Fjellerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140103-9

Fredningsnr.
191716

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)
[Fejl ?]: Navne og Sagn kjendes ikke.

Fredningstekst
Langdysse, 16 m i NV-SØ, 8 m bred; randsten: I SV 3 (væltede), i NØ 6 (2 står); huller efter 2 kamre; 4,5 m S for den og parallel med den en stenrække af store sten, 27 m lang, nu bevaret 3 sten (1 står), desuden ses der hul- ler efter 13; gyvelgroet i plantage. NMI: Opmålt 1943. (Egentlig ikke fredningsværdig, men medtaget p.gr.a. an- læggets enestående art, og da det ligger i udyrket terræn).
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 9. Rest af en Dysse. Fjellerup B. Fjellerup S. Nørre H. Denne mærkværdige Dysse er ganske og aldeles ødelagt i de sidste Aaringer og Anledningen til Ødelæggelsen er den, at Ejeren har havt brug for dens Steen til et Huus. 8 Alen syd for den egentlige Langdysse har staaet en Række af store Stene, hvoraf nu kun findes 3. Hver af dem har en Højde og Brede af mindst to Alen. De to som ere betegnede med v. [på tegning] ere væltede og kun den østligste staar oprejst. De med æ betegnede Punkter [på tegning] ere Spor af ældre Gravninger fra den Tid Stenene toges ud af Rækken. De to Punkter der ere betegnede med n [på tegning] ere nyere. Hele denne Række af Steen er cirka 80 Alen lang og staar paa den flade Jord. Selve den aflange Dysse er 11 Al bred og 25 Alen lang og har nu kun 3 af sine Randstene tilbage. De to i den nordlige Side ere endnu staaende (betegnet med o [på tegning]). Den eneste der findes mod Syd er væltet (betegnet med v [på tegning]). Alle de andre ere borttagne for kort Tid siden og de i den Anledning foretagne betydelige Gravninger ere betegnede med n [på tegning]. Der findes nu kun nogle Brudstykker af Stene, som ingen Brugsværdi have og kun af den Grund ere blevne tilbage. Det lader til at Kammeret har været over halvdækket med henved 53" Jordfyld mellem Randstenene og dets Bund har været lige med den flade Mark. Jordfylden i Kammerets Nærhed er en rødladen fiin Sand forskellig fra Sandet i Dyssens Nærhed. Steenstumper og Flækker paa Kammerets Plads ere mindst af 4 forskellige Slags; men her kan Tilfældighederne have været mange, saa man kan ikke rette sig derefter. Folkene paa Stedet kunne hverken huske lidt eller meget og vilde aabenbart intet fortælle. Jeg undersøgte Forholdene nøjagtigt for at faa Vished om Steenrækken havde strakt sig heelt uden om Dyssen; men kom til den fuldkomne Vished, at dette ikke har været Tilfældet. Det formodes, at de punkterede Linier engang har været udfyldte; men mod Nord har dette ikke været Tilfældet. Stedet er endnu lyngklædt. Navne og Sagn kjendes ikke. [[Af de her beskrevne Mindesmærker ere [sb.] No 1.2.3.4 [A-B].5.6 og 7 paa Mtr No af Fjellerup By. Mindesmærkerne [sb.] 8.9.10.11.12 og 13 paa Matr No af Hegedal By; men i daglig Tale hed hele Strækningen syd for Bakkerne Fjellerup Mark.]] [[1946: Orient. NV-SØ., Randsten: SV. 3 væltede, NØ. 2 staaende og 4 væltede; Huller efter 2 Kamre. Stenrækken er i NV-SØ., 3 Sten, hvoraf 1 Staar, Huller efter 13 borttagne. F.M. 1946. Jvnf. Opmaaling og Fotos fra 1943 (Beretn.: St. Stenald. Stengr.).]] Bevoksning: 1980: Græs.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal besigtigelse
Journal nr.: 748/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 748/43. Sb. 14.01.03-9. Langdysse. Hegedal. Fjellerup S., Djurs Nr. H., Randers A. Opmålt i 1943. Besigtigelsesrapport samt -dokumentation (opmålinger, plantegninger og fotografier) af d. 9/9 1943 fra P. Simonsen, N01.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 16 m lang i NV-SØ, 8 m bred; Randsten: I SV 3 (væltede), i NØ 6 (2 staar); Huller efter 2 Kamre, 4½ m S for den og parallel med den en Stenrække af store Sten, 27 m lang, nu bevaret 3 Sten (1 staar), desuden ses der Huller efter 13; gyvelgroet i Plantage (opmaalt 1943). (Egentlig ikke fredningsværdig, men medtaget p.Gr.a. Anlæggets enestaaende Art, og da det ligger i udyrket Terræn).

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Mål: 1,6 x 16,0 x 8,0 m. Stenrækken står langs vej! (markering?). Særdeles forgravet høj, V-lige hul (7 x 7 x 1,5 m.), Ø-lige hul (6 x 4 x 1 m.). Kreaturerne træder stier hen over hustomten. Nybygget stuehus indenfor 100 m. Genbesigtigelse 3.9.1986: Filmnr.: 008/01/01. Mål: 1,0 x 75,0 x 20,0 m. Ved genbesigtigelse modsvares fredningstekstens beskrivelse ualmindelig dårligt af det forefundne anlæg. Der kan ikke mere erkendes nogen egentlig langdysse; i stedet fremtræder anlægget som en udfladet højning, ca. 1 m. høj, af nærmest ovalt omrids og voldsomt deformeret af gamle forgravninger, kreaturstier og kørespor, og med topfladen liggende som et åbent sandbrud, ca. 15 x 10 m. stort, på hvilket ses talrige sten op til noget over hovedstørrelse samt tørmursfliser, flintaffald og knust og brændt flintbrok. I SV ses en mulig randsten. De endnu ved berejsningen i 1980 erkendte huller efter kamre kan ikke længere ses og synes således opfyldt i den mellemliggende periode, enten med forsæt eller som følge af intens kreaturfærdsel. Et stuehus og et maskinhus er uden dispensationsansøgning opført (siden 1976) ved en gård ca. 30 m. V for højen. Ejeren af denne gård oplyste, at lodsejeren (ejeroplysning på skema) har planer om at tilplante hele det overdrevsområde (tidligere skov), hvorpå højen er beliggende. I SØ løber højningen ud i en ca. 25 m. lang og 6-8 m. bred, revleagtig højning langs kommunevejen. På denne højning ses 3 store sten, hvoraf den ene stående (ca. meterhøj). Stenene udgør, sammen med 5-6 gamle huller liggende i samme linie, den i fredningsteksten beskrevne stenrække, der formentlig er rester af den SV-lige randstenskæde i en nu næsten forsvundet SØ-lig fortsættelse af langdyssen. Ved målsangivelsen er denne del medregnet. Århus-kontoret har intet aktuelt materiale om sene beskadigelser. JGB 30.9.87: Skaden påtalt over for lodsejeren (ejeroplysning på skema). Han var ikke klar over fortidsmindets præcise lokalisering, men lovede at foranstalte det indhegnet, efter at jeg havde fortalt ham, hvor det lå. Iøvrigt meddelte han, at han havde til hensigt at tilplante hele det område, hvorpå dyssen ligger, og som iflg. ejeren er underlagt fredskovspligt. Jeg aftalte da med ham, at han forud for selve tilplantningen optager kontakt med Århus-kontoret for herfra at få hjælp m.h.t. fastlæggelse af planteafstand til dette vanskeligt definerbare fortidsminde. JGB Bevoksning: 1980: Græs.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs, lyng, gyvler og fyrretræer.

Litteraturhenvisninger  (0)