Egehøj

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-2

Fredningsnr.
1918106

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Stammekiste, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)
Datering af egekistelåg.
Stammekiste, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)
Træbestemmelse af kistelåg (Quercus sp., eg.). Fra højen er der desuden taget en serie pollenprøver samt prøver til frøanalyse og pedologisk undersøgelse.
Hus (evt. med stald), Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)
Urnegrav (stenomsat), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Hus (evt. med stald), Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Hus (evt. med stald), Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Brønd, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Brønd, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Affaldsgrube, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Kogegrube, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Brandplet, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Stenlægning/Stensamling, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Egehøj", 2,5 x 30 m. Udgravet og delvist rekonstrueret. Fremtræder som en central høj med en diameter på 13 m og en højde på 2,5 m. Omgivet af 3 koncentriske randstenskæder. Området mellem randstenskæderne er fladt. Den inderste randkæde er sat af ret små sten i 2-3 lag og afgrænser højens fod. Den midterste randstenskæde består af lidt større sten, mens den yderste randkæde atter er bygget af mindre sten. Mellem de 2 indre randkæder ses en udgravet kiste, orienteret i NØ-SV. Den er 0,5 x 3,6 m med en dybde på 0,5 m og er bygget af 11 store sten. Ved siden af kisten ses de 6 heller, som har dækket kisten samt nogle mindre sten. I ung granbeplantning.
Undersøgelsehistorie

1884 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj har også [jf. sb. 1] været dyrket i længre Tid, hvorved den er blevet meget udjævnet. Ved at betragte Jordfylden i dens Top, seer man, at den i ældre Tider har været brudt her. Dens Randstene ere sporløst forsvundne, og der sees heller ikke andre Steen. I dens østlige Side har den atter været brudt i de senere Aar og her er funden 6 Urner, der alle stode hele; men som gik itu under Arbejdet. Desuden fandtes 1 Armring, 1 Kniv, 1 Ring og 1 Naal alt af Bronce; men uden Sirater. Hvorledes Sagerne laa sammen kan ikke oplyses bestemt, men Finderen mener dog med Bestemthed at kunne sige, at Naalen og Armbåndet var i Urnen No 1 [på tegning]. Der er kun Fragmenter af No 2.3.4.5 og 6. No 1 mangler blot sin flade Bund. Dens Laag er heel. Laaget til No 5 haves fuldstændig; men i 3 Stk. [Tegninger af urner og bronzegenstande, yngre bronzealder:] [[a]] Armbaand fra Egehøj i fuld Størrelse. [[b]] Armringen bærer Spor af Forgyldning. [[c]] Brede ved a. [[d]] Gjennemsnit ved a [skitse]. Ring [skitse], Kniv [skitse] Naal [skitse] Ved a har Naalen Skruegang. No 1 [skitse af urnen] Laag til No 1 [skitse]. Laaget nu fastkittet. 4 1/2" ved Rand, 8" høj, 9" ved Bunden [urnens mål]. No 2 [skitse] meget fiin Leer, glat Overflade. No 3 [skitse] Den største af dem alle, grovt Leer med en meget ru og ujævn Overflade. No 4 [skitse] fiin Leer smuk Overflade. No 5 [skitse] fiin Leer glat Overflade. Laag til N 5 [skitse] 4 1/2" Øverst [angivelse på tegning] Laaget var fastkittet. Laaget til No 5 har som Tegningen viser 8 huller sammen 2 og 2. Urnen No 6 var meget grov og næsten Cylænder, der var Laag til dem alle, men simple og lige eller flade. Finderen tillod, at jeg tog Afbildning deraf, men vilde ikke sælge Fundet for den Pris jeg bød. [[Fund af egekiste ant. som centralgrav, indeh. bronzedolk i træskede, bronzefibula, 2 guldspiraler dnf. 2-3/70 Udgr. ved RAM: 1100/70.]]

1886 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 14.01.10-2. Fund fra en Gravhøj paa Hemmed Mark. (Se Pl. I.) Undersøgt i sept. 1886 af Lieutenant J. Jensen, Grenaa. Besigtigelsesrapport samt -dokumentation (genstandstegninger) af sept. 1886 fra Løjtnant J. Jensen, Grenå, modtaget på N01. Ved at grave efter grus i "Egehøj" i sommeren 1884 stødte lodsejer, gårdmand Anders Peter Petersen, et stykke inde i højen ind i 7 stenomsatte gravurner. Urnerne indeholdt brændte ben og i tre af dem fandtes endvidere bronzegenstande. Lerkarrene var ødelagt og bronzegenstandene blevet solgt før J. Jensens ankomst til fundstedet. De fundne bronzesager var solgt til en købmand i Grenå, i hvis varetægt de endnu fandtes. Fundet indeholdt forskellige bronzegenstande; en ragekniv, to armbånd, en fingerring og en nål.

1969 Botanisk analyse
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
Træprøver fra bopladsen.

1969 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 1223/69, KHM 160/69 og N08 A. 5508. Sb. 14.01.10-2. Den 19/10 1969 besigtigede J. Troels-Smith, N08, sammen med Bjørn Stürup, KHM, Egehøj, der er under udgravning af stud.mag. Niels Axel Boas. Ved samme lejlighed optoges en serie pollenprøver samt prøver til frøanalyse og pedologisk undersøgelse.

1970 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
Datering af egekistelåg.

1970 Botanisk analyse
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
Træbestemmelse af kistelåg (Quercus sp., eg.). Fra højen er der desuden taget en serie pollenprøver samt prøver til frøanalyse og pedologisk undersøgelse.

1970 Museal prøvegravning
Kulturhistorisk Museum Randers

1970 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
Træbestemmelse af kistelåg (Quercus sp., eg.). Fra højen er der desuden taget en serie pollenprøver samt prøver til frøanalyse og pedologisk undersøgelse.

1970 Analyser af materiale
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
C-14 datering af egekistelåg. 920 f.Kr.

1970 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
KHM inv. nr. 5831-32, to spiralsnoede ringe af guld (hårsmykker), erklæret for Dnf. Korrespondance af d. 4/6; 22/6 1970 i forbindelse hermed.

1972 Museal udgravning
Kulturhistorisk Museum Randers
Ved udgravning af den overpløjede høj fandtes en centralgrav (egekistegrav), med 2 guldspiralringe, en dolk og en bøjlenål af bronze. Sekundært placeret i højen fremkom en hellekiste. Det kunne konstateres, at højen havde 3 byggefaser. Udgravning 1970-71 og 72 af boplads i nærheden af højen. På bopladsområdet er der påvist to bebyggelsesfaser, samtidige med højen. I) Ældre bronzealder p. II-III med hustomterne I, II og III, brønd I og II og tilhørende gruber. II) Yngre bronzealder p. V-VI. Til denne fase hører et ovnanlæg eller kogegrube, brandplet og stenlægning med omgivende stolpehuller.

1972 Analyser af materiale
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
C-14 datering af trækul fra ildsted. 450 f.Kr.

1972 Anden transaktion om genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance og sagsbehandling af d. 5/1; 29/2; 3/3 1972 ml. N01 og KHM. Ang. deponering af Dnf. 2-3/70 på KHM.

1973 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1973 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1973 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1973 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1973 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1973 Analyser af materiale
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
C-14 prøver af trækul fra boplads. [Det er lidt usikkert om prøverne K-2233 og K-2241 stammer fra samme anlæg (an. 11)].

1986 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 1100/70; Fundberetning Nr. 4926. KHM 160/69. Sb. 14.01.10-2. Fundberetninger for 1969-72, fund- og fotolister, fotografier, plan over fosfatanalyser, plan-, profil- og snittegninger, arkiveret på N01 d. 5/8 1986. Bopladsspor, ældre og yngre bronzealder. Egehøj. Sb. 14.01.10-2. KHM 160/69. Undersøgt i 1969-72 af N. A. Boas, DJM. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 16/10 1969 og 15/10 1985 ml. KHM og N01. Korrespondance af d. 22/3; 6/6; 25/7; 31/10 1973 ml. N08 og KHM. Ang. C-14 dateringer af trækul fra bopladsen. Korrespondance af d. 2/11 1971; 21/4 1972 ml. N08 og KHM. Ang. C-14 datering af trækul fra ildsted. Korrespondance og sagsbehandling af d. 5/1; 29/2; 3/3 1972 ml. N01 og KHM. Ang. deponering af Dnf. 2-3/70 på KHM. Korrespondance af d. 4/6; 22/6 1970 i forbindelse med Dnf. erklæring; Dnf. 2-3/70. Korrespondance af d. 31/10 1969 ml. N01 og N08. Ang. pollenprøver m.v. Avisudklip af d. 23/9 1970 fra Djursland om "Egekister, guldringe og knogler i Hemmed kær".

1991 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Egehøj", 2,5 x 30 m. Udgravet og delvist rekonstrueret. Fremtræder som en central høj med en diameter på 13 m og en højde på 2,5 m. Omgivet af 3 koncentriske randstenskæder. Området mellem randstenskæderne er fladt. Den inderste randkæde er sat af ret små sten i 2-3 lag og afgrænser højens fod. Den midterste randstenskæde består af lidt større sten, mens den yderste randkæde atter er bygget af mindre sten. Mellem de 2 indre randkæder ses en udgravet kiste, orienteret i NØ-SV. Den er 0,5 x 3,6 m med en dybde på 0,5 m og er bygget af 11 store sten. Ved siden af kisten ses de 6 heller, som har dækket kisten samt nogle mindre sten. I ung granbeplantning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Græsklædt. Beliggende i skov/ager.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum


Billeder

Oversigtsfoto set fra SØ
Hellekisten i østsiden set fra NØ
Hellekisten i østsiden set fra N