Emmedsbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-45

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (10)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] er lyngbegroet og tager sig større ud seet i Frastand, end den virkelig er. Den er meget steenrig; men det kan ikke siges med Vished, om den har været undersøgt eller ej. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Røse, græsklædt i Ager, Sten ses alle Vegne, 1 x 8 m. Ved Foden en Del sammenhobede Marksten.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3240/63
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1971 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 675/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere sb.nr.] Brev fra Georg Kunwald, Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning, modtaget på N01 d. 1/4 1971. Jvf. N01 j. nr. 675/71. Brevet indeholdt tilføjelser og ændringer til sognebeskrivelsen for området ved Bønnerup Strand. Vedlagt sagen findes endvidere kort og besigtigelsesrapport. Besigtigelserne blev foretaget i 1963 af Georg Kunwald, RFF. Jvf. RFF j. nr. 3240/63. Sagen indledtes 1961 (jvf. RFF j. nr. 1359/61) som en sag om dispensation til sommerhusbebyggelse inden for 100 m zonen fra høj 1918.6. Senere udviklede den sig til også at omfatte udlægning af et areal til sommerhusbebyggelse hvorpå højene 1918.1-7, 10-12, 72 og 95 lå. Endvidere fandtes et parti, som skulle holdes uden for bebyggelse, og her var højene 1918.8 og 9 placeret. I forbindelse med sagen foretoges adskillige besigtigelser i området samt kontroller og efterkontroller af højenes placering, art og dimensioner. Herved blev det muligt at foretage en større revision af registreringen af fortidsminder i Bønnerup-området. Besigtigelserne medførte endvidere adskillige fredningssager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Vej over Ø-foden. Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Beliggende i sommerhusområde.

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Beliggende i sommerhusområde.

2014 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2011-7.23.05/707-0001
Kulturstyrelsen
Udredning af røsets beliggenhed og tilstand: På baggrund af tilsynsmuseets ad hoc besigtigelse i maj 2011 og Kulturstyrelsens genbesigtigelse i weekenden 26-27.7 2014 samt ældre kort, vurderes røset at have ligget i sydlig forlængelse af et markdige i N-S (jf. lave målebordsblad 1901-71). På 4 cm kortet 1953-76 er markeringen for høj fjernet - antagelig fordi røset til dels er fjernet ved markarbejdet og nu hovedsagelig er en del af skeldiget i N-S (luftfoto 1954). Resterne af røset, navnlig den vestlige del, kan således idag befinde sig i skelkrydset mellem 3at-3co i vest og 2s, Bønnerup By, Hemmed, i øst (røset er oprindelig tinglyst på matr. nr. 2a i 1947). Ad hoc tilsynet oplyser at diget (1-1,5 m bredt) kun består af sten de 5-10 m hvor matr. 2s og 3co grænser op til hinanden. Det kan også tænkes at diget er bygget af sten fra røset. Ligeledes kan den af museet konstaterede stenbunke i det SØ hjørne af matr. 3at og en lille ved styrelsens besigtigelse konstateret stenring med andre stenrester på matr. 2r stamme fra diget. Fredningen af røset vil på baggrund af ovenstående blive aflyst på matriklen, men evt. rester af fortidsmindet er fortsat beskyttet af museumslovens kap. 8.

Litteraturhenvisninger  (0)