Emmedsbo

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-107

Fredningsnr.
191846

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 20 x 30 m i Ø-V. 4-5 m høj, bevokset med fyr, enebær og gran, højest mod Ø.
Undersøgelsehistorie

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Dysse har Jordfyld i lige Højde med Bærestenene og Fylden er lyngklædt. Af Overliggeren findes kun et større Stykke paa sin Plads. Der findes Rester af bortsprængte Steen vest for Dyssen ved a [på tegning]. Kammerets Længde er 3 1/4 Al. Breden foroven er fra 18-20"; men Breden ved Kammerets Bund er næsten dobbelt saa stor. Bunden bestaar af løs Sand omrodet af Ræven eller Grævlingen. Kammerets Længderetning er fra Nordvest til Sydøst. og dets indvendige Højde er 29". Stenen ved b. [på tegning] er 8 a 10" lavere end de 5 Bærestene, saa denne rundformede Steen maa betragtes som Tærskelsteen. Der er ingen Spor af Gangbygning. Aabningen mellem Tærskelstenen og sydøstligste Bæresteen er kun 8 a 10" bred baade foroven og forneden, saa der er ingen Indgang. Aabningen mellem Tærskelstenen og Overliggeren tillader ikke en voxen Person at komme ind i Kammeret, desuden hindrede en Hybbenrosebusk i Døraabningen mig noget i at see derind; men desuagtet tør jeg nok paastaa, at der ikke findes Ristninger eller Figurer paa Sidevæggene derinde. Kammerets Bund er dybere end Jordfladen; men hvormeget kan nu ikke godt bestemmes paa Grund af Bundens Forstyrrelse. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uoverensstemmelsen i beskrivelsen indicerer, at lærer Nissens sb. 107 er identisk med Th. Ramskous sb. 128.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 x 30 m i Ø-V. 4-5 m høj, bevokset med Fyr, Enebær og Gran højest mod Ø.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Mål: 2,5 x 30,0 x 30,0 m. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Uregelmæssig form. Højden overvurderet. Bevokset med nåletræer, løvtræer, krat og enebær. Der ligger mange nedfaldne grene på højen.