Stenvad Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-18

Fredningsnr.
201711

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Jættestue i rundhøj, 2,3 x 8 m; kammeret 3,65 x 2,30 m indvendigt, af 9 bæresten og 3 dæksten, som ligger fri i højens overflade; der ses ingen gang, men den kan være jorddækket; lynggroet i plantage. Restaureret 1892.
Undersøgelsehistorie  (9)
1885 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en lille svag Runding paa flad Mark har dette storartede og meget smukke Kammer sin Plads. Indgangen er mod Øst er 23 1/2" bred, og, som Tegningen viser ere Bærestenenes Antal 9 og de ere af betydelig Størrelse. Kammerets nuværende indvendige Højde er lidt over en Alen; men da man med Grund kan antage, at Bærestenene hvile paa den sammme Jord, og Jordfylden, som nu naar op til Overliggeren, er 74" høj, saa maa Bærestenenes Højde være c 3 Al. Der er ikke Grund til at antage, at en Undersøgelse af de 1 1/2 a 2 Alen Jord, som findes inden i Gravkammeret, har fundet Sted. De enkelte mindre Stene, som findes inde under Overliggeren ere formodentlig kastede derned af Børn eller Hyrdedrenge. Om der er nogen Lukkesteen eller Gang kan ikke sees; men der er heller ingen Krandsstene tilsyne. Jeg tror heller ikke, at der har været saadanne tilstede; thi da vilde de have været synlige, om ikke andre Steder, saa i Brudet mod Syd, eller der vilde havet været Spor af deres Plads. Som Tegningen viser ligge to Overliggere endnu paa deres Plads (a.b.), medens den tredie c er styrtet ned og staar paa Enden i en ældre Gravning, som fra Foden af Fylden mod Syd er ført lige til Bærestenen (42"). Overliggeren c har vendt Side 30" ned, Siden 42" mod b, og Siden 36 har skraanet af mod Syd. Enkelte Steder er Jordfylden kastet noget tilbage fra Overliggeren og nogle Steder er der vist ogsaa sunket Fyld ned i Kammeret endskjønt det er interessant at see med hvilken Omhyggelighed de sædvanlige Aabninger mellem Bærestenene ere udfyldte med Flækker, og med hvilken Færdighed Flækkerne ere slaaede og tildannede. Flækkernes Flademaal er fra 3 til 30" i Tværmaal og desuagtet ere flere endog meget tynde. Højen er ikke pløjet for nær og er smuk lynggroet. Fra Vejen tager den sig godt ud, især da Overliggerne sees tydeligt over Højens lyngklædte Top. Ejerinden fortæller, at den af og til besøges af videlystne Forbirejsende. Endskjønt disse 12 Stene ikke have saa lille Værdi i disse Tider, saa er Ejerinden, en fattig Enke, dog villig til mod en Godtgjørelse at afhænde den til Fredning. [[F.M. 1885. M.S.]] [[1946: Højen er 8 m i Diameter, 2,3 m h. 3 Dæksten, der ligger frit. Evt. Gang er jorddækket. Restaureret 1892.]] Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue i Rundhøj, 8 m i Diameter, 2,3 m høj; Kammeret 3,65 m x 2,30 m indvendigt, af 9 Bæresten og 3 Dæksten, som ligger fri i Højens Overflade; der ses ingen Gang, men den kan være jorddækket; lynggroet i Plantage, (restaureret 1892). [[F.M. 1885. M.S.]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Mål: 2,3x10x8 m. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn. Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer.

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot jættestue. Græsklædt. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)