Stavnshoved

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-103

Fredningsnr.
191847

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 30 x 5 m, græsgroet med fyr i plantage.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.]No 89 sydvest for Rævebjerg, [sb.]No 90 Rævebjerg, [sb.]No 91 nord for Rævebjerg og [sb.]No 92 lidt længere mod Nordøst. [Sb.]No 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 og 100 ligge alle i Retningen mellem Rævebjerg og Stavnshoved. [Sb.]No 101, 102, 103, 104 og 105 ere alle syd for Stavnshoved. I disse 17 Høje synes ingen Steenbygning, og saavidt man kan see i deres Jordfyld da giver den heller ingen tilstrækkelig Vished for enten de ere Flyvesandstoppe eller opførte med Menneskehænder. Deres Størrelse er ligeledes forskjellig og de ere vanskelige at maale, da man altid skal skjelne efter Skjøn mellem hvad der hører den naturlige Bakke til og hvad der kan formodes at være Menneskeværk. De ere alle lyngklædte og beplantede. Jeg tror at disse 17 ere Mindesmærker, og der kan maaske flere regnes med; men ikke med fuld saa megen Grund. Det viser sig at Træplantningen lykkes i Reglen bedre i Toppen paa de her anførte Høje, end i den lune og flade Jord, og at dette maa betragtes som et Tegn paa Jordblanding; thi dersom Toppen var ublandet Flyvesand, da vilde den være meget ufrugtbar. [[89-103 og 105 fredede. 104 er en Klit]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 30 x 5 m, græsgroet med Fyr i Plantage.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anselig høj, 5,0 x 30,0 x 22,0 m. 2 indgravninger (begge tilgroede) i N-siden (4 x 3 x 1 m. og 4 x 2 x 0,5 m.). Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Virker dog nærmest som en langhøj. De gamle indgravninger mod nord ses fortsat. Bevokset med løv- og nåletræer. Syner højest fra nord. Mere udflydende fra syd.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum


Billeder

Oversigtsfoto set fra S