Tvihøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-61

Fredningsnr.
201733

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. 7h, skal vist være 7a. Tingl.: 8/10 1894, købt. Afmærkn.: MS 1916, oberstl. Lund. Fælles for de to høje. (2017-32, 33) Høj af "Tvihøje", 3,8 m høj, spor af 2 gravninger i top, 3 små i siderne alle tilgroede; 5 randsten i S; lynggroet i ager. Højene er sammenbyggede, forbundet med en lav saddel; nr. 60 ligger mod V, nr. 61 mod Ø; det fredede areal er 20 x 47 m.
Undersøgelsehistorie  (8)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr. 60-61]: Disse to sammenbyggede Höje er meget anseelige, og her paa Tegningen fremstilles de seete fra S.V. Som Grundplanen viser, ere de ne Deel beskadigede ved ældre (a) og yngre (b) Gravninger; men dog lader det til at alle Gravninger blot ere overfladiske og at selve Höjens Kjærne staar urört endnu. Fra Tvihöje haves en stor Udsigt mod Sydvest; men de ere ellers ikke stærkt fremtrædende i Egnen, da de findes paa en Skraaning af Bakken. I Bunden af en yngre Gravning ved X fremtræder nogle faststillede Haandstene af forskjellig Störrelse, hvilket tyder paa, at Höjens indvendige Kjærne bestaar af större og mindre Haandstene. Da saadanne Stene ikke findes indkastede ved de Ældre Gravninger og heller ikke fremtræder andre Steder, saa synes jeg, at dette ydermere stadfæster Rigtigheden af den Antagelse, at Höjens Indre er urört. Ved den östlige Höjs Fod mod Syd findes 10 smaa Krandsstene i en liggende Stilling. Störrelsen er 20 a 25 P, altsaa jævne Haandsten. Der vides ikke noget om Fund og Navnet forklare sig selv. Til Tvihöje knytter sig fölgende Sagn: Engang vilde Mændene i Dystrup henten den store Skat, der laa gjemt i Höjen, og de gave sig til med at grave den ud, og de vare ogsaa komne saanær til den, at de saa den store Kjedel, hvori Skatten laa gjemt; men i samme Øjeblik slog Lue og Rög ud af alle 4 Gaarde i Byen. Under disse Omstændigheder glemte Mændene naturligvis, at Skatte hæves stiltiende. De löb efter den formodede Ildebrand; men Gaardene stod godt nok, og da Mændene kom til Höiene igjen, vare disse lukkede som forhen. Imidlertid kunne Bymændene ikke godt glemme den store Kjedel, og med den indbyrdes Aftale, at Intet denne Gang skulde faa dem til at löbe eller tale, toge de fat paa Gravningen igjen. Efter en Deel Arbejde og Besvær kom de atter til Kjedelen; men idet de vilde bære den ud, kom der en sort Hane og hoppede rask om paa Kjedelens Rand og samtidig gav den en ulidelig Stank fra sig. Mændene lod sig heller ikke forstyrre, endskjönt de var nærmest at kvæles; men en Dreng, der var kommen ukaldet og drevet af Nysgerrighed, kjendte ikke Aftalen og udbröd: "If! fy for Satan!" I samme Øjeblik gled Kjedelen dem ud af Hænderne, og siden den Tid har ingen sögt efter Kjedelen thi det var jo tydeligt at mærke, hvem der vaagede over den. I Længst forsvundne Tider laa Dystrup By nede mod Nord mellem Ager og Kjær, omtrent hvor Dystrup Kro nu er, og Navnet gammel Dystrup höres endnu om end sjælden. Længere hen i Tiden flyttedes alle 4 Gaarde til Dystrup Dam hvor de laa ved Jordudskiftningstiden, da blev Jorden deelt i mange Lodder og en fortsat yderligere Udstykning har ladet gl Dystrup fremstaa igjen. Da Sagnet omtaler, at alle 4 Gaarde kunne sees fra Tvihöje, saa maa Sagnet være fra den Tid, da Byen laa ved Dystrup Dam. [[F.M. 1894.]] [[1946: Uforandret. Alle Brud tilgroede. Kun SØ-foden nærpløjet.]] Bevoksning: 1980: Græs og Lyng.

1884 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Uforandret. Alle Brud tilgroede. Kun SØ-foden nærpløjet. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Tvihøje", 3,8 m høj, Spor af 2 Gravninger i Top, 3 smaa i Siderne, alle tilgroede; 5 Randsten i S; lynggroet i Ager. FM 1894. Ialt 1 MS. Nr. 60-61 er sammenbyggede, forbundet med en lav Saddel; Nr. 60 ligger mod V, Nr. 61 mod Ø; det fredede Areal er 20 x 47 m stort.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Sporene efter gravning næsten væk. Højfod afpløjet tidligere (tilgroede). Mål: 3,80x47x20 m. Mål incl. 2017.32. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, krat og lyng. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)