Kroethøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-44

Fredningsnr.
201734

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/8 1924, købt. Langdysse, V-enden sløjfet, nu 12 m lang, 9,5 m bred, ingen højning; rand- sten: I N 1 stående, 4 væltede, 1 sprængt, i S 3 stående, 4 væltede, 1 sprængt, i Ø 1 stående, 2 væltede, flere sprængte; kammer (udgravet af Nationalmu- seet 1924): 6-sidet af 5 bæresten, indgang i N, 1 tærskel, 2 gangsten. I det henlagt en del skrammel. Fredningen gælder kun selve kammeret, men udstræk- kes nu til hele dyssen.
Undersøgelsehistorie  (13)
1810 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1840 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kartoffelkælder.

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kroethöj eller Kraaethöj er et sjældent smukt og storartet Mindesmærke. Længden fra Øst til Vest er 32 Alen og fra Nord til Syd 13 Alen mellem Krandsstenene. De med Maal betegnede Krandsstene træde tydeligt frem, men de, som ikke ere betegnede med Maal, sees ikke saa meget, at deres Tværmaal nöjagtig kan bestemmes. Det er vist uden Tvivl, at flere Krandsstene staa inde i Jorden i deres oprindelige Stilling endnu. For over 60 Aar siden og efter al Rimelighed længe för var Overliggeren borte; men selve Gravkammeret kjendtes först for 45 a 46 Aar siden, da det blev ryddet ud for at bruges til Kartoffelkælder. 10 a 12 Aar derefter lod Ejeren af Höjen indsætte en Kölle til Maltgjæring i selve Gravkammeret; men nu er det atter tomt. De Gravninger, hvoraf Sporene endnu sees inden for Krandsstenene, ere fremkomne dels ved at gjemme Kartofler, dels ved at en Eneboer havde sin Bopæl i en Jordhytte mellem Kammeret og de östlige Krandsstene. Samme Eneboer, der levede i Begyndelsen af Aarhundredet, var ellers ingen Særling i andre Henseender. Höjen har tidt været efterstræbt af Steenhuggere; men den sidste Ejer har altid fredet om den, ligesom han ogsaa har givet mig mange gode stadige Oplysninger og glæde sig til Mindernes Bevaring. Gravkammeret er, som Tegningen viser, omsat med fem Steen, der ere af saa regelret en Form, at der er yderst smaa Mellemrum mellem dem, og disse ere omhyggeligt tættede med smaa Flækker. To af Stenene, en mod Nordöst 58'' lang og en mod Sydvest 53'' lang, have en naturlig og ru Flade ind i Graven; men de andre 3 vender en klövet Flade indad. Inden for Krandsstenene ved Höjens nordöstlige Hjörne findes Resten af en 4 Al lang Steen. Der er slaaet 8 Kilehuller i den og flere Læs ere klövede bort fra dens Side, saa den nu kun er 1 3/4 Al bred. Det er vist uden for al Tvivl, at man her har Resten af Overliggeren. Der vides intet om Sagn eller Fund. Pladsen mellem Krandsstenene er fyldt med Jord indtil en Höjde af 68''. Om Kammerets oprindelige Bund er naaet, har jeg ikke undersögt. Der findes tidt i vore Gravhöje store Stene, der sees at være klövede uden Kile eller Slag, som ogsaa höre en meget senere Tid til; men vil man spörge hvorledes saa store og vældige Stene er klövede, da vil jeg henvise til, at man endnu bruger at klöve de störste Steen ved Ild, idet Ilden og Varmen ledes i den Retning hvor man önsker Klövet, og den övrige Deel af Stenen stoppes med Jord om Ildstedet. At denne Fremgangsmaade i Oldtiden baade var brugt og kjendt sees tydelig ved en stor Steen paa Mtr No 1a. Denne Steen var kun synlig ved en lille Spids paa nogle faa Tommer over Jorden; men da Sagnet altid har betegnet den som en Kjæmpesten, lod Ejeren den udgrave til Brug i 1882. Under dens Fod omtrent 6 Alen nede fandtes to större Stene aabenbart anbragte for at danne et Ildsted og begrændse Varmen. Der fandtes flere Kul og svedne Træstumper paa Ildstedet. Endskjönt Stenen indeholdt 30 Læs havde Ilden dog tildels gjort sin Virkning; men ikke efter Ønske, da Stenens Masse var af den Beskaffenhed, som Stenhuggeren betegner ved Udtrykket: "Uden Klöv". [[- Fredlysning nægtet 1916. - Undersøgt Juni 1924 (227/24). Ingen Oldsager. Oberst H. Lund. Ingen Pap.]]. [[1946.: Dyssen nu 12 m lang, V-enden sløjfet, 9½ m bred. Randsten i N. 6 (1 sprængt, 4 væltede), i S. 8 (1 sprængt, 4 væltede), i Ø. 3 (2 væltede) + flere sprængte. Kammeret uforandret, heri henlagt en Del Skrammel. Kamret FM 1924. Resten F.M. 1946.]] Bevoksning: 1980: Græs.

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal udgravning
Journal nr.: 227/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 227/24. Sb. 14.01.19-44. Dyssekammer med Gangsten paa Matr. Nr. 9k af Ramten By, Ørum S., Randers Nørre H. Undersøgt d. 30/6-3/7 1924 af J. Brøndsted. Hertil Pl. I-III (1 Plan, 1 Snit og 4 Fot.). Ingen Oldsager. Udgravningsberetning og -dokumentation (plan- samt snittegning og fotografier) af d. 15/7 1924 fra J. Brøndsted, N01. Undersøgt d. 30/6-3/7 1924 af J. Brøndsted, N01. Ingen fund. Ingen skeletdele. Gennemgravet fra ældre tid.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: Dyssen nu 12 m lang, V-enden sløjfet, 9½ m bred. Randsten i N. 6 (1 sprængt, 4 væltede), i S. 8 (1 sprængt, 4 væltede), i Ø. 3 (2 væltede) + flere sprængte. Kammeret uforandret, heri henlagt en Del Skrammel. [[Kamret FM 1924. Resten F.M. 1946.]] Bevoksning: 1980: Græs.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, V-enden sløjfet, nu 12 m lang, 9½ m bred, ingen Højning; Randsten: i N 1 staaende, 4 væltede, 1 sprængt, 1 S 3 staaende, 4 væltede, 1 sprængt, i Ø 1 staaende, 2 væltede, flere sprængte; 1 Kammer (udgravet af Nat.mus. 1924): 6-sidet af 5 Bæresten, Indgang i N, 1Tærskel, 2 Gangsten, I det henlagt en Del Skrammel (paatalt overfor Ejeren) (Dyssen bør restaureres). Fredningen gælder kun selve Kammeret, men udstrækkes nu til hele Dyssen. FM 13/8 1924. J.N. 846/46.

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 846/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ej mere skrammel, af tærskelsten: I N 1 stående - 3 væltede, i V ingen. I Ø 1 væltet er frostsprængt, S 2 stående - 3 væltede + 1 sten naturdelt i 3 dele. Endvidere div. sprængningsrester fra andre sten. Ellers som beskrevet. Mål: 1,6x12x9,5 m. Bevoksning: 1980: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)