Stavnshoved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-105

Fredningsnr.
191848

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 8 x 3/4 m. Græsklædt i fyrreplantning.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.]No 89 sydvest for Rævebjerg, [sb.]No 90 Rævebjerg, [sb.]No 91 nord for Rævebjerg og [sb.]No 92 lidt længere mod Nordøst. [Sb.]No 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 og 100 ligge alle i Retningen mellem Rævebjerg og Stavnshoved. [Sb.]No 101, 102, 103, 104 og 105 ere alle syd for Stavnshoved. I disse 17 Høje synes ingen Steenbygning, og saavidt man kan see i deres Jordfyld da giver den heller ingen tilstrækkelig Vished for enten de ere Flyvesandstoppe eller opførte med Menneskehænder. Deres Størrelse er ligeledes forskjellig og de ere vanskelige at maale, da man altid skal skjelne efter Skjøn mellem hvad der hører den naturlige Bakke til og hvad der kan formodes at være Menneskeværk. De ere alle lyngklædte og beplantede. Jeg tror at disse 17 ere Mindesmærker, og der kan maaske flere regnes med; men ikke med fuld saa megen Grund. Det viser sig at Træplantningen lykkes i Reglen bedre i Toppen paa de her anførte Høje, end i den lune og flade Jord, og at dette maa betragtes som et Tegn paa Jordblanding; thi dersom Toppen var ublandet Flyvesand, da vilde den være meget ufrugtbar. [[89-103 og 105 fredede. 104 er en Klit]]

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 8 x 3/4 m. Græsklædt i Fyrreplantage.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Det lykkedes ikke at finde højen - den skjuler sig i en granbeplantning. *************************************** Genbesigtigelse 13.03.1982: Kan simpelt hen ikke finde den. HRK *************************************** Genbesigtigelse 29.10.1986: Ikke lokaliseret. På den afsatte position findes med sikkerhed ingen høj (gode oversigtsforhold). Et større område afsøgtes (skønsmæssigt et areal på 400-600 m. i diam.) uden at der fandtes noget, der kunne svare til beskrivelsen. Enten eksisterer højen ikke længere (spor efter sløjfningsaktivitet ses dog heller ikke), eller også er den så fejlafsat, at den skal findes i en helt anden del af skoven. Check skovkort, berejserlommebøger etc. NB: Højen også eftersøgt på den "tilsvarende" position N for parallel skovvej ca. 600 m. S for den afsatte position, da den ved fejlhuskning kunne være fejlafsat her. Uden resultat. JGB *************************************** Genbesigtigelse 7.4.1987: Har nu for 3. gang været på lokaliteten, denne gang sammen med ejeren (ejeroplysning på skema). Han kender ikke til højen, som heller ikke findes på skovkortene. På det afsatte sted ses en svag, noget uregelmæssig højning, ca. 8 x 12 x 0,3 m., næppe en højrest og ejheller svarende til fredningstekst. Aflyses, evt. efter prøvegravning. JGB

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet. Størrelse som angivet. Bevokset med mos, et stort fyrretræ mod nord samt et grantræ mod NØ. Dyreveksel henover højens sydside.

Litteraturhenvisninger  (0)