St. Ørenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-51

Fredningsnr.
19182

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (10)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
NM B 3123-26.

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
NM B 3074-78.

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Stammekiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Tekstil, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, lyngklædt, 6 x 30 m. Mod N dyb indgravning. Mod S tyske skyttegrave uden for hvilke 2 rækker randsten synlige. Mellem højene (1918-1, 2) ligger et sommerhus.
Undersøgelsehistorie  (18)
1882 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 14.01.10-51. NM B 3074-78 og NM B 3123-26. Store Ørenhøi (Bronzealderen). Hemmed Sogn. Nørre H. Randers A. Undersøgt i 1882 af Architect F. Uldall, Randers, for Nationalmuseet. Herfra NM B 3074-78 og NM B 3123-26. Udgravningsberetning samt -dokumentation (plan- og snittegninger) af d. 20/4 1882, fra arkitekt F. Uldall, Randers, modtaget på N01. Undersøgelsen omfattede: A. Gravkiste fra Broncealderen. Herfra NM B 3074-78. B. Ydre Stenkreds. C. Indre Stenkreds (Dige). D. Centralgrav med Egetrækiste. E. Steenhob. F. Mulig Plads for Gravkiste (?). G. Mindre Steenhob. H og I. De ved Gravningen fremkomne steile Brinker. K. Naturlige Grusbund. L. Steensat Hul under Centralgraven. Efter at Nationalmuseets undesøgelse var endt udgravedes endnu en stenkiste indeholdende brændte ben samt NM B 3123-26. Oldsagerne herfra indsendtes af lærer N. Nygaard, Randers, til N01. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 13/3; 5/4; 7/4, 28/4; 12/9 1882 ml. arkitekt F. Uldall, Randers, og N01. Korrespondance af d. 13/3; 19/10 1882 ml. lærer N. Nygaard, Hemmed Skole, og N01.

1882 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance af d. 2/5 samt d. 19/9 1882 ml. lærer N. Nygaard og N01. Endvidere korrespondance af d. 27/4 1882 ml. arkitekt F. Uldall og N01. Ang. Sb. 14.01.10-51.

1882 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[NM B 3123-26:] Oversendt af Lærer Nygaard i Hemmed: ... [Fortsættes]. Nr 3123-26 ere fundne i samme Høi, Ørnehøi, paa Matr. No 20 a ved Bønnerup Strand, Hemmed S. Nørre H. Randers A. hvor Egekisten med Fundet Nr 3074-78 optoges. I den østlige Del af Høien fandtes en Kiste bestaaende af 2 Sten i hver Side og dækket med 3 Sten, hvis indvendige Længde var 4'4", Bredde 1'2", Dybde 1'4". Oven paa Dækstenene og omkring Kisten fandtes en Dynge af smaa Sten. Dens Afstand fra den tidligere fundne er 9' og Retningen N-S. Nr 3123 laa i Midten af Kisten ovenfor den 3124; tilhøire og tilvenstre 3125 og forneden tilvenstre 3126. - Gjennem hele Kistens Længde fandtes der en Del Knokler; Hovedet synes at have vendt mod Nord. Enkelte af Benene indsendtes og viste sig at være brændte. Brev af 12/8 19/9. [[B 3123-26 deponeret i Kulturhist. Museum, Randers, 15/5-1984.]]

1882 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[NM B 3074-78:] Oversendt af Arkitekt Uldall som Udbytte af en for Museet foretagen Undersøgelse: ... [Fortsættes]. No 3074-78 ere fundne i den saakaldte "Store Ørnehøi" Bønnerup Mark, Hemmed S., Nørre H., Randers A. Da Eieren Søren Christian Erichsen ved at grave Jord i Høien havde blottet 2 Stenkredse og, støttende sig til den inderste, en Stenkiste, bevirkede Skolelærer Nygaard at Udgravningen foreløbig blev standset og indsendte Beretning om Fundet til Museet. Paa dettes Vegne foretog Arkitekt Uldall en Undersøgelse af Høien i Dagene mellem d. 4 og 6te April. Før hans Ankomst til Stedet var c. 1/4 à 1/3 af Høiens Masse bortgravet hvorved man havde fundet en Borgerkrigsmynt *) (Beskr. 1 Klasse Nr. 23 b) og en smuk, sleben Flintkile, samt en ildskjørnet Flintblok (A der laa tæt indenfor den indre Stenkreds, som her var c 2'3" h. 2'-2'9" br. dannet af temmelig store Sten, der i 2 Lag vare stablede over hinanden. I den udgravede Fyld fandtes en stor Del raat tildannede Flintstykker. Høiens Masse bestod af lerblandet Grus, der var dækket af et Lag Muldjord, 18" - 2 Al. 12" tykt; dens Diameter var c. 106', Høiden c. 17'. Gravkisten, der laa paa den naturlige Bund med Retrning N.Ø.-S.V., var da den blev udgravet, dækket af en stor Hob Sten. Den var bygget med stor Omhu af 4 større Sidesten og en større Sten for hver af Enderne, foruden af flere mindre Sten, der væsentlig vare bestemte til at udfylde Aabningerne; enkelte af de større Sten havde kløvede Flader, der vendte ind mod Kisten. Dennes Længde var indvendig 6'7" og havde en Bredde, der var lidt forskjellig, men varierende fra 20-22"; den var dækket af 3 flade Sten forneden af flere mindre Sten. Høiden fra Bunden, der var dannet af lutter flade Sten, til dækstenenes Underflade var 18". Over Bunden fandtes fra Kistens n.v. Ende til noget over Midten et Lag Bark el Bast, hvoraf Prøver indsendtes. Paa dette laa de brændte Ben, hvoriblandt optoges et Kjæbeben uden Tænder. Over Benene var Mandens Kappe (Levninger deraf 3078). Nr 3074 laa ovenover Kappen, ved den n.ø Side 3076, ved den s.v. Side 3077. Ved den fortsatte Undersøgelse blottedes et Stykke af Stenkredsen i Høiens sydlige Side og det viste sig da, at den indre Kreds havde en Diam. af c. 20½', en Høide af 4-5', og en Bredde af c 2'9". Imellem de to Kredse fandtes en Stenhob, der intet indesluttede. Midt i Høien fandtes paa Bunden en Egekiste, dækket af en c 13' l. 9' br. og 3½' h. Stendynge, der strakte sig i Ø-V, og paa alle Sider omsat med Kantstillede Sten for at skaane den mod Sidetryk. Kisten var i høi Grad fortæret, særlig vare Sidevæggene og Bunden i den Grad knuste at de kun sporedes som en sort, fidtet Masse ovenpaa den Brolægning, paa hvilken Kisten var hensat. Efter de bevarede Endeflader at dømme havde Længden været c. 9', Bredden 1'9"-2'. I Kisten fandtes ikke mindste Spor af Ben, Klæder eller andre Oldsager. Umiddelbart under Graven, midt i Høien, fandtes et 2'3" dybt Hul, der ved Bunden havde en Diam. af 6", foroven derimod kun en Diam. af 4½". Det var nedgravet i det naturlige Jordsmon og var omsat med Sten, der vare af Størrelse som almindelige Brosten; Væggene havde mod Ø en Dybde af 3", i V. 8", og i S og N. 13". Ved Hullets Bund, ved Ydersiden af den Stensætning, der omgav samme, skjød en af 7-9 Smaasten afsat, trekantet Spids sig ud mod Nordøst. Douceur 30 Kr. Brev af 10/3, 28/4 og Indberetning af 20/4. [[B 3074-77 deponeret i Kulturhist. Museum, Randers, 15/5-1984.]]

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj er bygt ]med[ paa en Helding med sydlig Affald. Maalt fra Syd til Nord over sit højeste Punkt, saa den saaledes ud, som ovenstaaende Tegning viser. Dens yderste Krandsstene har staaet mod b. [på tegning] efter hvad Ejeren paaviste, og han paastaar, at hele Højens Bund er brolagt. Rigtigheden af hans Paastand viste han mig ved nogle senere Gravninger, som han havde foretaget siden 1883. Paa Grundplanen ere disse Gravninger betegnede med xxx og ere henimod 2 Al. dybe. En indre Række Krandsstene findes ved a [på tegning]. De synes at ligge ned. To Gravkister findes aabenstaaende ved c [på tegning]. Deres Indhold findes siden 1883 paa oldnordisk Museum. d. [på tegning] er den eneste Rest af Højen som nu er tilbage. En Stenhobning ligger endnu derinde lige op til Krandsstenene. Dens Plads er betegnet ved E [på tegning]. Da Højen ellers ikke har Steen i sin Fyld, saa er der Grund til at antage, at her er en Steenkiste tilbage endnu; thi efter Ejerens Udsagn fremtraadte de allerede fundne Kister paa en bestemt lignende Maade. Højen kan paa ingen Maade betragtes som undersøgt med de i 1883 foretagne Gravninger; thi Undersøgelsen har kun naaet 154" ned og selv om man tager Hensyn til Heldingen, saa bliver der dog 51", som ikke er undersøgt. Inde i Højens Midte, men nu skjult af nedfalden Jord, sige Ejeren og flere, som vare tilstede ved Undersøgelsen 1883, findes en stor Steenhobning, hvis øverste Deel blev undersøgt, men hvis nedre og brede Deel endnu staar urørt. I sin undersøgte Top havde denne Steenhob Spor af stærk Brand og der fandtes et Stykke Træ derinde fortælles der; men Her Arkitekt Uldahl vilde ikke lade den undersøge til Bunden. De to tomme Steenkister have følgende Maal. Kammeret mod Nordvest 72 1/2" lang i den nordlige Side, 76 1/2" i den sydlige Side, 21" bred og 18" dyb. Kammeret mod sydøst ligger 10" lavere og med 4 1/2 Alens Afstand. De 10" svare til Jordens naturlige Helding. Kammeret har følgende Maal: 50" lang, 13" bred, 15" dyb. Af Dækstene findes kun 1 tilbage; thi de bleve kastede bort straks ved Undersøgelsen; men Ejeren lovede villig, hvis de endnu kan findes, som han troer, at ligge dem paa igjen. Hvert Kammer bestaar af 6 Steen: 2 ved hver Side og en ved hver Ende. Stenene ere smukt kløvede. Dette er ogsaa tilfældet med den tilstedeværende Dæksteen. Jordfylden er udelukkende Overjord, hvorfor den er noget blandet og stribet. Den er saa fri for Steen, at man fristes til at tro, især naar man seer den øvrige Jord der omkring, at Stenene med Flid ere afsamlede og bortkastede. [[B. 3074-78 se Aarb. 1886 side 265. B 3123-26.]] [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer.

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, lyngklædt. 6 x 30 m. Mod N dyb Indgravning. Mod S tyske Skyttegrave uden for hvilke 2 Rækker Randsten synlige.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3240/63
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1971 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 675/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere sb.nr.] Brev fra Georg Kunwald, Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning, modtaget på N01 d. 1/4 1971. Jvf. N01 j. nr. 675/71. Brevet indeholdt tilføjelser og ændringer til sognebeskrivelsen for området ved Bønnerup Strand. Vedlagt sagen findes endvidere kort og besigtigelsesrapport. Besigtigelserne blev foretaget i 1963 af Georg Kunwald, RFF. Jvf. RFF j. nr. 3240/63. Sagen indledtes 1961 (jvf. RFF j. nr. 1359/61) som en sag om dispensation til sommerhusbebyggelse inden for 100 m zonen fra høj 1918.6. Senere udviklede den sig til også at omfatte udlægning af et areal til sommerhusbebyggelse hvorpå højene 1918.1-7, 10-12, 72 og 95 lå. Endvidere fandtes et parti, som skulle holdes uden for bebyggelse, og her var højene 1918.8 og 9 placeret. I forbindelse med sagen foretoges adskillige besigtigelser i området samt kontroller og efterkontroller af højenes placering, art og dimensioner. Herved blev det muligt at foretage en større revision af registreringen af fortidsminder i Bønnerup-området. Besigtigelserne medførte endvidere adskillige fredningssager.

1972 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 339/72
Kulturhistorisk Museum Randers

1980 Museal grafisk eller digital dokumentation
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 4,0 x 30,0 x 30,0 m. Sommerhuset nu bygget ind til selve højen. Højen helt forgravet; S-siden med en skyttegrav, 4 m. bred. Mod N er højen delvist fjernet, samt en indgravning, 8 x 5 m. *************************************** Genbesigtigelse 1.10.1986: På det oprindelige (?) sommerhus' SV-hjørne er tilbygget et ca. 4 kvadratmeter stort udhus med et mod S løbende, ca. 3 m. langt plankeværk, der løber op af højfoden og iøvrigt er sat på igravede jernstøtter. JGB Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer.

1984 Anden transaktion om genstand
Journal nr.: 23-M/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
KHM, j.nr. 339/72

2008 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højest mod vest. Bevokset med græs, lyng og gyvler. De inderste randsten er synlige - de yderste er skjult af bevoksningen. Beliggende i sommerhusområde.

Litteraturhenvisninger  (0)