Rævebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-94

Fredningsnr.
191862

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 20 x 2 m. To gml. gravninger i top. Mod S ses en randsten. Bevokset med store fyrretræer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.]No 89 sydvest for Rævebjerg, [sb.]No 90 Rævebjerg, [sb.]No 91 nord for Rævebjerg og [sb.]No 92 lidt længere mod Nordøst. [Sb.]No 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 og 100 ligge alle i Retningen mellem Rævebjerg og Stavnshoved. [Sb.]No 101, 102, 103, 104 og 105 ere alle syd for Stavnshoved. I disse 17 Høje synes ingen Steenbygning, og saavidt man kan see i deres Jordfyld da giver den heller ingen tilstrækkelig Vished for enten de ere Flyvesandstoppe eller opførte med Menneskehænder. Deres Størrelse er ligeledes forskjellig og de ere vanskelige at maale, da man altid skal skjelne efter Skjøn mellem hvad der hører den naturlige Bakke til og hvad der kan formodes at være Menneskeværk. De ere alle lyngklædte og beplantede. Jeg tror at disse 17 ere Mindesmærker, og der kan maaske flere regnes med; men ikke med fuld saa megen Grund. Det viser sig at Træplantningen lykkes i Reglen bedre i Toppen paa de her anførte Høje, end i den lune og flade Jord, og at dette maa betragtes som et Tegn paa Jordblanding; thi dersom Toppen var ublandet Flyvesand, da vilde den være meget ufrugtbar. [[89-103 og 105 fredede. 104 er en Klit]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 20 x 2 m. To gl. Gravn. i Top. Mos S ses en Randsten. Bevokset med store Fyr.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. I SV-siden tilgroet hul (1,5 x 1,5 x 0,4 m.). I top lille hul (2 x 1,5 x 0,3 m.). Hele den N-lige del af top bortgravet (tilgroet), 8 x 4 x 0,8 m. Senere tilføjelse: Blåt kort: Se 1918:44. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med gamle fyrretræer - intet græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)