Rævebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-91

Fredningsnr.
191863

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 8 x 3/4 m. Græsgroet i nyplantning af gran og fyr. 4 randsten synlige.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.]No 89 sydvest for Rævebjerg, [sb.]No 90 Rævebjerg, [sb.]No 91 nord for Rævebjerg og [sb.]No 92 lidt længere mod Nordøst. [Sb.]No 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 og 100 ligge alle i Retningen mellem Rævebjerg og Stavnshoved. [Sb.]No 101, 102, 103, 104 og 105 ere alle syd for Stavnshoved. I disse 17 Høje synes ingen Steenbygning, og saavidt man kan see i deres Jordfyld da giver den heller ingen tilstrækkelig Vished for enten de ere Flyvesandstoppe eller opførte med Menneskehænder. Deres Størrelse er ligeledes forskjellig og de ere vanskelige at maale, da man altid skal skjelne efter Skjøn mellem hvad der hører den naturlige Bakke til og hvad der kan formodes at være Menneskeværk. De ere alle lyngklædte og beplantede. Jeg tror at disse 17 ere Mindesmærker, og der kan maaske flere regnes med; men ikke med fuld saa megen Grund. Det viser sig at Træplantningen lykkes i Reglen bedre i Toppen paa de her anførte Høje, end i den lune og flade Jord, og at dette maa betragtes som et Tegn paa Jordblanding; thi dersom Toppen var ublandet Flyvesand, da vilde den være meget ufrugtbar. [[89-103 og 105 fredede. 104 er en Klit]] Bevoksning: 1982: Løvtræer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 8 x 3/4 m. Græsgroet i Nyplantning. Gran og Fyr. 4 Randsten synlige.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Det eneste brugbare, jeg kunne finde, er denne: Lille, flad højning, 0,7 x 4 x 3 m., V-siden afpløjet. Hele området kraftigt plantagepløjet med dybe, uregelmæssige furer. *************************************** Genbesigtigelse 28.10.1986: Der er, som anført af HRK, ingen høj på eller umiddelbart omkring den på mb og 4 cm.-kort angivne position. Derimod fandtes ca. 90 m. stik S for denne og 100 m. VSV for høj nr. 64 en lav gravhøj liggende på en højtliggende landtunge, der fra S skyder sig ud i det lavereliggende terræn, hvor højen fejlagtigt er afsat. Højen er ca. 1,5 x 12 m.; noget udflydende højfod p.g.a. livlig ræveaktivitet i området, iøvrigt velbevaret. Ingen randsten ses. Se foto: JGB film 8/86, opt. 4. Blåt kort: Se 1918:44. JGB Bevoksning: 1982: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)