Haversdaas
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131205-1

Fredningsnr.
191221

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
NM B 13896.

Fredningstekst
"Haversdås", langhøj, 100 x 15 x 2,5 m, afgravet langs foden. Mod øst ses rester af fodkrans. Græs- og kratbevokset, i ager. Nørbæk, matr.nr. 17e: "Haversdås", langhøj i skel til matr.nr. 5b af Nørbæk.
Undersøgelsehistorie  (10)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Haversdaas. Langhøj i Øst-vest, 210' lang, 30' bred, 6' høj. Urørt. Velbevaret Langhøj, der desværre vil komme under Plov. Ejeren vil ikke afstaa den til Fredlysning. [[Fredet]] Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer.

1948 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM B 13896: Urnegrav fra Haversdaas, Viborg Amt. Indsendt af Th. Ramskou ved Brev af 7/4 48. Journ. 236/48. - En Del (3/4 Cedertræsæske) Sideskaar af en Urne fra yngre Bronzealder. Brunlig Lermasse. 13896 er funden i den fredlyste Langhøj Haversdaas, Nørbæk Sogn (Sb. 1), Sønderlyng Herred; der var foretaget Gravninger i Højen og i et nygravet opsamledes Skaarene sammen med nogle brændte Ben.

1948 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 52/51; 58/50; 72/49; 236/48
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brev af 9/4 1948 fra N01 til Gdr. Johannes Pedersen, Essenbækgaard pr. Volk Mølle: "Da Vi har bragt i Erfaring, at den Del af Langhøjen "Haversdaas", der tilhører Dem, er blevet forstyrret ved Gravninger fornylig, vil vi gøre Dem opmærksom paa, at det drejer sig om et Fredlyst Oldtidsminde, der ikke paa nogen Maade maa ødelægges. Ved en af Nationalmuseets Repræsentanters Besøg paa Stedet d. 5. ds. bemærkedes det, at den opgravede Jord laa paa Højen; denne maa snarest fyldes i de gravede Huller og Skaden udbedres. Museet vil i Løbet af Aaret igen besøge Haversdaas for at se, om alt er bragt i Orden. P.M.V. Ærbødigst"

1948 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 236/48
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brev af 7/4 1948 fra Th. Ramskou til N01: "Nationalmuseet I Afd. Den 5 ds. beså jeg langhøjen Haversdaas, sb. 1, Nørbæk s., Sønderlyng hrd. Den østlige del af højen, der ejes af gårdejer Johannes Pedersen, Essenbækgaard pr Volk mølle efter hvad ejeren af den anden halvdel oplyste, fortjener lidt omtale. Jhs. Pedersens del af højen viste spor af friske gravninger, både langs kanterne hvor man øjensynlig har ledt efter randsten - sådanne forefandtes på urørt leje ved østenden - og oppe på højen. Her fandtes omkring et nygravet hul en del hovedstore sten, spredte brændte ben samt de medfølgende opsamlede skår. [NM B 13896] Da Essenbækgaard jo ligger er godt stykke på den anden side af Randers har jeg ikke talt med Johs Pedersen men vil foreslå at I Afd. sendte ham en skrivelse med pålæg om straks at standse yderligere gravninger samt at reparere den skete skade, hvilket let kan lade sig gøre, da den opgravede jord stadig ligger ved hullerne og grøfterne langs højens sider. Ganske vist er også den vestlige del, der ejes af gårdejer Østergård Nielsen på Hammershøj noget forgravet, men det er gamle skader. Ærbødigst Th. Ramskou

1948 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Haversdaas". Langhøj, 2,5 x 15 x 100 m. Afgravet langs Foden. Mod Ø. ses Rester af Fodkrans. Græs- og kratbevokset i Ager. tingl. 7/10 1948.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
tingl. 7/10 1948.

1950 Museal besigtigelse
Journal nr.: 52/51; 58/50; 72/49; 236/48
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besøgt Gdr. Johs. Pedersen 30/7 1950; han ejer den hele "Haversdaas". Han sagde, at Gravningen var foretaget uden hans Vidende af Folk, der gravede efter Ræve. Lovede at fylde Hullerne igen. Th Mathiassen

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj kaldet "Haversdås". Stedvis med gamle nedgravninger i top og sider samt i eller ved foden. Orienteret ca. VNV/ØSØ. I Ø-fod en del sten, dog tvivlsomt om randsten. Større halmbunke ca. 20 Ø for højen. Aftale om fjernelse henvises til plejeaftale v. Århus amt. ** Seværdighedsforklaring ** Fortidsminde af usædvanlig type og størrelse. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Halmbunken er dog fjernet. Græsklædt høj med krat mod vest.

Litteraturhenvisninger  (0)