Fjellerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140103-22

Fredningsnr.
191727

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
C-højen tinglyst 1989 med tinglysningstekst: *********************************** Høj. 1,3 x 21 m. Den nordøstlige fjerdedel bortgravet. I centrum et ca. 0,5 mdybt plyndringshul. Græsbevokset, delvist tilplantet med gran.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 22. Høj. Fjellerup B. Fjellerup S. Nørre H. Randers A. Denne Høj findes paa Vestergaards Mark, saaledes kaldes altid den vestligste Gaard i Fjellerup By. Den har forhen været et Stykke udenfor Byen; men nu nærmer Byen sig ved Tilbygninger Gaarden, ellers laa den næsten ligesaa langt vest for Byen som Hovedgaarden Østergaard ligger mod Øst. Den her nævnte Høj er ganske og aldeles udgravet i Midten som ogsaa sees af Tegningen og den er ryddet til Bunden, hvor der nu findes en Masse indkastede Marksteen. Da der ingen Flækker sees, er der Grund til at antage, at den ingen større Steen har indeholdt. [[1946: Kun en græsgroet Tomt, anvendt til Stendynge er tilbage af den østl. Halvdel, den vestl. pløjet. Frigivet 1946.]] Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

1946 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 1917:27, Status: C.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 21 m i Diameter, tidligere 1,3 m høj, nu kun en græsklædt Tomt af den østlige Halvdel, der anvendes som Stendynge, Resten pløjes.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
NØ-lige fjerdedel nylig bortgravet. V-lige del af højen tilplantet med graner og fyr. Hus 13 m. NØ for højen, nybygget hus 6-7 m. V for højen. Området ejes af (ejeroplysning på skema), der også har forestået anlægsarbejderne. Kender ikke noget til højen. Forstanderen kender kun 1917:18 og dennes 100 m.-zone. *************************************** 20.11.86: Kun ca. 1/4 mangler i NØ; her er græsplæne til have. Iøvrigt: Høj, 1,3 x 21 m. Gammelt plyndringshul i centrum, ca. 0,5 m. dybt. Tinglyses. MB+JGB ***************************************Sondagegravning 21.5.87: I Ø-lige højfod anlagdes et lille, ca. 35 x 25 cm. stort prøvehul ført ned til en dybde af 45 cm. Her fandtes øverst 20 cm. mørkebrun, stenfyldt sandmuld iblandet sten med asfaltrester, en stump af et støbejerns staldvindue samt andre recente sager. Derunder 20 cm. ensartet lysere brun sandmuld, ligeledes stenet, formentlig et gammelt pløje-og/eller vegetationslag. Herunder fulgte brungult undergrundssand. På højens topflade, ca. 7 m. V for ovennævnte prøvehul, gravedes et 70 x 50 cm. stort prøvehul. I dette fandtes øverst et 15 cm. tykt lag af brun stenet sandmuld, der tolkes som et dyrkningslag. Derunder fulgte 5-10 cm. tykt lysere gråbrunt til gulligt sandmuld. Derunder igen et brunt (øverst kogechokoladefarvet, nedefter gradvis lysere) lag, lignende helt formuldet træ, men antagelig en tidligere, nu inaktiv jernudvaskningshorisont. Dette lag fulgtes indtil 15 cm.'s tykkelse, hvor gravning stoppede. Konklusion: C-høj synes på grundlag af de nævnte iagttagelser at rumme en i hvert fald delvis uforstyrret stratigrafi, der afspejler den fase, hvor højen har været en "græsgroet tomt". Denne synes på et tidspunkt at have været under dyrkning. Under denne horisont kan restere betydelige, uforstyrrede dele af højens volumen. JGB *************************************** Sondagegravning II, 14.6.1988: Som det fremgår af situationsskitse (v/CHB) af d.d. er den NØ-lige kvadrant delvis fjernet eller udplaneret, muligvis som følge af nyere tids grusgravning i den centralforstyrrede høj, måske også helt eller delvis som led i anlæg af have til efterskolens forstanderbolig/administrationsbygning. I hvert fald er der foretaget en vinkelret indgravning og/eller afretning, således at der er fremkommet en NØ-vendt "grotte" med mere end 50° stejle sider i V og S. I N-kanten af sidstnævnte skrænt foretoges prøvegravning i form af et N/S-orienteret snit 1,2 m. langt, 0,6 m. bredt, og med den horisontale bund 0,35-0,85 m. under skræntens overflade. Lag (se skitse): 1): Gråbrun, muldholdigt grus. Færre sten end 2) og 3). 2): Brungult grus, stærkt stenet. Ret løst og finkornet. 3): Grovkornet grus, fast, lyst hvidgult til gult. Urørt moræne. I snitte iagttoges den på skitsen skitserede stratigrafi, der viser en i N bortgravet dyrkningshorisont øverst, svarende til P. Simonsens angivelse af, at højtomten er pløjet. Herunder fandtes en lagkile ( 2)) af løs, stenet morænegrus, der virker som omlejret undergrund og tolkes som højfyld. Nedadtil tydeligt (horisontalt) afgrænset mod 3), den urørte moræne. Alle de her angivne iagttagelser tyder, ligesom højens afsætning og de tidligere beskrivelsers relativt gode overensstemmelse med det bevarede, på, at der resterer betydelige dele af højen intakt. Film JGB/7, opt. 15-18. ** Seværdighedsforklaring ** Æstetisk er højen uden betydning. §53 bør derfor ikke være til hinder for nødvendige byggerier i forbindelse med evt. skoleudvidelser, for så vidt disse ikke direkte griber ind i højen. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0201
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 1,3 x 21 m. Den nordøstlige fjerdedel bortgravet. I centrum et ca. 0,5 m dybt plyndringshul. Græsbevokset, delvist tilplantet med gran.

1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0201
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Uden synligt plyndringshul i centrum og uden graner. Indgår i havens græsplæne. Græsklædt. Meget udflydende høj. Ingen klar højfod mod syd og vest - tydeligere fod mod øst. Vanskelig at erkende som en gravhøj.

Litteraturhenvisninger  (0)