Ulstrup Hede
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-96

Fredningsnr.
201722

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/6 1888, købt. Langdysse, 25 m lang i Ø-V, 10 m bred. Iflg. gl. beskrivelse 27 randsten og 2 kamre. det østlige af 4 bæresten, dæksten og 2 gangsten i NØ, det vestlige af 2 bæresten, orienteret N-S; nu helt overgroet med brombær, så MS ikke kan findes; de vestlige 2/3 dækkes nu af en meget stor bunke mark- sten, der tildels har ligger der i mange år; vej over dyssens østende; i ager. Restaureret.
Undersøgelsehistorie  (10)
1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Langdysse har lidt meget i de sidste Aaringer, og især har det vestligste Kammer lidt meget, idet det sidste Sommer mistede 3 Bærestene, saa der nu kun er to tilbage. Af Krandsstenene mistedes 3 ved samme Lejlighed. Pladsen for de 3 Bærestene og de 3 Krandsstene er betegnet med a.a. Af de tilbageblevne Krandsstene ere nogle udvæltede, og de ere paa Tegningen betegnede med v. Nogle af Krandsstenene ere især höje og anseelige navnlig Hjörnestenene mod Øst, og 2 for Vestenden. Dyssens Længde er 36 Alen og Breden 14 Alen. Det Østligste Gravkammers indvendige Maal er 60'' og dets nuværende indvendige Höjde er 42''. Indgangen, som vende mod Sydöst, er paa sin halve Höjde lukket med en tynd og flad Steen. Bærestenenes Mellemrum er udfyldte nöjagtig med flækkede Steen i vandrette og uregelmæssige Lag. Samtlige Bærestene tilligemed Overliggeren ere uklövede. Jordfyldens Höjde er 35'' over den omliggende Jord, og Overliggerens Overflade er 54'' over Grunden. Det vestligste Gravkammer har været noget större; thi her ere Bærestenene 51'' höje og Kammerets Tværmaal fra Indgangen til Bagstenen 83''. Overliggeren har været borte i umindelige Tider. Bærestenene her have ogsaa en naturlig Overflade. Stedet har intet Navn og heller ikke noget tilknyttet Sagn, ligesom der heller ikke vides om noget Fund. [[F.M. 1888. M.S.]] [[1946.: Helt overgroet med Brombær, saa M.S. ikke kan findes. Vestl. 2 Tredjedele dækkes af en meget stor Bunke Marksten (tildels fra gl. Tid).]]

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal besigtigelse
Journal nr.: 844/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; Sb. 96-97]. Jvf. N01 844/46; 260/47. Langdyssen Sb. 96 af Ørum (ligger paa Mtr. 7 e af Ramten Hede, ejes af Gjd. Peter Kjeldsen, Stenvad Hede pr. Stenvad St.) er fredet fra gammel Tid (F.M. 1888, M.S.). Den er nu saa overgroet, med Brombær, at hverken M.S. eller alle Randsetn kunde genfindes. Imidlertid ligger der desuden fra gl. Tid en meget stor Bunke Marksten over Dyssens vestlige 2/3, anbragt der af Ejerens Far ca. 1920, og opad de nordlige Randstens Yderside ligger en anden Stendynge i hele Dyssens Længde, men den er anbragt der for nylig. Jeg traf ikke Ejeren hjemme, men hans Mor erklærede, at det var Meningen snart at flytte Stenbunkerne, som skulde anvendes til den nye Stenvad Kirkes Opførelse. Imidlertid vidste ingen andre i Byen noget om, hvor nært forestaaende dette Byggeri er, saa der er Grund til at sende Ejeren et Tilhold om at fjerne Stenene snarest. Ogsaa Runddyssen Sb. 97 af Ørum misklædes af en hel Del Marksten, som er henlagt mellem Randstenene, men hvornaar dette er sket, kunde ikke opklares. Sb. 97 (sm. Mtr. og Ejer) er ligeledes F.M. 1888, M.S. København, 30/10-46 P. Simonsen.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 25 m lang i Ø-V, 10 m bred. Iflg. gl. Beskrivelse 27 Randsten og 2 Kamre: Det østlige af 4 Bæresten, Dæksten og 2 Gangsten i NØ, det vestligste af 2 Bæresten, orienteret N-S; nu helt overgroet med Brombær, saa MS ikke kan findes; de vestlige 2/3 dækkes nu af en meget stor Bunke Marksten, der tildels har ligget der i mange Aar 1) Vej over Dyssens Østende, i Ager. 1) MS paa Top, bør flyttes ned ved Foden! [[FM 18/6 1888 MS 844/46]] [[jr. nr. 260/49. Stenbunkerne fjernet]].

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: Helt overgroet med Brombær, saa M.S ikke kan findes. Vestl. 2 Tredjdedele dækkes af en meget stor Bunke Marksten (tildels fra gl. Tid).

1949 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 260/49; 844/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 844/46; 260/49. Diverse korrespondance af 1946-49 ml. N01 og lodsejer; Peter Kjeldsen. Bl.a. ang. fjernelse af marksten på Sb. 14.01.19-96.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
01.12.1980: Vestenden af høj helt dækket af sten af nyere dato. inden for disse og bl.a. dækkende det vestlige kammer en utrolig masse gl. marksten. Bevoksningen på højen har været brændt af; grenene ligger tilbage dækket af bregner. Ellers som beskrevet. 09.03.1982: Genbesigtigelse. Der er ryddet noget op - stadig mange gl. marksten + uheldig vegetation. Bør ryddes af FFF eller amtskommunen v. pleje. JGB. Mål: 1,7x25x10 m.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er idag nærmere 15 m. lang i retningen øst-vest. Idag ses ingen vej over østenden. Randsten umulige at optælle pga. bregner og hensmidte marksten. Begge kamre er lokaliseret under bevoksningen. FM-sten ikke synlig. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i skel i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)