Rolsehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140108-1

Fredningsnr.
20194

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Nyere tid (dateret 1800 - 1886 e.Kr.)

Skanse, Nyere tid (dateret 1807 - 1814 e.Kr.)

Luftværnsanlæg, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
"Rolshøj", græsklædt i ager, 6 x 18-20 m. Den nordlige 1/3 bortgravet, står med lodret side. Rundt om afgravet fod med 3/4 m brink. Ved tyske befæstnings- arbejder afdækket fodkrans mod SØ, Ø og NØ, nu synlige. I top to cirkelfor- mede 1,5 m dybe huller, 4 og 6 m i diameter, efter tysk udkigspost i kanon- stilling. NMI: Til trods for ødelæggelses er højen absolut fredningsværdig på grund af beliggenheden.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne prægtige Høj, der hæver sig med en vis Værdighed over den omliggende flade strækning ud mod Kattegat, har været et af de største og stolteste Mindesmærker i Miles Omkreds; men nu er den desværre næsten ødelagt og dog gjør den et mægtigt Indtryk naar den sees fra Havet og Havnen. Den har oprindelig været c 56 Al i Gjennemsnit og er endnu 198" høj. Den er bygt næsten udelukkende af Overjord, kun en lille Deel iblandet Undergrundsjord gjør den lidt plettet og stribet i Brudet. Den punkterede Linie A [på tegning] angiver Højens oprindelige Omkreds. Højen er ganske flad ovenpaa og Linien B [på tegning] viser Fladens Omkreds. Fladens Gjennemsnit er fra Øst til Vest 18 Al og fra Nord til Syd 24 Al. Linien C.C.C. [på tegning] viser de Steder, hvor Foden er pløjet for nær. a [på tegning] betegner et Stykke af Højen som er bortført til Bunden og hvorved Højen er kommen til at vende en lodret Side mod Nord. b [på tegning] er en stor Indskjæring fra Vest med lodrette Sidevægge. Indskjæringen følger Grunden og nærmer sig Højens Centrum paa 8 Al nær. Af disse 8 Al er de 4 1/2 Al undergravet ved en Minegang, som altsaa naar Højens Centrum paa 3 1/2 Al nær. Minegangen følger Grunden og ender ved en Steensætning af smaa og store Brosteen. Minegangen er afsat paa Grundtegningen ved D. c [på tegning] er en Gravning fra Sydøst, som ingen videre Betydning har. Der fortaltes for henved 30 Aar siden, at en gl. Mand fandt en Hest her i Højen, og Folkesladderen fik den snart sadlet med Guldsadel og Rygtet red vidt om paa den; men nu da Sagen rigtig blev undersøgt, viste det sig at det hele var Opspind. Andre Fund der omtales i Forbindelse hermed er ligeledes grebet ud af Luften. Sagens virkelige Sammenhæng er den, at her er intet Fund gjort i dette Aarhundrede. Der er et andet Sagn der omtaler, at Højen i Krigen 1807-14 har afgivet Dækning for Militær og Strandvagt, samt dengang er bleven afgravet for at skaffe Plads til 2 Kanoner. Der fortælles ogsaa, at Fjenden har beskudt den. Disse Sagn have Sandsynlighed for sig og ere temmelig troværdige, hvorimod den første Historie kun er bemærket og medtaget for at den senere ikke skal vinde større Tiltro end den fortjener. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rolshøj. græsklædt i Ager, 6x 18-10 m. Den nordlige 3-Del bortgravet, staar med lodret Side. Rundt om afgravet Fod med 3/4 m Brink. Ved tyske Befæstningarbejder afdækket Fodkrans mod SØ, Ø og NØ, nu synlige. I Top to cirkelformede 1½ m dybe Huller, 4 og 6 m i Diameter, efter tysk Udkigspost; Kanonstilling. Til Trods for Ødelæggelsen er Højen absolut fredningsværdig paa Grund af Beliggenheden.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet - incl. kratere. Anselig høj - med stejle sider, nordsiden, der er lodret afgravet er fri for vegetation. Spændende højprofil. Bevoksning: 1980: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med hyldetræer, lidt krat og græs.

Litteraturhenvisninger  (0)