Skærvad Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-6

Fredningsnr.
201864

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Dambrug, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted i Skærvad hovedgårds have. Et firkantet voldsted omgivet af delvis vandfyldte grave, og i tilslutning hertil de syd for liggende fiskedamme. Voldstedet med fiskedammene indgår i Skærvadgårds have og er for størstedelen beplantet med træer og buske. På dette mindesmærke, der må anvendes som have i et omfang, som det hidtil er sket, må der således ikke rejses bygninger af nogen art. Mindesmærket må ikke fjernes, ej heller beskadiges ved gravning, pløjning, bortkørsel af jord og sten, tilkørsel af sten, jord eller affald eller på nogen anden måde forstyrres. Grænserne for arealet, der er underkastet disse frednings- bestemmelser, findes angivet på vedlagte opmåling og omfatter grundstykket, der begrænses af lininerne mellem punkterne A - B - C - D - E - F.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 6. Gl. Skjærvads Voldsted [Skitsetegning i Sb. incl. mål af Gl. Skjærvads Voldsted] Hovedgaarden Skjærvad hører til Landets ældste og bekjendte Herregaarde, og flere navnkundige Mænd af Danmarks højeste Adel have ejet den. Som den Tids Borge havde Skjærvad sin Plads paa en lav og sid Jordbund ved Skjærvads Mølleaa. Borgen var omgivet af Grave, og disse vare vandfyldte af det i Bunden værende Væld, som endnu den Dag i Dag sender ikke saa lidt Vand ud i den forbiflydende Mølleaa. Paa hvilken Tid det gl Skjærvad er bleven nedbrudt vides ikke; men det er troligt, at Borgen har staaet saalænge Gaardens Besiddere boede paa Gaarden. Da Skjærvad for henved halvtredie Hundrede Aar siden lagdes under Svostrup eller Skeel, saa er det formodentligt blevet forsømt og senere nedbrudt. For denne Antagelse taler de faa tilbageblevne Mursteenslevninger idet der blandt dem findes tynde Steenstumper af den nu brugelige Slags. Ligeledes findes der ogsaa Levninger af den slags Tagsteen, som bruges nu. Af den nuværende Ejer er Voldstedet blevet bygget om og paa selve Slotspladsen er anlagt en Frugthave, og de gamle Voldgrave ere forvandlede til en yndig Eng, desuden er den ydre Vold beplantet, og her er anlagt en Gang. For nogle Aar siden saas kun Spor af de gamle Fiskedamme syd for Slottet. To af disse er nu med ikke lille Umage igjen istandsatte og rensede, saa de med deres stille Vandflade og øvrige Omgivelser danne et smukt Parti. Da selve Slotspladsen er noget højere mod Vest og Nord, hvor der desuden ogsaa sees rigere Muurlevninger, saa kan det antages, at Slottet har haft to Fløje sammenbyggede i en Vinkel mod Nordvest. Volden udenom Graven er 1 1/2 Al høj og c. 10 Al bred. Graven er lidt mindre bred mod Syd og Nord end den er mod Vest og Øst. Mod Vest er Graven 20 Al bred. For Sikkerhedens Skyld har Graven mod Øst været meget bredere. Om Skraaningen er dannet for Sikkerhedens skyld og altsaa hører med til den Tids Befæstningsmaade, eller er fremkommen ved Nedjævning kan ]jeg[ ikke paavises sikkert nu. Gangen der nu fører ind paa Slotspladsen er af yngre Oprindelse. Bevoksning: 1981: Løvtræer.

1954 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ej målt, da det fredede areals størrelse ikke ses i terræn, men på plan i FFF. det fredede areal er større jvf. opmåling. Et firkantet voldsted omgivet af delvis vandfyldte grave og i tilknytning hertil de sydforliggende fiskedamme. Voldsted og fiskedamme indgik tidligere i Skærvadsgårds have, men henligger nu i skov. Den tilstødende del af haven er tilplantet med nåletræskultur. Det er synd og skam. JGB 7/4-87: Ø for voldstedet er der på et tidligere haveareal plantet graner helt frem til servitutgrænsen. Det samme er tilfældet N for anlægget, hvor en strimmel af den tilstødende mark ligeledes er grantilplantet for ca 4-5 år siden. Selve det fredede areal henligger meget uplejet, med større mængder kvas, træstød og opskåret træ men iøvrigt ubeskadiget. En tredie fiskedam (ud over de på situationsplanen angivne 2) påvistes og afsattes skitsemæssigt på planen. Granplantningen påtaltes overfor ejeren, der lovede snarest at søge FN om dispensation til at lade granerne vokse op til salgbar juletræs- eller pyntegrøntstørrelse. Ejeren er dog stærkt interesseret i at få voldstedet plejet og har intet imod at der i forbindelse hermed etableres offentlig adgang fra kommunevejen S for det fredede område. Ved pleje bør skovbevoksningen udtyndes - på selve borgbanken evt. helt fjernes? - således at der skabes lysgennemtrængning til en bundvegetation. Han vil evt. gerne have udsat får i området til varetagelse af efterplejen. Ejeren er også meget interesseret i en delvis oprensning af voldgraven, således at vandspejlet kan retableres. Iflg. hans oplysning er der i voldgraven 3/4-1 m dynd og derunder fast sand- eller grusbund. Han er dog helt på det rene med, at han ikke selv må foretage sig noget sådant. Hvis en plejeordning kan bringes istand, bør efter min mening heri indgå, at granbeplantningen på hele havearealet mellem voldsted og nuv. hovedgård fjernes, evt. mod at plejeordningen (med eller uden får, evt. i form af græsslåning 2-3 gange årligt) udstrækkes til også at omfatte dette areal (som ejeren ikke selv kan overkomme at holde og derfor har tilplantet). Derved ville voldsted og hovedgård komme til at hænge smukt sammen visuelt. ** Seværdighedsforklaring ** Vil ved pleje blive et absolut seværdigt fortidsminde, let forståeligt for almenheden. Bevoksning: 1981: Løvtræer.

2007 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldsted i have. Løvtræer på banken. Voldgraven temmelig tilgroet - dog med høj vandstand til alle sider.

Litteraturhenvisninger  (0)