Lille Kistehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140101-6

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
NM A 45085.

Enkeltfund, Stenalder (dateret 9000 - 1701 f.Kr.)
NM A 45085.

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
DJM 2229x5-68.

Enkeltfund, Stenalder (dateret 9000 - 3951 f.Kr.)
DJM 2229x5-68.

Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 2350 - 1501 f.Kr.)
4 [formodede] stenaldergrave fra senneolitikum/tidlig bronzealder. Udgravet nær Sønderbjerg på Anholt af frk. Augusta Zangenberg i sommeren 1911. "Gravene" lå placeret under en større stenbrolægning. I flere af gravene fandtes flintgenstande (heriblandt et savtakket flintsegl - formentlig senneolitisk) samt bensplinter/knoglerester, dyretænder og trækul.

Undersøgelsehistorie  (14)
1911 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 622/11
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Avisudklip fra Berlingske Tidende d. 9/9 1911 om "Oldtidsfund paa Anholt. 4 interessante Stenaldergrave". Fru Augusta Zangenberg fra Aalborg har under et Sommerophold paa Anholt fundet en meget sjælden Begravelsesplads fra den ældre Stenalder, og Frøkenen har om dette Fund meddelt "Aalb. Stift." følgende Oplysninger. I en Stenrampe, der tilhører Formanden for Redningsbaaden, Steffen Steffensen, og ligger tæt ved Havet i Nærheden af Sønderbjerg, blev der fundet 4 Grave af forskellig Størrelse og Form. Først maatte der fjernes et Lag Flyvesand af 1½ Alens Tykkelse; derefter en solid Brolægning af 4 Lag Sten, som dækkede hele Pladsen; under Stenene var der et 1 1/4 Alen tykt Lag god, sort Jord, stampet saa fast som et Logulv. Derunder var Gravene. Den første ,der blev funden, laa i den sydvestlige Side af Pladsen og var (imod Sædvane) aldeles rund, 4 1/4 Alen i Diameter, indvendigt Maal. I Graven var der flere Lag Sten, meget Trækul, 5 nogenlunde hele øvre Bagkindtænder af en Okse og Brudstykker af andre Tænder, foruden endel Flintflækker. I den nordvestlige Side var der en lille Grav, 1 1/4 Alen i Kvadrat, indvendigt Maal, mellem en Mængde store Stykker Trækul, enkelte Bensplinter og smaa Sten laa en Sav af Flint, 17½ Cm. lang, 5 Cm. bred (paa Midten). En Alen syd for denne lille Grav, længere inde i Dyssen, var der en større Grav, 4 3/4 Alen lang, 3 Alen bred, hvori der kun fandtes en stor Tand, nogle smaa Stykker Flint og lidt Trækul. Den fjerde Grav laa neppe 1 Alen inde i Pladsen, lige mod Syd, den var ogsaa rund og kun 1½ Alen i Diameter. Indholdet bestod af Benfliser, Trækul, en stor Flække af Flint og flere smaa Stykker Flint. Da der aldrig har været fundet Grave fra Oldtiden paa Anholt, har dette Fund jo stor Interesse. Gravene blev fotograferede af Dr. phil. K. J. B. Steenstrup fra Kjøbenhavn, som en kort Tid opholdt sig paa Øen. [Fotografi vedlagt sagen, N01 jour. nr. 622/11].

1911 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 672/11
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brev af 25/9 1911 fra frk. Augusta Zangenberg til Hrr. Dr. Phil J. Steenstrup, N01. Indeholder bl.a. yderligere oplysninger om frk. A. Z.'s arbejder på øen Anholt i sommeren 1911. Efter at Steenstrup - efter et kort ophold - var rejst fra øen.

1911 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 549/11
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brev af 17-8-11 fra Aug. Thierry til N01. Hvori lægen bl.a. udtrykker sin tvivl om frk. Augusta Zangenbergs arbejder/resultater af hendes gravninger på øen Anholt i sommeren 1911.

1911 Privat udgravning
Journal nr.: 622/11
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 57/48; 146/47; 137/46; 167/45; 548/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 jour. nr. 548/44; 167/45; 137/46; 146/47; 57/48, ang. fund af hestekranie og knogler: Brev, af d. 29/6 1944, modtaget på N01 fra Ebba Pedersen, Gartnerhuset, Anholt, om fund af hestekranie og knogler fundet ved pløjning på kanten af en indtørret sø. [Formodentlig et sted tæt på sb. 6 - Lille Kistehøj]. Vedlagt sagen findes et målebordsblad M 1623 Anholt med en blyantsafmærkning af fundstedet svarende til sb. 6; ved Sønderbjerg. D. 1-7/11 1944: Diverse korrespondance mellem anmelder E. Pedersen og N01. Brev, af d. 23/4 1946, modtaget på N01 fra E. Pedersen, om at der - igen - under pløjning er observeret mange sten. Stenene er øjensynligt anbragte på lokaliteten af mennesker - måske en "brolægning" eller "vej"? I øvrigt husker anmelder, at der et stykke fra hendes jord, for ca. 28 år siden, blev gravet en begravelsesplads bestående af 3 grave. Men de blev ødelagte. Udgraveren var en dame som hed frk. Sandberg. [Sandsynligvis frk. A. Zangenberg]. D. 2/5 1945: Diverse korrespondance imellem N01 og E. Pedersen. D. 17/6 1951: Knoglerne anmodes om at blive bragt til Zoolog. Mus. Brev, af d. 30/8 1951, fra Zoo. Mus. (v. U. Møhl-Hansen) modtaget på N01. "Dags dato modtaget æske med knogler 548/44. Anholt. Der er knogler af følgende dyr. Ko (Bos taurus domesticus) spoleben (radius) minus øvre og nedre ender, mellemhånd (metacarpus) minus nedre ende, begge af ungt dyr. Hest (Eqvus caballus) del af bækken, 4 overkæbemolarer, desuden nogle småfragmenter utvivlsomt af ovennævnte dyr. Da dette fund er uden zoologisk interesse vil det blive brændt medmindre det har arkæologisk tilknytning, man bedes venligst ved lejlighed meddele dette. P. M. V. U. Møhl-Hansen". D. 5/2 1953: Korrespondance imellem Zoologisk Museum (v. U. Møhl-Hansen) og N01. ..."De omhandlede knogler (mærket 548/44 subs. 57/48, Anholt) er fundet i gartneriet tilhørende Ebba Pedersen, Anholt. Skønt der på det pågældende jordstykke, en "indtørret sø" ikke ellers findes sten, fandtes knoglerne i forbindelse med en mængde sten (over et læs), der ansås for anbragte af menneskehånd. Stenene tolkedes af finderne i første omgang som muligvis en begravelse senere som en "brolægning" eller vej. Museet anså det ikke for udelukket, at det drejer sig om en vikingetidsgrav, og planlagde en undersøgelse. Forholdene - vel i første række økonomien - har medført, at undersøgelsen blev udskudt fra år til år, til sagen i 1948 blev henlagt. Det er herefter næppe sandsynligt, at stedet bliver undersøgt, medmindre nye fund efterfølges af ny indberetning. Den zoologiske bestemmelse af knoglerne støtter for så vidt ikke antagelsen af, at det drejer sig om en vikingetidsgrav, hvad dog ingenlunde udelukker, at stenlægningen og knoglerne stammer fra oldtiden". ...

1953 Privat opsamling
Journal nr.: 670/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bopladsopsamlinger ved stud. mag. Niels Fock; jfr. 670/53. Nordsiden af Lille Kistehøj, 7-8 m o.h. A 45085.

1953 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM A 45085: Bopladsopsamlinger fra Anholt Randers Amt. Modtaget 25/8 1953 som gave fra finderen stud. mag. Niels Fock. Notater fra Fock og et målebordsblad med findestederne indtegnet Fundliste ved Therkel Mathiassen. Jour. 670/50. 45085. 3 små uornamenterede lerkarskår. Fra Sb. 6. [Listen omfatter NM inv. nr. A 45084-511, som stammer fra flere forskellige lokaliteter på Anholt]. 45084-11 stammer fra Anholt, Randers Nørre herred. 45102-11 er fundet i den gamle skoles have på dens loft og i Peter Møllers have.

1953 Museal besigtigelse
Journal nr.: 670
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Genstande besigtiget, d. 25/8 1953, af Th. Mathiassen, N01.

1953 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 670/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag 14.01.01. sb. 5-19]: Jvf. N01 jour. nr. 670/53. N01 inv. nr. A 45084-111. 25/8 1953 modtaget af stud. mag. Niels Fock (Etnografistuderende), ...[adr.], et Antal Bopladsopsamlinger fra Anholt, ledsaget af Kort og Notater. Desuden en oldsagsliste med både Niels Focks eget nr.system og sb.nr. udfærdiget ved besigtigelsen, d. 25/8 1953, af Th. Mathiassen, N01. Alt flintaffald kasseredes undtagen det fra Nr. 11 som en Prøve. Sb. Nr. 6 / Fock Nr. 3: Udkastninger paa Nordsiden af Lille (østlige) Kistehøj, ca 7-8 m o.H. 3 Lerkarskår, ret forvitrede, ant. Stenalder. 16 Stk. Flintaffald. 1 Stk. Trækul. [[A 45085]].

1953 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 670/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bopladsopsamlinger ved stud. mag. Niels Fock; jfr. 670/53. Nordsiden af Lille Kistehøj, 7-8 m o.h. A 45085. [Ved indføring i sb. kan der enkelte steder være sket en forveksling - i teksten til men ikke i selve punktets afsætning - imellem sb.nr. og Niels Fock's eget nr.system].

1974 Privat opsamling
Journal nr.: 2229
Djurslands Museum

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2229
Djurslands Museum

1986 Genstand givet til museum
Journal nr.: 2229
Djurslands Museum

1987 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; 14.01.01 - sb. 6-7, 21 og 23]: Fundanmeldelse samt kort med fundsteder afsat, modtaget på N01 d. 3/7 1987. Jvf. DJM jour. nr. 2229 samt DJM inv. nr. 2229 x1-68. Boplads, grubekeramisk [[sb. 21]]. Anholt. Opsamlet, 1974, af Olga og Hans Erik Malmgren Rasmussen. Meddelt, aug. 1986, af Niels Axel Boas, DJM. Genstande givet til DJM, aug. 1986, af Olga og Hans Erik Malmgren Rasmussen. x1-4 [[sb. 21]]: 1 kniv og 3 flækkepile (A-pile) opsamlet i "flintplet" syd for Bassen (se kort). x5-68 [[sb. 6-7 og 23]]: Blandede fund fra Anholt. Opsamlet på "flintpletter" syd for Bassen ved Salbehøj, Kistehøj (sb. 7) og østfoden af Sønderbjerg (sb. 6).

Litteraturhenvisninger  (0)