Christinebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-24

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Begravelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)
NM C 25946-52.

Undersøgelsehistorie  (13)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr. 24A-C). Her er gravet saa meget og tilfört saa mange Steen baade större og mindre samt tilfört Jordfyld, saa det er umuligt at bestemme hvordan det Oprindelige har seet ud, dog lader det til, at her har været 3 Höje, hvoraf A mod Nordvest [sb.nr. 24A] er den höjeste (88'') og bedst bevarede; men dog brudt i Toppen. B [sb.nr.24B] er mere flad og 62'' höj. C [sb.nr. 24C] er mindst af Omfang men 70'' höj. De ere alle 3 lyngklædte tilligemed den omgivende Plads. Krandsstenene kan antagelig ikke paavises bestemt. Dog lader det til at A og B ere Tvillinghöje og bygt samtidig; men at C er mere isoleret. [[1946: 24a: Høj, 9 m br., 1,6 m h., hele den NV.-lige Halvdel nedstyrtet i Grusgrav, hvorfra Fund, se Journ. 239/47. Frigivet 1939.]] [[1946: 24b: Sløjfet.]] [[1946: 24c: Høj, 8 m br., 1,6 m h., noget beskaaret i SØ., hvorfra ogsaa en smal grøft ind mod Centrum. I SØ. en Række Fodsten. F.M. 1939.]]

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal besigtigelse
Journal nr.: 592/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 592/39. Sb. 14.01.15-24 a og 24 c. 17-8-39 Til Nationalmuseet I. Hermed Sagen 592/39 Tøstrup. Jeg saa i Aftes paa Højene og talte med Boelsmand Alber og Lærer Andersen. Vi naaede da til følgende Ordning: Den nordligste og største af Højene, der ligger paa Randen af en meget dyb, hidtil af Kommunen drevet Grusgrav og som antagelig er udgravet til Bunds, indstilles af N.M. til Fredningsnævnet til Frigivelse; den er af meget ringe Værdi som Mindesmærke og ligger meget udsat for Nedstyrtning, selv om der ikke graves mere Grus. Den anden, mindre, sydlige Høj fredes derimod; den er ganske vist kun lille, men Beskadigelserne er overfladiske; der er gravet noget af Sydsiden i ældre Tid og en lille, smal, lidet dyb Grøft fører fra Sydsiden til henimod Midten; denne Grøft, der næppe har berørt Højens Centralgrav, lovede Ejeren at fylde, saafremt den anden Høj, der er mest udsat ved Grusgravningen, bliver frigivet. Jeg medsender en Koncept til skrivelse til Nævnet. ...[Fortsættes].

1939 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 592/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samlesag; Sb. 14.01.15-24 a og 24 c. Jvf. N01 592/39. Diverse korrespondance af juli-august 1939. Ang. lodsejer; Chr. Albers ønske om sløjfning af to høje i forbindelse med grusgravning. Sb. 14-01-15-24 a frigives til sløjfning. Sb. 14.01.15-24 c fredes.

1946 Museal besigtigelse
Journal nr.: 825/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samlesag; Sb. 14.01.15-24 a og 24 c. Jvf. N01 825/46; 237/47. NM C 25946-25952. Undertegnede besøgte i Sept. 1946 Højene Sb. 24a og 24c af Tøstrup for at konstatere, hvorvidt Ejeren overholdt det 1939 indgaaede Forlig, se Journ. 592/39. Sb. 24 c, som var fredet, laa stadig urørt, men Ejeren havde ikke, som lovet, udfyldt den smalle Grøft, der fra SØ-foden fører ind til Centrum. Dette paataltes, og han lovede igen beredvilligt af foretage Udbedringen! Sb. 24 a, som var frigivet, var nu halvt bortgravet i Grusgrav. Da lærer Andersen jo er død, kunde Ejeren let undskylde, at han ikke havde anmeldt de gjorte Fund, som var flg.: 1) I Højtoppen har været en Lerkargrav fra Romertid. Karrene fandtes knust mellem Stenene, der laa uden Orden, saa man maa regne med, at Gravene tidligere er forstyrret (jvnf. Sb.'s Bemærkning om et Hul i Højens Top.). Ikke desto mindre er det altsaa et sikkert Tilfælde af sekundærgrav i Høj fra romersk Jernalder, og Sagen regnedes derfor for saa vigtig, at jeg bad Hmd. Alber overlade Museet Skaarene, hvad han ogsaa villig gjorde, uden at forlange noget Vederlag. 2) En lille Stenkiste uden Oldsager, øjensynlig en Sekundærgrav fra yngre Bronzealder, var fundet S. for Højens Centrum og dens ene Ende saas endnu i Skrænten, hvor den tegnede sig saaledes: [tegning]. 3) En Urne fandtes NV. for Centrum, dækket af en flad Sten. [[Det er denne Urne som Hr. Albers Erklæring af 25/10-1947 gælder. HNC.]]. Den indeholdt brændte Ben, men ingen Oldsager. Urnen, som er fra yngre Bronzealder, opbevares af Hmd. Alber, som meget nødig vil af med den. Den er uornamenteret, beklasket paa Underdelen, med simpel Kant og uden Ører, 32 cm høj, 23 cm bred over Mundingen, 32 cm over Bugen og 11 cm over Bunden. [Tegning]. 4) Af Centralgraven er endnu intet fundet, men Gravningen er heller ikke endnu naaet saa langt. For Tiden graves der ikke i den Side af Grusgraven, saa Hr. Alber lovede villigt at lade Resten af Højen staa, hvis Museet skulde ønske at foretage en Undersøgelse med det første. København, 30/10-46. P. Simonsen.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: 24a: Høj, 9 m br., 1,6 m h., hele den NV.-lige Halvdel nedstyrtet i Grusgrav, hvorfra Fund, se Journ. 239/47. Frigivet 1939.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
]]Høj, 9 m bred, 1,6 m høj, den nordvestlige Halvdel er nedstyrtet i Grusgrav, i Bruddet ses mange Sten, bl.a. Rester af en Kiste og et "Urnegemme"; lynggroet i Ager. Frigivet 1939. 825/46. Bør snarest undersøges. Ejeren, for hvem Sløjfningen ikke mere er saa aktuel som 1939, lovede ikke at røre Højen før næste Aar. ]]Frigivet 1939. 825/46.[[ ]]Jævnet med Jorden 25/10 1947 (J.Nr. 239/47) er slettet paa Fredningskortet.[[

1946 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal udgravning
Journal nr.: 239/47; 825/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Dagene 24/10-25/10 undersøgtes Højen Sb. 24a. Af Højen var kun ca. 1/3 af østre Del tilbage. Højfylden var en for Spaden næsten uigennemtrængelig Blanding af større og mindre Sten samt Grus og en halv Meter ud fra Højens østre Fod var en Fodkrans af tætpakkede Koltringer, denne Fodkrans lod vi blive stående. En Nedgravning 1½ m bred i N-S og så lang som den tilbageværende Del af Højen i Ø-V blev ført til Undergrund uden at det mindste Spor af Grav viste sig. Derefter blev den resterende Højside jævnet ud efter Hr. Albers Ønske. København 31/10-1947 Hans Norling-Christensen

1947 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 239/47. Jeg Undertegnede erkender herved at jeg over for Nationalmuseets Repræsentant har Testamenteret en af mig funden Urne som er fundet paa Museums Sognebeskrivelse 24a Tøstrup Sogn. Arvingerne er underrettet om ovenstaaende Overenskomst. Tøstrup Mrk. d 25/10 1947 Chr. G. Alber.

1947 Aflysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Litteraturhenvisninger  (0)