Fjellerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140103-34

Fredningsnr.
191722

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 12 m. Foden pløjet mod Ø, og V og SV. Lynggroet i ager. Ubetyde- ligt hul i top.
Undersøgelsehistorie  (9)
1946 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 949/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brev af d. 2/12 1946 fra Mads Rasmussen modtaget på N01: I Anledning af, at jeg har modtaget en Skrivelse fra Nationalmuseet dateret 23. Novbr. 1946 angaaende Fredning af 2 smaa Høje paa min Ejendom Matr. nr. 10 a af Fjellerup By og Sogn i Randers Amt, tillader jeg mig at nedlægge Protest mod denne Fredning, idet disse Høje sikkert ikke er Gravhøje eller har nogen anden Forbindelse med Oldtidsfolket eller i det hele er historiske Minder. Der findes her i Egnen saa mange saadanne Høje, dannede i Istiden, der kun indeholder større og mindre Sten blandet med leret Grus. Ved Grus- og Sandudgravning i disse er der aldrig fundet Spor af, at Jorden nogen Sinde har været rørt af Mennesker. Jeg maa formene at mine to smaa Høje er af samme Art, fordi en tredie lille Høj, som laa ved Siden af disse, er udgravet af Kommunens Vejvæsen, og her fandtes intet udover Sten og leret Sand. Fjellerup d. 2-12-1946 Mads Rasmussen

1946 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F. M. 1946.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 m br, 1,0 m høj, ]Foden pløjet mod Ø,V og SV[; lynggroet i Ager. [[Ubetydeligt Hul i Top.]]

1947 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 259/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Diverse korrespondance af d. 10, 22 og 24/9 1947 imellem N01 og Dommerkontoret i Grenå. Ang. fredning og tinglysning af Sb. 34 samt aflysning af Sb. 35. Endvidere kopier af frednings- og tinglysningsdokumenter vedlagt sagen.

1947 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 259/47; 949/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Diverse korrespondance af d. 6 og 20/12 1946 samt d. 4/1 1947 imellem (lodsejer) Mads Rasmussen og N01 (v. Th. Mathiassen). Ang. lodsejers protest imod fredningen af 2 småhøje [Sb. 34-35] på hans jord.

1947 Museal besigtigelse
Journal nr.: 259/47; 949/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besøgte Højen [sb. 34] 25/7 47. [Skitsetegning]. Der er øjensynlig ved Fredningsberejsningen sket en Fejltagelse. Den østlige Tvillinghøj (Sb. 35) er forsvundet ved Grusgravning for 15-20 Aar siden. Den vestlige (Sb. 34) findes endnu, ubeskadiget, bortset fra ubetydeligt Hul i Toppen, 1 x 12 m, lyngklædt; en Prøvegravning viste at den bestaar af blandet, stærkt stenholdig Jord. Sydvest for denne ligger en lille, for Tiden udyrket Højning, der, som en Prøvegravning viste, bestaar af rent Grus. Der er saaledes kun en af Tvillinghøjene tilbage, og Ejeren skal have Dokument i Overensstemmelse hermed. Therkel Mathiassen [[30/7-47. Dokument paa Sb. 34 sendt til Ejeren. E. T.]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Hul i top (tilgroet), kvadratisk (1 x 1 x 0,3 m.). Lige Ø for højen gammel grusgrav med lidt affald. Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Ingen klar højfod, meget udflydende. Bevokset med græs og lidt krat. Beliggende på en lille bakke.

Litteraturhenvisninger  (0)