Femhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-76

Fredningsnr.
201744

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.
Fredningstekst

Tingl.: 8/12 1884, købt. Afmærkn.: MS 1886. Høj, af "Firhøje", den sydligste, 2 m syd for sb. 75 (2017-43); 20 m i dia- meter, 3 m høj; gammelt, tilgroet hul i top; lynggroet i ager. Sb. 73 - 76 (2017-40 til 44) ligger på række og er fredet under eet - det fredede areal er 87 x 21, 5 m stort.
Undersøgelsehistorie

1884 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr. 72-76]: Den sydlige Ende af dette Mtr No er meget rigt paa Gravhöje og Marken er ogsaa den mest höjtliggende af hele Bymarken. Den skjönneste Samling paa denne Mark "Femhöjene" tilhöre nu Staten. Herstaaende Höje kaldes i Reglen Femhöje; men de fire sydlige [sb.nr. 73-76], som staa paa en og samme Fod kaldes ogsaa for Firhöje, og den nordlige isoleret liggende kaldes Bavnehöj [sb.nr. 72]. Den sydligste af Firhöjene [sb.nr. 76] har paa det sydöstligste Hjörne en ubetydelig Indgravning hvorved et Par Krandsstene ere blottede for at tages i Brug; hvilken Hensigt nu ved Fredningen er hindret. Den næste Höj [sb.nr. 75] er ganske ubeskadiget. Den tredie [sb.nr. 74] har, som ogsaa kan sees af Tegningen, et lille Hul i Toppen paa 20'' Dybde og 4 Al i Gjennemsnit. Paa den fjerde [Sb.nr. 73] er der blot gravet nogle enkelte Spadestik ved en Rævekule. I Modsætning hertil har Bavnehöj, der ligger 150 Alen mod Nord, været Gjenstand for en betydelig og omfattende Udgravning fra Foden mod Sydöst til Toppen. Ved Gravningen ere en Deel större Haandstene komne tilsyne. Udgravningen har en Brede af 4-5 Al og en Sænkning af 2-3 Fod; men der er næppe Grund til at antage, at Höjens Bund er naaet, og Höjens Form har, seet i Frastand kun taget ubetydeligt Skade. Alle fem Höje ere lyngbegroede og ere en Prydelse for hele Egnen. Höjenes Grundflade er 164' over Havet og man kan fra dem oversee en stor Deel af Randers Amt. St. Valborg Aften sees gjerne Majblus fra Höjenes Top og derfra stammer det tynde Aske eller Kullag, som her findes. Om Sagn og Fund vides ikke noget. Höjene her paa denne Egn ere næsten alle undersögte i Begyndelsen af dette Aarhundrede af en Gaardmandskone i Sjörup. Jeg har sögt Underretning om denne Kone fra hendes her i Amtet boende Efterkommere, og det synes afgjort, at hun har sendt Fundene til Kjöbenhavn og derfra modtaget Godtgjörelse, Skrivelser ja endogsaa Smaaskrifter om Oldtidsminder. Disse sidste fandtes endnu mange Aar efter hendes Död i Familiens Eje; men ere nu forlængst forsvundne, og Ingen kan nu gjöre Rede for hvilke Smaaböger det egentlig var. Hendes fulde Döbenavn er glemt; men da hun drev Landhandel med Uld og Skind, saa kaldtes hun i Reglen Skind Else. Hun skildres som en meget virksom og respektabel Kone, der styrede sit Huus godt under Mandens tiltagende Sygelighed. [[1946.: 76.: 20 m br., 3 m h., gl., tilgroet Hul i Top. Fredet Areal om 73-76.: 87 m i N-S., 21,2 m i Ø-V.]] Bevoksning: 1980: Lyng.

1884 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: 20 m br., 3 m h., gl., tilgroet Hul i Top. Fredet Areal om [sb.nr.] 73-76.: 87 m i N-S., 21,2 m i Ø-V. Bevoksning: 1980: Lyng.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Firhøje" den sydligste, 2 m S for Nr. 75; 20 m i Diameter, 3 m høj; gammelt, tilgroet Hul i Top; lynggroet i Ager. [Sb.] Nr. 73-76 ligger paa Række og er fredet under ét; det fredede Areal er 87 x 21½ m stort. [[FM 1884 MS 845/46]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet - let konkav top. JGB 9.12.86: Intet at bemærke. ** Seværdighedsforklaring ** Se 40. Bevoksning: 1980: Lyng.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten på toppen. Bevokset med en stor eg mod SØ. Iøvrigt græs og krat. Beliggende med skov mod vest og ager mod øst.