hultegl (nonnetegl) nær bunden af voldgraven, men derudover ingen andre genstandsfund.

Litteraturhenvisninger  (0)