Jyndovnen
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-74

Fredningsnr.
21187

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Skelet, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/4 1887, købt Langdysse, "Jyndovnen", 17 x 10 m i Ø-V. Kirsebærtræ mod Ø, polygonalt kammer med 6 bæresten, indgang med to gangsten mod SØ. 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (10)
1866 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3 stk. avisudklip, heraf 1 stk. fra Fædreland d. 1/9 1866 samt 1 stk. fra Grenaa Avis d. 4/9 1866. I avisudklippene blev følgende publiceret af exam. polyt. [og udgraver] J. Jensen: " - Paa Ginnerup Mark, omtrent en halv Fjerdingvej Nord for Ginnerup Kirke, ligger paa Gaardmand Andreas Petersen Dolmers Eiendom en større, langstrakt Gravhøi i Retning fra Øst til Vest og omgiven langs Foden af en rectangulair Stensætning, saa at den maa henføres til de for Stenalderen særegne Langdysser. Den havde en Høide af 8 Fod, og i en Fordybning i Toppen vare Overliggeren og det Øvrige af Sidestenene af et Gravkammer synlige. Ved at grave ind i Øst fandt man snart Kammerets Indgang, hvortil i sydøstlig Retning førte et 4 Fod langt, 2 Fod bredt og 4½ Fod høit Rør, uden Dæksten, med en Sidesten paa hver Side og forsynet i hver Ende med en flad, 1 Fod høi Tærskelsten, stillet paa Kant paa Bunden. Kammeret var sexsidet, og hver af Siderne bestod af en paa den indvendige Side jevn Sten med Heldning indad. Det havde en Høide af 5½ Fod og et Tvermaal af 6 til 7 Fod. I en Dybde af 4½ Fod under Overliggeren stødte man paa et Fliselag og 1 Fod under dette paa et andet, som hvilede paa den naturlige Jordbund og var belagt med ildskjørnede Flintsten, blandede med Kulbrokker og Skaar af Lerkar. Mellem disse Fliselag fandtes Levninger af i det mindste fem menneskelige Skeletter, der vare stærkt fortærede, og følgende Konstproducter: to Flintpile, en hjerteformet og en spydbladformet, en Benpren, en Smalmeisel af Ben, tre Flintflækker og en betydelig Mængde Ravperler af forskjellige Former, hvoraf dog kun en halv Snes optoges hele. Desuden stode paa det øverste Fliselag to rødbrændte Lerkar, hvoraf det ene var udstyret med Stregprydelser, og midt i Kammeret fandtes en Hvæssesten til Hulmeisler."

1866 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1867 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1867 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere lokaliteter. Hovedparten af disse udgravninger, som blev foretaget i årene 1866-67 af Løjtnant J. Jensen, Grenå, er ikke registrerede i Sb.] Stenalders Grave i Ginnerup og Enslev Sogne i Nørre Herred, Randers Amt. Hertil 6 Plader med Grundtegninger. Undersøgelser foretaget af Lieutenant J. Jensen, Grenaa, i årene 1866-67. Udgravningsberetninger samt dokumentation (plan- og skitsetegninger, fotografier samt oldsagslister) fra Lieutenant J. Jensen, Grenaa, modtaget på N01 i 1889. A. Stor Gangbygning I paa Nederslemming Mark. (Hertil Pl. I.) [= Sb. 14.01.05-77.] B. Stor Gangbygning II paa Nederslemming Mark. (Hertil Pl. II.) [= Sb. 14.01.05-?] C. Stor Gangbygning i "Gaasehøj" paa Fannerup Mark. (Hertil Pl. III.) [= Sb. 14.01.05-?] D. Lille Gangbygning i "Jyndovnen", en Langdysse paa Ginnerup Mark. (Hertil Pl. IV.) [= Sb. 14.01.05-74.] E. Lille Gangbygning paa Skærvad Mark. (Hertil Pl. V.) [= Sb. 14.01.05-?] En Langdysse, "Hunsterhøj" paa Skærvad Mark. [= Sb. 14.01.05-19] En Langdysse paa Slemminggaards Mark. [= Sb. 14.01.05-?] En Langdysse paa Fannerup Mark. [= Sb. 14.01.05-?] En Runddysse paa Fannerup Mark. [= Sb. 14.01.05-?] Et fritstaaende Dyssekammer paa Fannerup Mark. [= Sb. 14.01.05-?] En Runddysse paa Slemminggaards Mark. [= Sb. 14.01.05-?] En Langdysse paa Fannerup Mark. [= Sb. 14.01.05-?] Tre Dyssegrave paa Constantia Mark. [= Sb. 14.01.05-?] I Enslev Sogn: Lille Gangbygning i en Langdysse paa Kirial Mark. (Hertil Pl. II.) [=Sb. 14.01.02-?] Stor Gangbygning i "Brønhøj" paa Enslev Mark. [= Sb. 14.01.02-?] En Langdysse paa Aagaard Mark. [= Sb. 14.01.02-?] "Et Par Stenovne" paa Kirial Mark. [= Sb. 14.01.02-?] Sagen er vedlagt en analyserapport fra 1980 udarbejdet af Hanz Nyström, Nationammuseets Konserveringsanstalt 2. Inderholdende en analyse af to stk. korroderet metal - NM A 4113 - fra Hunsterhøj i Ginnerup sogn.

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 74. Jyndovnen. Ginnerup B. Ginnerup S. Nørre H. [Tegning af stordyssekammer med målangivelser for bæresten m.m.] Jyndovnen er en Langdysse med Fyld 67" høj eller til henimod Overliggerens Grundflade. Fylden er lyng og græsklædt samt beplantet med Gran. Alle Krandsstenene ere borte; men have i sin Tid udgjort en Firkant 30 Alen lang og 18 Alen bred. Længderetningen er fra Øst til Vest. Dens Fod er bleven noget omrodet, da Krandsstenene førtes bort. Der er tilført nogle Marksteen i de herved fremkomne Huller. Gangen, der vender mod Syd er opkastet og Adgangen til Kammerets Indre er let og smuk. Jyndovnen ligger tæt ved Sognevejen og gjør sig bemærket ved sin Størrelse og Skjønhed. [[F.M. 1887]]

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse "Jyndovnen" 17 x 10 m i Ø-V. Kirsebærtræ mod Ø, polyg. Kammer m. 6 Bæresten. Indgang med to Gangsten mod SØ. 1 Dæksten. [[FM. MS.]]

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs og et enkelt træ mod øst. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)