Ørenhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-50

Fredningsnr.
19181

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.
Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Skelet, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)
Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, lyngklædt. Fra NV stor indgravning til midten. Mod N en del af foden med stejl brink efter grusgravning. Flagstang på top. 4 x 20 m.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ikke alene denne Høj men ogsaa Nabohøjen [sb. 51] er indbefattet under Benævnelsen Ørenhøje. De unge Folk paa Stedet benævne dem altid Ørnhøje, men de ældre sige Ørenhøj med et stærkt Eftertryk paa en. Da det store Kjær og den flade Hede mod Sydvest og Vest tydelig viser sig at have været en en bred lavvandet Havbugt, saa har Højene dengang havt deres Plads paa en stærkt fremtrædende Øre. Nord Ørenhøj [sb. 50] er berøvet alle sine Krandsstene for faa Aar siden og de sidde nu i det nærliggende Huus. Deres Plads sees endnu noget oppe i Fylden, og der har været 36 Al i Krandsens Tværmaal. Fra Vest har Højen en stærk Brydning 25 Al lang 9 Al bred og 81" dyb fremkommen ved, at den nuværende Ejer har udført Højens gode Jord paa den magre Sandhede deromkring, hvilket ogsaa kjendes paa det yppige Korn. Der findes nogle Stene i Brydningens Bund. Uagtet Brydningen er stor er Højen dog ikke undersøgt; thi der er endnu en indvendig Kjærne i Højens Midte 3 Al høj under Brydningens Bund urørt. I Indskjæringen omtrent 10 Alen inde, men oppe i Fylden, fandt Ejeren fire flade Stene staaende i oprejst Stilling og dannende en Firkant om en stor flad Steen som Bund, og paa denne laa nogle mindre korslagte Been og nogle Haar. Fundet blev bortkylet straks. Finderen synes, at det maa have været et Barn. Der var ingen Dæksteen. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Lyng.

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, lyngklædt. fra NV stor Indgravning til Midten. Mod N en Del af Foden med stejl Brink efter Grusgravning. Flagstang paa Top. 4 x 20 m.

1963 Museal besigtigelse
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1971 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere sb.nr.] Brev fra Georg Kunwald, Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning, modtaget på N01 d. 1/4 1971. Jvf. N01 j. nr. 675/71. Brevet indeholdt tilføjelser og ændringer til sognebeskrivelsen for området ved Bønnerup Strand. Vedlagt sagen findes endvidere kort og besigtigelsesrapport. Besigtigelserne blev foretaget i 1963 af Georg Kunwald, RFF. Jvf. RFF j. nr. 3240/63. Sagen indledtes 1961 (jvf. RFF j. nr. 1359/61) som en sag om dispensation til sommerhusbebyggelse inden for 100 m zonen fra høj 1918.6. Senere udviklede den sig til også at omfatte udlægning af et areal til sommerhusbebyggelse hvorpå højene 1918.1-7, 10-12, 72 og 95 lå. Endvidere fandtes et parti, som skulle holdes uden for bebyggelse, og her var højene 1918.8 og 9 placeret. I forbindelse med sagen foretoges adskillige besigtigelser i området samt kontroller og efterkontroller af højenes placering, art og dimensioner. Herved blev det muligt at foretage en større revision af registreringen af fortidsminder i Bønnerup-området. Besigtigelserne medførte endvidere adskillige fredningssager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anselig rundhøj. Indgravning (5 x 8 x 2 m.), tilgroet. Flagstang ret ny (udskiftet). Ø-foden afskåret af vej. Bevoksning: 1980: Lyng.

2008 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, lyng, hyben og gyvler. Flot udsigt. Beliggende i sommerhusområde.