Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-31

Fredningsnr.
191819

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/11 1886, kammerherre Benzon Langdysse i Ø-V. 6 x 10 m. Kammer af 5 bæresten og overligger. 2 par gang- sten mod S. 17 randsten. Græsklædt i ager, bevokset med fyr, enebær og gran.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM. 8/11 1886

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Steendyssens Brede fra Nord til Syd er 9 Al og Længden fra Øst til Vest 16 Alen. Kammerets indvendige Højde er nu 57". Foroven er Tværmaalet henimod 3 Alen, forneden ved Bunden er det 76" i Tværmaal fra den ene modstaaende Steen til den anden. Gangbygningens Længde er 61" breden foroven 10" og forneden 27". En ved a [på tegning] synlig Steen lader til at være Tærskelstenen. Jordfylden har gaaet og gaaer tildeels endnu i Højde med Bærestenenes øverste Kant. Ved Krandsstenene er Fylden endnu en Alen høj hele Firkanten rundt, ogsaa der hvor Stenene ere borte eller væltede. Krandsstenene ere opretstaaende paa 3 nær, Deraf ere de to heelt udvæltede og den ene væltet i Rækken. Overliggeren er skubbet tilside og derved drejet lidt; thi hvis dens Spids igjen drejes ud over Gangbygningen, saa passer den alle Steder til Bærestenene. Bærestenen paa 35" er næppe saa høj som de andre. [[F.M. 1886.]] Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Løvtræer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Ø-V. 6 x 10 m. Kammer af 5 Bæresten og Overligger. 2 Par Gangsten mod S, 17 Randsten. Græsklædt i Ager, bevokset med Fyr, Enebær og Gran.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Vestre gangsten indskreden. (0,5 x 0,5 x 0,3 m.) hul i bunden af kammer. Ligger lige op til campingplads (3 m.). ** Seværdighedsforklaring ** I kraft af beliggenheden ville campisterne nok besøge den, hvis den var mere frilagt samt med afmærket sti. *************************************** Genbesigtigelse 1.10.1986: Den V-lige gangsten er - om overhovedet indskredet, så ikke meget forrykket, ikke i nyere tid, og ikke i en grad, der kræver restaurering eller anden indgriben. Ejeren anmodede om tilladelse til at opsætte et simpelt hegn af pæle og tråd i skellet ind mod campingpladsen, da en del besøgende herfra opsøger dyssen og nedtræder hans beplantning. Jeg meddelte ham, at under forudsætning af, at han ikke gravede i eller ved dyssen, samt at hegnet ville blive så pas diskret, at det ikke skæmmede dyssen og dens omgivelser, ville et sådant hegn være O.K. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Løvtræer.

1986 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden fyr, enebær og gran. FM-sten mod vest. Græsklædt samt lidt krat mod vest.

Litteraturhenvisninger  (0)