Hunsterhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-19

Fredningsnr.
201839

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Langhøj med to dyssekamre.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse i Ø-V, 9 x 31 m. Vestlige kammer af 5 bæresten, tærskelsten og gang af 3 par sten. Stor del af overliggeren bortsprængt. Nogle randsten. Indgang mod S. Østlige kammer sprængt i mindre sten. I bøgeskov. Kaldet "Humsterhøj". NMI: fra østlige kammer A 409-117, B 2107-8.
Undersøgelsehistorie  (14)
1867 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere lokaliteter. Hovedparten af disse udgravninger, som blev foretaget i årene 1866-67 af Løjtnant J. Jensen, Grenå, er ikke registrerede i Sb.] Stenalders Grave i Ginnerup og Enslev Sogne i Nørre Herred, Randers Amt. Hertil 6 Plader med Grundtegninger. Undersøgelser foretaget af Lieutenant J. Jensen, Grenaa, i årene 1866-67. Udgravningsberetninger samt dokumentation (plan- og skitsetegninger, fotografier samt oldsagslister) fra Lieutenant J. Jensen, Grenaa, modtaget på N01 i 1889. A. Stor Gangbygning I paa Nederslemming Mark. (Hertil Pl. I.) [= Sb. 14.01.05-77.] B. Stor Gangbygning II paa Nederslemming Mark. (Hertil Pl. II.) [= Sb. 14.01.05-?] C. Stor Gangbygning i "Gaasehøj" paa Fannerup Mark. (Hertil Pl. III.) [= Sb. 14.01.05-?] D. Lille Gangbygning i "Jyndovnen", en Langdysse paa Ginnerup Mark. (Hertil Pl. IV.) [= Sb. 14.01.05-74.] E. Lille Gangbygning paa Skærvad Mark. (Hertil Pl. V.) [= Sb. 14.01.05-?] En Langdysse, "Hunsterhøj" paa Skærvad Mark. [= Sb. 14.01.05-19] En Langdysse paa Slemminggaards Mark. [= Sb. 14.01.05-?] En Langdysse paa Fannerup Mark. [= Sb. 14.01.05-?] En Runddysse paa Fannerup Mark. [= Sb. 14.01.05-?] Et fritstaaende Dyssekammer paa Fannerup Mark. [= Sb. 14.01.05-?] En Runddysse paa Slemminggaards Mark. [= Sb. 14.01.05-?] En Langdysse paa Fannerup Mark. [= Sb. 14.01.05-?] Tre Dyssegrave paa Constantia Mark. [= Sb. 14.01.05-?] I Enslev Sogn: Lille Gangbygning i en Langdysse paa Kirial Mark. (Hertil Pl. II.) [=Sb. 14.01.02-?] Stor Gangbygning i "Brønhøj" paa Enslev Mark. [= Sb. 14.01.02-?] En Langdysse paa Aagaard Mark. [= Sb. 14.01.02-?] "Et Par Stenovne" paa Kirial Mark. [= Sb. 14.01.02-?] Sagen er vedlagt en analyserapport fra 1980 udarbejdet af Hanz Nyström, Nationammuseets Konserveringsanstalt 2. Inderholdende en analyse af to stk. korroderet metal - NM A 4113 - fra Hunsterhøj i Ginnerup sogn.

1880 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2719 c
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1880 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 14.01.05-19. Jvf. N02 jour. nr. 2719 c. Korrespondance af d. 6/2 1880 ml. proprietær C.F. Carøe og N01 (v. Worsaae). Ang. Sb. 14.01.05-19. Plan- og profiltegninger vedlagt sagen.

1880 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meddelse modtaget på N01 fra proprietær Carøe til Skærvad pr. Grenaa. Ang. NM B 2107-08. Fundet i sb. 19. Ved at søge efter Steen i Hunsterhøj paa Skærvad Mark, fandt vi, 1½ Alen under Højens Toppunkt, at denne indeholdt en Stensætning med en Dæksten af ca 3 Alens Længde og Brede. I Højde med Dækstenens Overflade og lige over dennes sydøstre Hjørne, fandtes en Urne med nogle mindre Been, en Naal og et Smykke. Under Dækstenen er hult, dog ikke i nogen større Dybde, og Indgangen til denne er tilsyneladende dækket med en større Steen. Stenene er atter tildækkede til nærmere Undersøgelse kan finde Sted.

1880 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[NM A 4092-117]: Indsendt af Dr. Henry Petersen dels som Foræring fra Proprietær Carøe til Skærvad ved Grenaa dels som Udbytte af en for Museet foretagen Undersøgelse. ... Nr. 4092-4117 ere alle fundne i to forskjellige Gravkamre i "Hunsterhøj" paa Skærvad Mark Ginnerup Sogn, Nørre Herred, Randers Amt. Fra Ejeren af Skærvad, Prop. Carøe havde Museet modtaget en Kniv og en Naal af Bronze (B.2107-8.) fundne i en Urne, der fandtes hensat ovenpaa en formentlig Dæksten til et Gravkammer. Han havde ladet videre Gravninger efter Stene til Byggemateriale standse og tilbudt Museet at lade Gravkammeret systematisk undersøge Undersøgelsen foretoges ved Dr. Henry Petersen f Slutningen af Maj Maaned. - ... [Beretningen fortsættes].

1880 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Diverse korrespondance af d. 6/3 1880 imellem N01 og proprietær Carøe. Ang. NM B 2107-08. Fundet i sb. 19.

1880 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM B 2107-08.

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 19. Hunsterhøj Skjærvad Hgd, Ginnerup S. [Skitse- og oversigtstegninger incl. mål i Sb.] Hunsterhøj er begroet med smaa Bøge og er en Langdysse med Retning fra Øst til Vest, i hvilken Retning den er 50 Alen lang. Den har en Brede af 14 Alen. Fylden har dækket Overliggeren enten ganske eller tildeels. Den har havt to kamre af hvilke det vestlige har staaet i Midten og det østlige 8 a 9 Alen indenfor den østlige Krandsafslutning. Indenfor Krandsstenene er der kun lidt Fyld fra Vest indtil man nærmer sig det vestlige Kammer, da stiger Fyldens Mængde; men hvor højt den har naaet op kan ikke bestemmes paa Grund af en foretagen Udgravning (dog vil 3 a 3 3/4 Alen vel være det antagelige). Jordfylden synker nu jævnt mod Øst og er ved Afslutningen i Højde med Krandsstenene nemlig 1 1/2 a 1 3/4 Alen. Det østlige Kammer er saa forstyrret, at her vist næppe findes en eneste Steen på sin Plads ligesom der vist næppe findes en heel Steen. Steenstumperne tyde paa, at begge Kamre have været af omtrent samme Størrelse. Ved Gravninger efter Krandsstenene sees, at det nedre Jordlag er forskjellig fra det om Kamrene ophobede: Mon Broncealderens Folkefærd ikke have afbenyttet og dækket Steenalderens Dysse? Det Vestlige Kammers Overligger sees ved D [på tegning]; men den er kun en Rest efter en foretaget Sprængning. Da Døraabningens Vide paa Grund af Tærskelstenens Højde og Bærestenenes Form og Helding, ikke tillod Undersøgelsen af Kammeret, blev Overliggeren sprængt ved to Boringer, som sees ved a og b [på tegning]. Resten, D [på tegning], findes endnu paa sin oprindelige Plads. Som Tegningen viser har den nogle skaalformede Fordybninger, hvoraf 1,2,3 og 4 ere mest fremtrædende og henved 1 1/2" i Tværmaal og 1/4" dybe. 3 Stykker af Dækstenene findes til venstre og et Stykke til højre. Om nogen af dem har skaalformede Fordybninger sees ikke, da de vender den naturlige Side nedad. En større flad Steen er opvæltet til højre for Gangen og seer ud til at have dækket en Deel af Gangen. (1880. En Urne med brændte Been, en Kniv, en Naal af Bronce) Mus B 2107-8) Mus A 4092-117. - 2719 c. [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Løvtræer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Ø-V, 31 x 9 m. Vestlige Kammer af 5 Bæresten, Tærskelsten og Gang af 3 Par Sten. Stor Del af Overliggeren bortsprængt. Nogle Randsten. Indgang mod S. Østlige Kammer sprængt i mindre Sten. Herfra A 4092-117, B 2107-8. I Bøgeskov. "Humsterhøj".

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet - forgravet anselig langdysse. Med delvist bevaret kammer. Bevaret 3 randsten mod øst - 2 på sydsidens østende. 3 stående liggende på N-sidens vestende. Havde det ikke været så koldt og samtidig regnet - så burde højen være målt op. Den burde restaureres. JGB: 7.4.87: På dækstenen over kammeret ca midt i højen ses mindst 10 skåltegn samt et hjulkors. På randstenen i NØ-hjørnet findes inden for et ca 0,4x0,5 m stort stykke af stenens topflade mindst 48 skåltegn (!! - stenen er helt vaffelmønstret!). På 2 andre randsten i højens Ø-ende ses andre, helt tydelige skålgruber. Mål: 3x31x9 m. Bevoksning: 1981: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med store bøgetræer - intet græsdække. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)