Grættrup kirketomt
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131104-32

Fredningsnr.
160721

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)

Enkeltfund, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Enkeltfund, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejer: Junget-Thorup sogneråd ejer kun det umatr. Umatrikuleret areal: Areal for Grættrup kirketomt og del af nedlagt kirkegård. Matr.nr. 4a og 4k: Del af den nedlagte Grættrup kirkes kirkegårdsareal. På dette fortidsminde må der ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke udjævnes eller beplantes med træer og buske, beskadiges ved bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet kan fortsat være under landbrugsmæssig drift. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet under- søge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de anførte servitutgrænser og matrikelskel.
Undersøgelsehistorie  (9)
1552 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Grættrup har været et eget sogn. 22/7 1552 befalede Christian III. kirken nedbrudt, hvorefter sognefolket skulle søge Junget kirke, der fik dens sten, tømmer, klokker o.a. Endnu i 2. halvdel af 1700-tallet var der rester af den. Kirkegården med dige lå udyrket indtil langt op i 1800-tallet.

1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stedet, hvor den nedbrudte Grettrup Kirke har staaet, er endnu at see, skjöndes Kirkegaardsdiget, hvoraf en Del har staaet indtil i Förstningen af dette Aarhundrede, er bortfört tilligemed Ruinerne af Kirken og Pladsen ryddet og dyrket. (Kirkegaardspladsen var afsat paa Kortet; jeg har blot sat et lille Kors der). En Del af Stenene af Kirkegaardsdiget findes endnu i Hegnet om den Mands Kaalgaard, som eier Stedet, og noget af Muren paa söndre Side af Huset er opfört af Steen, tagne i Ruinen. Muurbrokker og Kalk titte iövrig endnu frem gjennem Græsset, hvor Kirken har staaet. Da Grettrup Kirke blev brudt ned, blev en Del af den - siges der - fört til Junget og bygget til den östre Ende af Kirken, hvorved der er fremkommen en sær langagtig uskjön Kirkebygning uden Chorafsats, som ellers er almindelig. Det er mest tydelig at see paa Muren for [?], hvor det Tilbyggede begynder. I Junget Præstegaards Have findes Hovedet eller Foden af en Granitsöjle, der rimeligvis er fra Grettrup Kirke og maaske har haft sin Plads ved Siden af Indgangsdören. Overdelen af Döbefonten fra samme Kirke findes paa Jungetgaard, og Foden til den har ogsaa været der; men er for Tiden ikke at finde. Stagerne og Döbefadet antages ogsaa at være i Behold og gjemmes i Nærheden, hvorom jeg i Begyndelsen af dette Aar har skreven til Museet.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stedet hvor i sin Tid Grettrup Kirke laa før den iflg. kgl. Forordning den 20/5 1552 blev nedlagt. Nu er det Agerjord, ældre Folk kan huske af der kunde oppløjes Menneskeben (oplyst af K. Møller, Krejbjerg).

1964 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Umatrikuleret areal: Areal for Grættrup kirketomt og del af nedlagt kirkegård. Matr.nr. 4a og 4k: Del af den nedlagte Grættrup kirkes kirkegårdsareal. På dette fortidsminde må der ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke udjævnes eller beplantes med træer og buske, beskadiges ved bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet kan fortsat være under landbrugsmæssig drift. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de anførte servitutgrænser og matrikelskel.

1994 Privat detektorbrug
Journal nr.: 249A
Skive Museum
Afsøgning af kirketomten i Grættrup. Derved fandtes en mønt, del af flintdolk og jerngenstande.

1996 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 11/96-3905
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 5577: Erik Menved, Roskilde. (SMS 249A).

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en ødekirketomt, der fremstår som lille mindeplads med infotavle, trækors og romanske kvadre. Pladsen ligger nordligst i det fredede areal, der henligger i græs uden nogen tydelig afgrænsning.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ødekirketomt, markeret med hegnet mindeområde med infoskilt, trækors og granitkvadre. Vest her for et større fladt græsareal der hoildes klippet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VII, 1, Viborg Amt
1962