Troldehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140106-13

Fredningsnr.
191889

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Kommunikationsanlæg, Nyere tid (dateret 1946 - 1980 e.Kr.)
Signalmast.

Fyr, Nyere tid (dateret 1946 - 2009 e.Kr.)
Gjerrild Fyr blev oprettet i 1895. Det nuværende fyr er fra 1946.

Fredningstekst
Tingl.: Fredet under fyrvæsenet. "Troldhøj", rester af storstensgrav, 12 x 17 m i N-S. Gang mod Ø. I top 7 store sten. Rundt om på højen yderligere 8 store sten. Mod S signalmast. Et stykke af nordenden bortgravet. Her fyrtårn. Matr.nr. 28f: Høj, "Troldhøj", i skel til matr.nr. 28b af Brønstrup.
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøjen (a) er overpløjet gennem længere tid.

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøjen (a) er delvist afgravet mod N pga. vejarbejde.

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 13. Troldehøj ogsaa kaldet Væltehøj Gjerrild B Gjerrild S. [Skitsetegninger i Sb. af rundhøj (a) og langhøj samt diverse mål.] a. [på tegning] er en Høj 20 Al i Tværmaal; men da den har været pløjet i længere Tid, saa er den nu kun 1 1/2 Al høj [.] Mellem Højen og Dyssen er der [på tegningen] vist en Steen paa Kant. Som Tegningen viser er der anlagt en Vej saa nær ind mod Højen at den har mistet en Deel Fyld mod Nord. Jordsmonnet, hvorpaa Dyssen er anlagt sænker sig mod Syd; men Krandsstenene ere hævede saameget i Fylden, at de omtrent ligge vandret. Maalt fra Vest hæver Jordfyldingen sig ikke saa meget, hvilket grunder sig i selve Jordsmonnets Hævning. Fylden er ene Overjord og er vist taget tæt ved mod Øst. Aabningen mellem de to nordligste Bærestene er 52" Nordligste Bæresteen: bred = 55" høj = 53" Østlige Bæresteen: [bred] = 53". [høj] = 53" Aabningen 72" Vestlige Bæresteen: [bred] = 52". [høj] = 53". b [på tegning] = Et Stk. af en Bæresteen c. [på tegning] formodes at være en indvæltet Krandssteen d.[på tegning] = En af Gangbygningens Stene. e.e.e. [på tegning] = Spor af Gravninger efter Steen. Der sees flere Gravningsspor i de punkterede Linier. Mod Syd ere flere Alen berøvede Fylden og pløjede. [[1946: Fuldstændig forstyrret; i Toppen 7 store Sten. Fyrtaarn i Nordenden.]] Bevoksning: 1980: Græs.

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tilsyneladende omfatter sb. 13 både en langdysse og en rundhøj.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Troldhøj", 12 x 17m i N-S. Rester af Storstensgrav, Gang mod Ø. I Top 7 store Sten. Rundt om paa Højen, yderligere 8 store Sten. Mod S Signalmast. Et Stykke af Nordende bortgravet. Her Fyrtaarn. (Vistnok fredet under Fyrvæsenet.)

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet med fyr og signal. De 7 sten i top er rejst af kammergang. På S- og V-siden store dynger marksten. S for højen opstillet en jernbanevogn. Affald og jernbanevogn anbragt af nabo-lodsejeren. *************************************** Genbesigtigelse 4.11.1986: Noget ødelagt jættestue. Sten af kammeret ses (som beskrevet) på højens top. Flere randsten stikker lige akkurat frem af græsset på både Ø- og V-siden af den N/S-orienterede langhøj. Umiddelbart virker højen ca. 3 m. høj, men både kammerets og randstenenes høje beliggenhed (sidstnævntes toppe ses i en højde af mere end 2 m. over det omgivende terræn) angiver, at den egentlige jættestue er anlagt på toppen af en naturlig, meget kullet (evt. afgravet?) bakke. Afstanden mellem randstenssrækkerne er ca. 10 m. - selve højens bevarede længde 19 m. (muligvis afgravet i N og måske S). Oprindelig højde skønsmæssigt 1,5 - 2 m. Signalmast fjernet for 4-5 år siden (fundamentet ses endnu). Ved bakkens S-fod 2 gamle jernbanevogne og et støbt betonplateau, alt anbragt af nuværende lodsejer for ca. 40 år siden. Betydelige markstensdynger hele vejen rundt om bakkens S-fod er iflg. ejers oplysning påbegyndt, før gården byggedes til ham i 1947, men tilføjes alligevel stadig flere marksten. Det er uomtvisteligt, at disse tilføjelser skæmmer højens omgivelser, men det er vel også tvivlsomt, om de efter så lang tid med dommertilsyn etc. kan kræves fjernet, også i betragtning af anlæggets ret beskedne kvalitet og seværdighedsgrad. Det ville være meningsløst kun at fjerne markstenene, da det er jernbanevognene, som skæmmer højen. Ejeren er sidst i 60'erne. Jeg vil derfor foreslå, at man pålægger ham/gården, at der senest i forbindelse med førstkommende skifte skal soigneres omkring højen: Jernbanevogne, betonplatform og markstensbunker skal fjernes og §53 derefter overholdes. JGB Bevoksning: 1980: Græs.

1986 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden marksten på fortidsmindet og uden jernbanevogne. Uregelmæssig høj hvis afgrænsning er vanskelig at se. Signalmasten er fjernet - fundamentet ses endnu. Højen er græsklædt. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)