Brønstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140106-40

Fredningsnr.
191897

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2,5 x 18 m. Nordsiden opskåret af banen, så der er dannet en 1 m høj delvis nøgen brink.
Undersøgelsehistorie  (12)
1941 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 609/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brev af d. 21/7 1941 fra skovrider J. A. Hansen modtaget på N01. I Anledning af Afgravning til fremskaffelse af Udsigt ved Gjerrildbanens Overskæring af Vejen fra Brøndstrup mod Benzon Hede gøres Opmærksom paa at der paa dette Sted findes en Kæmpehøj lige op af Sporet, 110 m. fra Overskæringen og paa Banens sydlige Side i Retning mod Glæsborg St. En Del af denne Høj forlanges bortgravet, og jeg er ikke i Stand til at afgøre om Højen er fredet eller om der er noget særligt at iagttage fra Skovdistriktets Side i denne Sag. Ærbødigst J.A. Hansen

1941 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 609/41. Besigtigelse af Gravhøj paa Godset Benzon. 12/8-41 besigtigede jeg sammen med Skovridder Hansen, Benzon, den paa Godset Benzon beliggende Gravhøj, der ønskes fjernet af Hensyn til Udsigten ved en Jernbaneoverskæring. Højen ligger i Albæk Skov, paa Matr.Nr. 2a af Albæk, ca 110 m Vest for det Sted, hvor den i Nord-Syd gaaende Vej Brøndstrup-Benzon Hede krydser Jernbanelinien, paa den sydlige Side af Banen. Højen, der er beplantet med Hvidel, et Par Graner og en enkelt, stor Birk, har en Diameter af ca 16 m, Højden er ca 2,00 m; den er noget affladet i Toppen, men synes iøvrigt urørt. - Højen syner meget lidt i Landskabet og maa i naturfredningsmæssig Henseende siges at være af mindre værdi. Imidlertid er det mit Skøn - der deles af Skovridder Hansen og Driftsbestyrer Hovgaard, Gjerrild - at det næppe kan siges at være paakrævet at bortgrave denne Høj, subsidiært en Del af den, for at fremskaffe den ønskede Udsigt; det samme Formaal synes at kunne opnaaes alene ved at fælde Bevoksningen paa Højen. Efter hvad Driftsbestyrer Hovgaard meddelte mig, kræves Højen fjernet af Overvejinspektøren, Ingeniør Colding; men Hr. Hovgaard vil, naar han om ca 8 Dage kommer til København, paany henvende sig til Overvejinspektøren og foreslaa, at denne lader Sagen falde. Nationalmuseet vil da faa nærmere Underretning, enten fra Ingeniør Colding eller fra Driftsbestyrer Hovgaard. Støvring, 13. August 1941. Christian Leif Vebæk [[Der blev taget 2 Stk 6x9 Fotografier af Højen; de kan vedlægges Sagen, naar de er fremkaldt.]]

1941 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 609/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance af d. 24/7 og d. 4/8 1941 ml. N01 og anmelder; skovrider J. A. Hansen. Endvidere korrespondance af d. 4/8 og d. 8/8 1941 ml. N01 og C. L. Vebæk ang. besigtigelse af højen.

1941 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 609/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 609/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 609/41. Brev af d. 15/10 1941 fra driftsbestyrer Hovgaard modtaget på N01. Hr. Magister Vebæk Nationalmuseet København K. I Henhold til Aftale om at jeg skulde meddele Dem Afslutningen paa Sagen om eventuel Afgravning af den af Dem besigtigede Gravhøj i Benzon Skov, skal jeg herved meddele at Sagen nu er sluttet paa den gode Maade, at Afgravning foretages af det omgivende Terræn medens Gravhøjen spares. Med Højagtelse Hovgaard

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m. Jfr. 609/41. [[Fredet]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2½ x 18 m. Nordsiden opskåret af banen, så der er dannet en 1 m høj, delvis nøgen brink.

1946 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordsiden opskåret pga. jernbane.

1949 Museal besigtigelse
Journal nr.: 729/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; Sb. 40 og 52-54]. [[Supplement til fredningsrejsen.]] Ved Fredningsberejsningen af Gjerrild Sogn, Randers Nørre Herred, er følgende Høje, overset ved Fredningsberejsningen, blevet konstateret ved Besøg 26/4 1949. Numrene henfører til vedlagte Kort. 15a. [Sb. 53] Høj, 2½ x 20 m. velbevaret. 15b. [Sb. 52] Høj, 2 x 17 m. velbevaret. 17. [Sb. 54] Høj, 3 x 23 m. velbevaret. 18a. [Sb. 40] Høj, 2½ x 18 m. Nordsiden afskaaret af Banen, saa der er dannet en 1 m høj, delvis nøgen brink. Alle højene tilhører A/S Sostrup Gods, c/o Direktør Fanger, Aarhus Emballagefabrik, Aarhus. Matrikelnr. kunne ikke skaffes, da Skovrideren ikke har Matrikelkort. Therkel Mathiassen. NB. Ved Kortets 15, 16 og 18 ingen Høje.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,5 x 18,0 x 14,0 m. Som beskrevet. Rævegrav i S-siden. N-siden afgravet før beskrivelsen. Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med enkelte løvtræer og lidt bregner.

Litteraturhenvisninger  (0)