Vræenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-112

Fredningsnr.
201725

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 3301 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
"Vræenhøj", langhøj med dyssekamre, 26 m lang i SØ-NV, 9 m bred, 3,5 m høj; vej over SØ-enden, ved den en stenbunke på højsiden, NV-enden sløjfet; sænk- ning på midten, større indgravning fra S; resten af 3 kamre: Det NV-lige 5-kantet af 4 bæresten, indgang i N; det midterste nu kun 1 væl- tet sten i et hul; det sydøstlige 2 bæresten i SØ og Ø af et stort hul; lyng- og græsklædt i ager, bruges til St.Hansbål-plads for byen.
Undersøgelsehistorie  (12)
1884 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Höj tager sig smukt ud, naar den sees i Afstand fra Nord; men kommer man nær nok til den, saa sees det snart, at den har været Gjenstand for en planmæssig fortsat Udplyndring. Hele dens östlige Slutningsparti er forsvundet og der er mindst 4 Alen bortkjört, og paa den derved fremkomne Bund er ophobet en Mængde Marksteen samt en stor Deel af de oprindelige Krandsstene i sprængt og klövet Tilstand. Deres Plads er ved a. Langs med hele den sydlige Side er en Mængde Jord kjört bort og plöjet bort, saa at kun 3 af Krandsstenene findes. Linien b betegner hvorlangt op Jorden, enten ganske eller tildels, er bortfört. Den vestlige Ende er bortkjört i dette Foraar, og Krandsstenene, som de stod i den punkterede Linie, ere sprængte og bortförte enten, som forhen omtalt til Höjens östlige Ende, eller ogsaa anvendte til Bygningsbrug. Fra Nordsiden er ligeledes bortkjört en stor Mængde Fyld, og her er kun 6 Krandsstene tilbage, hvoraf den ene sees klövet. Flere store Huller med Steenflækker i betegne endnu tydeligt Krandstenenes Række. Krandsstenene sidde noget oppe i Jordfylden, og Afstanden mellem deres Række er kun 13 Alen. Jordfylden i hele det lavere Parti er uden iblandede Steen, og saaledes er ogsaa Jordfylden under det höjere östlige Parti indtil samme Höjde; men Toppen ovenpaa er ganske fuld af iblandede större og mindre Stene. Det lade næsten til, at det 80 Alen lange 13 Alen brede og 60 a 80'' höje, uden mindste Steenindblanding, men af Krandsstene omgivne Parti er det oprindelige, og at det 138'' höje stærkt steenblandede Parti er rejst ovenpaa. En saa höj Ophobning af Jord og Stene paa saa smal en Grund, 13 a 14 Alen mellem Krandsstenene, har havt tilfölge, at Jorden er gaaet höjt op over og langt ud over Krandsstenene, og derved givet Mindesmærket den större Brede, hvoraf her findes Spor. Ved Bortrydningen af Krandsstenene mod vest fandt man Spor af Urner, ellers vides ikke om noget Fund. Paa det i Tiden omkring 1790 udförte Udskiftningskort er Navnet skrevet Vrænghöj; men det udtales som Vræ=en=höw med stærkt Tryk paa æ. Det urörte Parti er smukt lynggroet. [[Langhøj med 3 Dyssekamre i.]] [[1946.: Orienteret SØ-NV.; Vej over SØ-enden, derved en Stenbunke paa Højsiden; Rester af 3 Kamre: 1) I NV. 5-kantet af 4 Bæresten og Indgang i N., 2) I Midten af 1 væltet Sten i et Hul; 3) i SØ. af 2 Bæresten (I SØ. og Ø.) i et stort Hul. Paa Toppen brændes Byens St. Hansbaal. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Museal besigtigelse
Journal nr.: 98/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 98/87. Indberetning af d. 3/5 1987 fra Nissen om Undersøgelse af Vrænhøj, Mtr. No. 4a, Ulstrup B., Ørum S. Incl. plan- og snittegninger.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: Orienteret SØ-NV.; Vej over SØ-enden, derved en Stenbunke paa Højsiden; Rester af 3 Kamre: 1) I NV. 5-kantet af 4 Bæresten og Indgang i N., 2) I Midten af 1 væltet Sten i et Hul; 3) i SØ. af 2 Bæresten (I SØ. og Ø.) i et stort Hul. Paa Toppen brændes Byens St. Hansbaal. F.M. 1946. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Vræenhøj", Langhøj med Dyssekamre, 26 m lang i SØ-NV, 9 m bred, 3½ m høj; Vej over SØ-enden, ved den en Stenbunke paa Højsiden, NV-enden sløjfet; Sænkning paa Midten, større, gammel Indgravning fra S; Rester af 3 Kamre: Det NV-lige 5-kantet af 4 Bæresten, Indgang i N; det midterste nu kun 1 væltet Sten i et Hul, det SØ-lige 2 Bæresten i SØ og Ø af et stort Hul; lyng- og græsklædt i Ager, bruges til Sct. Hansbaal-Plads for Byen. 3) 3) Forkert afsat paa Kortet, rettet.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet - af udseende langdysse med senere høj over Ø.-enden. Marksten i og ved dyssekammeret i V-enden. Fladt hul i østenden (4x4x0,5 m) midt i høje krater (4x4x0,6 m) med sten. Grøft på langs il den østlige del (8x1x0,2-0,4 m). Hele højen tidligere stærkt afpløjet med op til 1,4 m høje tilgroede skrænter. JGB 6.11.86: Position som trykt på 4 cm kort korrekt. Intet kritisabelt (af nyere dato) af bemærke. Højen er "flyttet" ca. 400 m mod øst - til trykt sign. på både m 2017 og 4 cm kort. Mål: 3x35x19 m. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal grafisk eller digital dokumentation
Journal nr.: 98/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Ingen vej over SØ-enden og ingen bål (som tidligere beskrevet). Østenden af højen er højest. Bevokset med ege, tjørn, hyld, krat og græs.

Litteraturhenvisninger  (0)