Huldremose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-27

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Moselig, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Enkeltfund, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)
NM C 3471-80.

Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
NM D 3505.

Undersøgelsehistorie  (6)
1879 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 14.01.19- 27 A. NM C 3471-80 og NM D 3505. [Afskrift:] Beretning om fundet af et mumificeret kvindelig i Ramten Mose ved Grenaa, opgravet den 21e Mai 1879. Da det var anmeldt for Politiet i Grenaa, at et lig var fundet i en Mose ved Ramten, tilhørende gaardeier N. Westergaard af Skiffard, mødte den 21e Mai 1879 i Ramten by: den constituerede Politimester, Cand. jur. Chr. Siersted og Distriktslæge S.A. Steenberg i embeds medfør samt apoteker F. Hoffmeyer som assisterende. Efter ankomsten til pladsen tæt nord for Ramten by, fandt vi det anmeldte sted at være omtrent midt i mosen, hvor tørveskæreren, beskjæftiget med sit arbeide, med spaden var stødt paa en haard gjenstand, der ved nærmere undersøgelse viste sig at være et menneskeligt legme. Dettes øverste flade laa 3 fod under overfladen af jordmonnet, som før vor ankomst var bortgravet af arbeideren, der ikke anede, hvad der laa under det. Brinken, som endnu stod ved siden af stedet, hvor liget laa, fremviste den eiendommelighed, at tørvejorden dannede forskjellige let kjendelige lag eller skifter, hvilket lod formode, at dette sted havde været opskaaren og igjen nedlagt, dannede et compakt lag. ved skifterne var den indbyrdes forbindelse saa løs, at de to forskjellige lag ved et let tryk adskiltes og faldt fra hinanden. Umiddelbart over liget fandtes endnu uforraadnede stilke af lyng samt andre plantedele i tildels forraadnet tilstand. Liget selv laa i en guulagtig, trævlet masse, der sagdes at forekomme jævnt fordelt under den egentlige tørv, det lignede nærmest halv raadent langt græs og mos. Det bemærkedes, at tørvebrinkene ved siden af det her beskrevne sted ikke bar spor af omtalte skifter. Liget laa på ryggen med venstre hofte noget hævet, begge laar optrukne mod underlivet, saaledes som stillingen endnu viser sig. Hovedet laa i vest, benene i øst. Over ligets bryst, i skraa retning, fra nordvest til sydøst fandtes en gjærdestav af piletræ, skjør, noget raadden, omtr. 3 fod lang 1½ til 2 tommer tyk; den var brækket i flere stykker ved gravningen. Ligets højre arm var afbrækket og dennes haand var ved fundet gjennemhugget med spaden, der ligeledes havde frembragt et hul ti det højre knæ. Hele legmet var bedækket med klæder, laadne og uldne, gjennemtrængte og bedækkede af den dyndmasse, hvori det hvilede. Under anvendelse af al fornøden forsigtighed, bragtes den helepaa en baare ud af mosen og op til en gaard i Ramten, hvor den videre undersøgelse, efter afskylning med vand, blev foretaget. Det yderste klædningsstykke var den laadne pels, der fuldstændigt indhyllede overkroppen med undtagelse af højre arm, der var afbrækket mellem skulder og albue, og laa udstrakt imod sydøst. Om livet udenom pelsen var stærkt fastbunden en smal læderrem, der bandt den venstre arm fast til legmet under kappen men over skindtrøien. Om halsen fandtes hovedklædet, fæstet med den endnu iværende naal. Klædet er skaaret i to stykker ved afklædningen, da naalen først senere blev bemærket og klædets ene ende sad fast under venstre arm. Underkroppen var hyllet i det tærnede skjørt med løbegange og smalle læderremme, der holdt det fast om livet. Inderst på overkroppen fandtes skindtrøien, som ved afklædningen maatte opskjæres i den ene side. Det lange røde haar laa alt strøget bagud og var ombunden med en strikke der tillige var kastet flere gange omkring halsen. Ved aabning af den lukkede mund fandtes tungen liggende frit. I aabningen i knæet fandtes rigelig adipocire dannet , hvoraf en del udtoges til videnskabelig undersøgelse. I lommen paa den laadne pels fandtes en kam, et haarbaand og en halssnor, de to første dele omhyggeligt indpakne i blæreagtige stoffer, hvilket alt medfølger. Lommen maatte opskjæres for at faae kammen ud. Liget blev foranstaltet indlagt i en kiste, og nedgravet på Ørum kirkegaard, hvorfra det optoges den 24e Mai, da Museet for de nordiske Oldsager ønskede det udleveret. Grenaa den 25e Mai, 1879. Christian Siersten Steenberg F. Hoffmeyer

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Huldremosen under Mtr No 1a i Ramten er fundet et Kvindeligt Liig, som med fuldstændig Indberetning blev sendt til det oldnordiske Museum. Her er i samme Mose funden to Törvespader af Træ, hvoraf den ene af mig er leveret til det oldnordiske Museum, hvorimod den anden og störste endnu er i mit Eje. Dybt nede i den faste Törvejord er funden Horn af Köer og Kvier (ikke Tyre eller Stude-Horn). Der er ogsaa funden en Green af en Hjortetak tildannet til en Flöjte og endelig har man sidste Sommer fundet nogle Been og Haarbedækningen af en Hjort (Hind).

1897 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 364/96; 39/97
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1977 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A 5446
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

2000 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 14.01.19-27 A. NM C 3471-80 og NM D 3505. Huldremosen Huldremose-liget (fundet 1879) Huldremose-sækken (fundet 1896) Ørum s, sb 27 A Djurs Nørre h Randers a NM I j.nr.: [intet] (NM II j.nr. 364/96=39/97) Sækken fra Huldremose (NM D 3505) blev i efteråret 1976 udskilt fra sagen om Huldremose liget (NM C 3471-80). Vedlagt sagen: Avisudklip. Korrespondance + afskrift heraf. Resultater af analyser. Fotografier.

2000 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Litteraturhenvisninger  (0)