Birkelund Mark

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-89

Fredningsnr.
1918102

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
NM A 27133-40.
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
NM A 49759-61.
Votivfund, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
DJM inv. nr. 1973x1-2.
Fredningstekst

Ejerlav: Birkelund. Høj med jættestue. Højen 1 x 9 m. Kamret 4 m, langt i N-S og 2 m bredt, sat af 12 bæresten, gang mod øst, 2 m lang, sat af 3 sten (1 i syd, 2 i nord), i gangen tærskelsten af kantstillede fliser. Ingen dæksten.
Undersøgelsehistorie

1912 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Kortblad C. 19, ved Vejen fra Birkelund til Tvedhuse. Jættestue, undersøgt af Nationalmuseet 1912. [[1946: Sløjfet.]] [[j.nr. 592/62. ]] [[Fredet. J. 3196/63]] [[A 49759-61]]

1912 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mejlgaard. I 1912 er paa Birkelund Mark undersøgt en Jættestue, der ikke er opført her i Fortegnelsen.

1912 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 163/12. Sb. 14.01.07-89. NM A 27133-40. Jættestue ved Birkelund. Sb. 14.01.07-89. Undersøgelse 1912. Herfra NM A 27133-40. Udgravningsberetning samt -dokumentation (plan-og profiltegninger, fotografier og kort) af februar 1913 fra Hans Kjær, N01. Undersøgt i Juni 1912. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 22/3; 8/6; 13/6 1912 ml. Hofjægermester N.J.C.G. Juel R. af Db. og N01. Korrespondance af d. 17/5 1912 ml. Godsinspecteur Froberg og N01. Endvidere korrespondance af d. 29/5; 31/5; 2/6 1912 ml. Hans Kjær og N01.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet. Bevoksning: 1980: Græs.

1962 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 592/62. Sb. 14.01.07-89. Besigtigelsesrapport af d. 25/7 1962 fra E. Thorvildsen, N01. Megalittomt på Birkelund, Mejlgård, besigtiget d. 13/7 1962.

1962 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 592/62. Sb. 14.01.07-89. NM A 49759-61. Jættestue. Birkelund. Sb. 14.01.07-89. Undersøgt i 1962 af Elise Thorvildsen. Herfra NM A 49759-61. Udgravningsberetning samt -dokumentation (fotografier og fundliste) af februar 1963 fra E. Thorvildsen, N01. Undersøgt d. 13-16/10 1962. Sagen vedlagt: Korrespondance af d. 12/4 1962 og 15/4 1963 ml. maler Carl Henrik Jensen og N01. Korrespondance af d. 17/4 1962 ml. godsejer N. Juel og N01. Korrespondance af d. 6/10 1962 ml. godsinspektør Aagaard og N01. Besigtigelsesrapport af d. 25/7 1962 om besigtigelse udført d. 13/7 1962 af E. Thorvildsen, N01. Fredningsdokumenter (i kopi) jvf. N01 3196/63.

1962 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 592/62. Sb. 14.01.07-89. D. 12/4 1962 blev NM af maler Carl Henrik Jensen gjort opmærksom på, at man ønskede at sløjfe et ikke fredlyst oldtidsmindesmærke på Birkelund (sb. 89) tilhørende godsejer Juhl på Mejlgaard.

1963 Privat opsamling
Djurslands Museum

1963 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med jættestue. Højen er ca. 1 m høj, ca. 9 m i tværmål. Kamret er 4 m langt i nord-syd og 2 m bredt, sat af 12 bæresten. Gangen mod øst er 2 m lang, sat af 3 sten (1 i syd og 2 i nord). I gangen tærskelsten af kantstillede fliser. Ingen dæksten. J. 3196/63 om fredningen.

1963 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 3196/63. Sb. 14.01.07-89. Fredningsdokumenter (i kopi) jvf. N01 3196/63, Sb. 14.01.07-89, henlagt under N01 592/62.

1963 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 592/62. Sb. 14.01.07-89. D. 8/4-64 modtog Nationalmuseet af maleren Carl Henrik Jensen, Søborg, en portion, ornamenterede og uornamenterede lerkarskår, som C.H.J. havde fundet - dels ved opsamling i overfladen, dels ved soldning af den øverste del af pløjelaget i et 10 m2 stort område - umiddelbart foran gangen til jættestuen Sb. 89 på Birkelunds Mark. De ornamenterede skår mærkedes med tush Bi J. Skårene blev sendt til konservering d. 10/4. Konserveringsliste vedlagt sagen.

1978 Museal besigtigelse
Djurslands Museum

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Pløjet for tæt hele vejen rundt, 1/2 m. lodret kant - vel nok indenfor de seneste år, stykket ligger nu brak. *************************************** Genbesigtigelse 6.11.1986: De gamle, nu tilgroede afpløjningsbrinker ses stadig meget tydeligt i S og især N. Området opfuret og tilplantet for 2-4 år siden med lærk helt frem til højfoden. Træerne skranter dog slemt og mindst 4/5 af dem er gået ud, men gentilplantning kan vel forudses, så påtale bør ubetinget ske. JGB Bevoksning: 1980: Græs.

1989 Privat opsamling
Djurslands Museum
Formodet offerkeramik. Der er opsamlet cirka 2,9 kg i 1970'erne og 1980'erne, ved front af jættestue, i forbindelse med dyrkning og tilplantning af arealet. Skårmaterialet fandtes i en vifte op til cirka 10 m fra indgangspartiet. Tidligere (1963) er fundet en "benspatel".

1989 Genstand givet til museum
Djurslands Museum

2005 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

2005 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
DJM 1973. Sb. 14.01.07-89. DJM inv. nr. 1973x1-2. Fundanmeldelse, inventarliste samt fotografi (kopi), modtaget i 2005 på N01. Megalitgrav, Tragtbægerkultur. Birkelund. Sb. 14.01.07-89. Herfra DJM inv. nr. 1973x1-2. Fundår: 1963. Besigtiget i 1978 af N. A. Boas, DJM. Vagn Steen, Frederiksberg C.; finder/giver. Formodet offerkeramik (x 1), ca 2,9 kg, opsamledes i 1970erne og 1980erne, ved front af jættestue, i forbindelse med dyrkning og tilplantning af arealet. Skårmaterialet fandtes i en vifte op til ca. 10 m. fra indgangsparti. Tidligere (1963) er fundet en "benspatel" (x2) Læ: 10,2 cm.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bærestenene skjult af græs men lokaliseret med jordspyd. Ingen nytilplantning omkring højen. Bevokset med græs og bregner. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i skovkant.